Contact Form

שיתוף פעולה עם המדרשה

שיתוף פעולה של החוג  ללימודי תואר ראשון בסוציולוגיה עם המדרשה באורנים 

במסגרת לימודיו יכול סטודנט לבחור תוכניות לימוד המתקיימות במדרשה.
על הסטודנט לתאם ולקבל אישור מראש לשיתוף הפעולה מראש החוג ומזכירות הפקולטה​

​​לימודי סוציולוגיה - יהדות
Footer Mobile