תמצית כללי יושרה בכתיבה אקדמית

חמשת הכללים המהווים דרישת יסוד מחייבת לכל משימה עיונית המוגשת למרצה
(עבודה, מטלה, תרגיל): 

1. ככלל, אין להגיש עבודה שהוכנה על ידי מישהו אחר, כולל "מישהו" באינטרנט.
2. יש לכתוב את העבודה בלשונך, תוך הסתמכות על מקורות, כגון ספרים, מאמרים, מקורות אינטרנט.
אין להעתיק קטעים ממקורות אלו, אלא אם כן זהו ציטוט (כמפורט בסעיף 5). 
3. אם מוזכרים בעבודה רעיונות, נושאים או פִסקאות הנובעים ממקור כלשהו, יש לייחסם במפורש למקור, בשם אומרם, וזאת בכפוף לכללי האיזכור והציטוט המקובלים.
4. אין "למחזר" ולהגיש אותה עבודה במטלות בקורסים שונים. עם זאת, ניתן לאזכר עבודה קודמת שלך, ככל מקור אחר (ולהכליל בביבליוגרפיה).
5. ציטוט ישיר (בלשון המקור) לא יעלה על 10% מסך היקף העבודה. יש לאזכר ולרשום את מראה המקום המדויק של המקור שממנו נלקח הציטוט (כולל מספר העמוד). 


  • ייעוץ ותמיכה: בכל מקרה של ספק, שאלה או התלבטות בתחום זה מומלץ להיוועץ במרצה הקורס או במנחה העבודה, או בצוות מרכז "מעין", צוות יעץ בספרייה וצוות מרכז "קשת".

  • אי-הקפדה על אחד ויותר מכללים אלה מהווה פגיעה בנהלי המשמעת, ועלול להביא, לצד ביטול המטלה האקדמית, לנקיטת צעדים משמעתיים חמורים: הבאה בפני ועדת המשמעת וענישה בכפוף לתקנון המשמעת של המכללה.

בהצלחה!
Footer Mobile