קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: כתיבת עבודות גמר (מדעים יסודי-מתמטיקה)
קוד הקורס: 20.4.100439.1 שנתון: תש"ף
סוג הקורס: שעור נקודות: 4
משך הקורס: שנתי שעות שנתיות: 2
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
מתמטיקה ליסודי  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
שד"ר רותי סגל
דרישות קדם
מחקר כמותי (מדעים על-יסודי) ו מחקר איכותני (מדעים יסודי)
מטרות הקורס
מטרת הקורס ללוות את תהליך כתיבת עבודת הגמר בתוכנית להתמחות בהוראת המתמטיקה ומדעים בביה"ס היסודי. הקורס יבהיר את מטרותיה של עבודת הגמר ושלבי כתיבתה: בחירת הנושא והגדרת שאלת המחקר, חיפוש מידע וכתיבת סקר ספרות, תכנון כלי המחקר, ביצוע המחקר וכתיבת הממצאים והדיון בהתאם למתודולוגיה שנבחרה. הגישות המחקריות שיידונו בקורס ויהוו בסיס לפיתוח העבודות הן גישות איכותניות וכמותיות. כמו כן תתאפשרנה עבודות העוסקות בפיתוח יחידת לימוד במתמטיקה/מדעים לביה"ס היסודי. בקרוב יינתן מידע לגבי אופי הקורס בכל אחת מההתמחויות.
Footer Mobile