מודל שלבי התערבות ביישוב

נושא הפעולה תוצרים
התקשרות הסכם עם המנהיגות יישובית, התחייבות לתהליך רב-שנתי. חיבור בין מודל  שדמות לבין חזון היישוב/הרשות כפי שבא לידי ביטוי ע"י מנהיגות היישוב הנבחרת.
מינוי מתאם בינוי קהילה ליישוב ליווי המתאם לבניית דרכי עבודה בממשקים עם בעלי תפקידים ועם ארגונים קהילתיים. חזון קהילתי מקצועי, הגדרת סמכויות ותפקידים מוסכמת.
מיפוי נכסי קהילה בניית מסד נתונים של נכסי הקהילה (הפיזי, הארגוני והאנושי) באמצעות ראיונות, תצפיות ואיסוף נתונים. דו"ח מקיף הכולל נתונים, אבחון והמלצות מוגש לצוות היגוי של היישוב.

 

הקמת צוות היגוי יישובי צוות המורכב מנציגי הרשות, ראשי ארגונים קהילתיים ומנהיגות תושבים. מפגשי למידה וקבלת החלטות לאורך כל התהליך. חוזה עבודה, תכנית פעולה מעוגנת בהמלצות המיפוי ויעדים מוסכמים; תכניות רב-שנתיות הכוללות חזון, מטרות, יעדים ודרכי פעולה.

 

הכשרת מנהיגות מקצועית כחבורת משימה קורס הכשרה למנהיגות הנבחרת ביישוב: ראשי אגפים ומנהלי מחלקות בכירים, ועד ממונה וכדו'; למידה והתנסות בפיתוח הון חברתי באמצעות שיתוף תושבים. תו תקן קהילתי למחלקה מקיימת שיתוף תושבים; מיזמים התנדבותיים בשדות שונים בהנחיית ראשי אגפים ומנהלי מחלקות.

 

 

הכשרת מנהיגות מתנדבת כחבורת משימה קורס הכשרת לתושבים בעלי פוטנציאל מנהיגות ויוזמה קהילתית; למידה והתנסות בפיתוח הון חברתי באמצעות עבודה עם הרשות, יזמות קהילתית ומנהיגות אזרחית. חזון קהילתי אזרחי, הקמת קבוצות עניין של תושבים, אסטרטגיות לגיוס תושבים, פיתוח יוזמות ובניית שותפויות.

 

הקמת קבוצות יוזמה מנהיגות מתנדבת מפתחת מיזמים קהילתיים; התנסות בגיבוש חזון, מטרות ויעדים אופרטיביים; בחירת קריטריונים לתכניות קהילתיות המפתחות הון חברתי; בחירת נציגים למסגרות קהילתיות; התנסות בהובלת ציבור ושיווק קהילתי מנהיגות מתנדבת מגובשת המוכשרת להובלת ארגון קהילתי התנדבותי; רשתות חברתיות של מתנדבים המאוגדים המיזמים קהילתיים.

 

ארגון ומיסוד מיסוד תהליך ביישוב באמצעות בניית מוסדות קבע ליישומו לאורך זמן: ביסוסו של מתאם בינוי קהילה יישובי; בניית ארגון גג לכלל קבוצות היוזמה  ומיסודה של הנהלה ציבורית; תכנית אב קהילתית רב-שנתית שולחנות תחום פעולה יישובים  של כלל השחקנים בקהילה באותו תחום; בית הקהילה - קיומו של מקום פיזי לפעולות קבוצות היוזמה.

 

קיומם של בעלי תפקידים ומסגרות פעולה קבועות ברמה היישובית; שיתוף פעולה ממוסד בין הרשות המקומית לארגון גג של קבוצות היוזמה; עיצוב תהליכי עבודה משותפים ומוסכמים; פיתוחה של קרן קהילה למימון יוזמות שטח.
יישום כאורח חיים אורח חיים המפתח לכידות ונורמות חברתיות באמצעות מיזמים קהילתיים התנדבותיים; תכנית עבודה קהילתית המנוהלת על יד שיתוף פעולה בין המנהיגות המתנדבת לבין המנהיגות הנבחרת, המקדמים יחדיו מיזמים קהילתיים המופעלים בקהילה על ידי תושבים מתנדבים; משאבי המיזמים הם בעיקר ההון האנושי המתורגם להון חברתי.  התאגדות וולונטרית של תושבים באמצעות אמנה חברתית מוסכמת; מימוש הנכסים הקהילתיים והיישוביים להון חברתי גבוה המקיים רשתות בין השחקנים השונים תוך שמירה על אמון גבוה ביישוב.
Footer Mobile