קידום איכות ההוראה

הוועדה לקידום איכות ההוראה אחראית לגיבוש מדיניות לקידום איכות ההוראה ולעידוד התפתחות מקצועית-פדגוגית של סגל אורנים.
הוועדה נושאת באחריות האקדמית לביצוע תהליך המשוב על איכות ההוראה, המשמש להערכה מעצבת של ההוראה בקורסים, לקראת השגת מיטביות אקדמית בהם, ולהפקת תועלת אישית ומוסדית כאחד, כמנוף ללמידה, לשימור ולשיפור. 

פעולות הוועדה לקידום איכות ההוראה:
 • גיבוש מדיניות לקידום איכות ההוראה ולעידוד התפתחות מקצועית-פדגוגית של סגל אורנים.
 • ליווי וייעול של תהליך המשוב
 • בניית מגוון של שאלוני משוב התקפים לאופי השונה של הקורסים באורנים
 • הצעת דרכי הערכה נוספות על איכות ההוראה בקורסים (מעבר לשאלונים) וליווי יישומן
 • הצעת נוהל שקיפות ודרכים לשמירת הסודיות המתחייבת, גיבוש תקנון אתיקה של הטיפול במשוב
 • גיבוש מדיניות עידוד לצד מנגנון תמיכה וסיוע למרצים, על פי צורך, וליווי יישומה
 • מתן מידע וסיוע לבעלי תפקידים המטפלים בתוצאות המשוב בחוגם/מסלולם (שיחת משוב) 
 • ​ליווי ומעקב אחר ביצוע החלטות שהתקבלו.

הרכב הוועדה:
רקטור – יו"ר הוועדה, ראש הרשות למחקר והערכה, דיקני/נציגי הפקולטה לחינוך, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה ללימודים מתקדמים והמחלקה להוראת המדעים, מומחים פדגוגיים ודידקטיים לקידום ההוראה, מומחי הערכה ונציג אגודת הסטודנטים. 
​הצעותיה של הוועדה לאיכות ההוראה מוגשות לוועדת ההוראה ולאישור ועדת הקבע האקדמית או למועצה האקדמית, בהתאם לנושא הנדון. 
הפקת המשוב היא באחריות הרשות למחקר ולהערכה, בתיאום עם מדיניות הוועדה והחלטותיה. 
אופן התנהלות המשוב על איכות ההוראה מתואר באתר הרשות למחקר ולהערכה.

שאלוני המשוב:
שאלוני משוב לסטודנט - במהלך השנים פותחו תשעה סוגי שאלון לסטודנט, כך שיהיו תקפים להערכת קורסים בעלי אופי פדגוגי שונה. 
שאלוני משוב למרצה - במקביל למילוי השאלון על ידי הסטודנטים, אף המרצים ממלאים שאלון למרצה (שלושה סוגי שאלונים, בהתאמה לאופי הקורס), באמצעותו ניתנת להם האפשרות להעריך את הכיתה והקורס מנקודת מבטם.

אמצעים נוספים להערכת איכות ההוראה
מעבר לשאלוני המשוב הנ"ל, וכהשלמה למידע המתקבל באמצעותם, אנו ממליצים למרצים לנקוט דרכים נוספות להערכת איכות ההוראה בקורסים, לשם קבלת משוב רב-ממדי מהימן, כגון:
 • שיחת משוב או קבוצת מיקוד עם הסטודנטים
 • העברת שאלוני משוב הייחודיים לקורס (ביוזמת המרצה) 
 • שימוש ברפלקציה (יומני למידה רפלקטיביים) 
 • ביקור בשיעורי עמיתים והערכה מעצבת בכל דרך שהיא. ניתן להסתייע גם בדף צפייה בשיעור​ (ניתן להשיגו גם במשרד הרקטור), ודיאלוג מקצועי בעקבותיו.
 • לאור המודעות לתועלת הפדגוגית המופקת מהמשוב, חשוב לנו לקיימו בדרך הוגנת, באווירה בונה ותומכת, מכבדת ומכובדת, ובמלוא שיתוף הפעולה, הן מהסגל והן מהסטודנטים.​
Footer Mobile