Contact Form

בינוי קהילה

ייעודה של שדמות הוא חיזוק הסולידריות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, באמצעות פיתוח הקהילה היישובית על מאפייניה הייחודיים. שדמות מפעילה מודל להתערבות כוללת בקהילה, הנקרא בינוי קהילה, המבוסס על תפיסה אזורית ומקומית, בשילוב עם נבחרי ציבור, בעלי תפקידים מערך מתנדבים ועסקים. המודל מבוסס על ליווי קהילות, הכשרת סוכני שינוי בשטח באמצעות מערך הכשרות וקורסים, כנסים, ימי עיון והרצאות בתחומים מגוונים ומערך שותפויות.
Footer Mobile