אודות

אבני היסוד של 'ניגון נשים'

לימוד
הלימוד מבוסס על שילוב ייחודי של שלושה שדות דעת עיקריים: הספרות היהודית המסורתית, תרבות עברית מודרנית, ותיאוריות מיגדריות רלוונטיות. הלימוד מציע קריאות חדשות של טקסטים קנוניים, ומשלב בנוסף עידוד ליצירה מקורית מגוונת.

מפגש
המפגש בין נשים הבאות מאורחות חיים שונים, מוביל להכרות אמיתית, ומאפשר שינוי זווית ההתבוננות. השיח הניגוני מאפשר בירור והעצמה של הזהות הנשית והיהודית. השיח הוא אמצעי לעיבוד והפנמה של הטקסטים הנלמדים, היוצר קרבת לב בין הלומדות, ובינן לבין הטקסט. קרבת הלב, האמון והביטחון בשותפות ובמנחות, מהווים את המצע ההכרחי לשיח הדיאלוגי.

טקס
מתוך הלימוד ולצידו מתפתח עיסוק בטקסים: עיצוב מחודש של מקומן של נשים בטקסים הקיימים, חידוש ויצירת טקסים לנשים, והובלה של טקסי חיים, אישיים, משפחתיים, קהילתיים, ועוד.  

Footer Mobile