קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: פילוסופיה בעת החדשה: הומניזם, השכלה ונאורות, פלורליזם דתי (מקוון)
קוד הקורס: 21.1.9889895.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: שעור נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
א ד"ר משה שנר
קהל יעד

קהל יעד

שנים א-ד
מטרות הקורס

מטרות השיעור

להכיר את השפעתעידן ההשכלה והנאורות על תפיסת הדת במרחבי העולם היהודי-נוצרי והפיכתה ממסגרתמאחדת למרחב פלורליסטי בו הדת נהיית בהדרגה לעניינו של היחיד. ביקרות הדתות אפשרהבהדרגה לגיטימציה לפלורליזם דתי.

להבין איך התפתחפלורליזם אמוני גם בחוגי העם היהודי. המונותאיזם מבטא שוב ושוב את שאיפתו לאחדותהאמונה ודרכי הפולחן הדתי. אולם מציאות החיים בעת המודרנית מעמידה בפנינו השתנותוריבוי פנים. בעת שהחברות המערביות עוברות תהליך של חילון נהיה גם העולם היהודיפלורליסטי; אין יותר יהדות אחת, אלא מגוון רחב ועשיר של פרשנויות למסורת, לאורחותחיים ופולחן דתי. ל

שרטט יחד מפתדרכים של התפתחות הפלורליזם היהודי כמקרה בוחן של השתנות דתית ונדון בלגיטימיות שלהשתנות מסגרות האמונה הדתית לנוכח אתגרי החברה המודרנית.


נושאים

נושאי הקורס

הומניזם, רציונליזם, השכלה ונאורותוליברליזם – מהם כל האיזמים הללו?

יהדות והשכלה, משה מנדלסון,"סוקרטס היהודי" ששילב בין חייו כיהודי שומר מצוות לעיסוק בפילוסופיהכללית, שלמה מימון, "הקבצן הפילוסוף", שהחזיר את היהדות אל המבטההיסטורי, נחמן קרוכמאל (רנ"ק) שהראה שהזהות היהודית משתנה עם הזמן ו...מזלשכך. התפתחות "מדעי היהדות" ובמקביל התפתחות המחשבה היהודית הליברלית(היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית), האורתודוכסיה שהשיבה במתקפת נגד ולבסוף ראשיתהמחשבה הלאומית. כל אלו יועמדו מנגד לשאלות המשך שמעסיקות את החברה היהודית בימינואנו: השכלה ולימודי ליבה, שוויון מגדרי, יחס ללהט"בים, חילוניות ותפיסתהיהדות כתרבות, יחס ללא יהודים.


Footer Mobile