קורסים אקדמיים במכללת אורנים

שם הקורס: שמים ריקים – במה אנחנו מאמינים בעקבות השואה (מקוון)
קוד הקורס: 21.1.9889896.0 שנתון: תשפא
סוג הקורס: מקוון נקודות: 2
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
בד"ר משה שנר
קהל יעד

קהל יעד

שנים ב-ד
מטרות הקורס

מטרות השיעור

השואההיא רעידת אדמה אנושית  - אתגר עצום לאדם בכלל וללבני קבוצות הקרבן בפרט. בקורסזה איננו מבקשים מידע היסטורי נוסף, אלא בוחנים את נוכחות הידע ההיסטורי בתודעתנו.נשאל מי אנחנו לאחר הדרמות של המאה ה-20? כיצד נוכחת השואה בעולמנו? לשם מה אנועוסקים בנושא זה? מטרת הקורס הניסיון ההיסטורי-פדגוגי לתת תמונה מקיפה של התגובותהפילוסופיות, התיאולוגיות, התרבותיות והחינוכיות לשואה, להצביע על סוגיות יסוד ולבחוןאת מקומה של השואה בעיצוב השקפת עולמנו בדורות שלאחר השואה.


נושאים

נושאי הקורס

שאלותשל אמונה לאחר השואה - האם השואה הייתה חלק מתכנית אלוהית? האם אלוהים יכול היהלמנוע אותה? מושג "צידוק הדין" וביטויו בהגות יהודית ונוצרית העוסקתבהסבר השואה; הסבר השואה בידי פונדמנטליזם דתי; הגות ליברלית וזיכוי האלוהיםמאחריותו להיסטוריה; חינוך מוסרי ושפה מוסרית לאחר השואה – האם אפשרי? הומניזםביקורתי; אלי ויזל, פרימו לוי; ז'אן אמרי וג'ורג' שטיינר - עולם ללא אלוהים וללאאמונה באדם; שיקום האמונה באדם לאחר השואה; השואה ככלי בידי הפוליטיקה;

תרבותהזיכרון ה- מה אנו זוכרים ולשם מה? כיצד נעצב את תרבות הזיכרון לשואה? תכניותחינוך שעוסקות בזיכרון השואה, הבניית טקסי הזיכרון; מסעי הנוער למחוזות השואה –איך ולשם מה?

ננסהלקיים במסגרת הקורס שיח משווה על הסוגיות הללו  עם סטודנטים במוסדות אקדמייםבחו"ל.

 


Footer Mobile