Contact Form

אודות

חוסן חברתי וקהילתי הנם מרכיבים חיוניים באיכות החיים של הפרט וחשובים גם לחוסנה של המדינה.
החשיבות נובעת מתהליכים של שינוי פיזי וחברתי בישראל ובעולם, המביאים להחלשת הקהילה ומגבירים קונפליקטים בין ובתוך קבוצות באוכלוסייה.
בצד אלה קיים צורך עז של הפרט לחוש שייך, מעורב, משמעותי ומשפיע בחברה בה הוא חי.

קהילות, ארגונים, רשויות מקומיות והשלטון המרכזי, מתמודדים עם השלכות תהליכים אלו, כגון: חוסר אמון, אלימות, ניכור, עזיבת תושבים ועוד, המשפיעים על היכולת לבצע פעולות ולהשיג מטרות בתחומים הכלכליים והחברתיים ומעלים צורך בכלים ותהליכים שיסייעו לפעולה במציאות משתנה.

ייחודה של שדמות
שדמות הוקמה על מנת לתת מענה לאתגרים הקהילתיים העומדים מול רשויות וארגונים. היא מקדמת ומובילה פעולות להעלאת החוסן החברתי באמצעות תהליכי בינוי קהילה למימוש הון חברתי, המבטא את איכות ואינטנסיביות הקשרים בקהילה. פעולת שדמות מאופיינת בקשר חזק בין תהליך לתוכן, במודלים מדגימים ובבניית רשת של קשרים.

שדמות פועלת בקרב רשויות, ארגונים ומקבלי החלטות באמצעות תהליכי התערבות, הכשרות וקורסים, כמו גם  הנחייה וליווי של קהילות וצוותים.

Footer Mobile