external studies Contact

גשר לעתיד

גשר לעתיד פועלת באורנים במסגרת ק.מ.ה - הזרוע של אורנים בשדה, ומכוונת לפיתוח כולל של קהילה.
גשר לעתיד פועלת בפריפריה החברתית הישראלית במטרה לסייע לקהילות המתגוררות בה לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.

אנו פועלים במגוון רשויות מקומיות ומתמודדים עם מגוון הרבדים הפיזיים והחברתיים הבונים קהילות.
אנו מאמינים כי קהילה הינה אורגניזם החי בסביבה מורכבת ולכן שינוי ופיתוח קהילתי יבואו לידי ביטוי בצורה המיטבית מתוך התבוננות הוליסטית על הקהילה וסביבתה. לפיכך, תחומי ההתערבות של גשר לעתיד הינם מגוונים ומתייחסים לסוגי ההון השונים: אנושי, חברתי, כלכלי, פוליטי, תרבותי ופיזי.

עקרונות עבודה מרכזיים

המאחד והמייחד:  לכל קהילה ותתי קבוצות בקהילה יש דברים המאחדים אותם ויש דברים המייחדים אותם כגון: היסטוריה, תרבות, סיפורי מקום ועוד.

גורמים אלו הם בעלי משמעות וחשיבות מיוחדת בפיתוח תחושת גאווה, זהות  והשתייכות למקום וכבסיס ליצירת רשתות וקשרים חברתיים.

חוזקות, יכולות, צרכים: אנו מאמינים כי בכל קהילה, במקביל לצרכיה, יש גם חוזקות (ראה המאחד והמייחד) ויכולות של הפרטים החברים בה. המענה לצרכים צריך להתבסס על החוזקות והיכולות המקומיים רגע לפני שמייבאים פתרונות מבחוץ.

בניית יכולות: במידה והקהילה מגלה שעל מנת להשיג את מטרותיה חסרות לה יכולות בתחום מסוים – גשר לעתיד תסייע בפיתוח יכולות אלו אצל פרטים וקבוצות בקהילה.

בניית אמון בין תושבים – עובדי רשות – מנהיגות פוליטית מקומית – ממשלה: רק אמון ויכולת לעבוד יחדיו בין השותפים יביאו לשינוי בר קיימא. גשר לעתיד פועלת במקומות בהם היא עובדת כגורם מגשר ומאפשר ליצירת הבסיס לאמון הנדרש.

מד​ידה והערכה: במסגרת זו גשר לעתיד פיתחה ומשתמשת בשתי קבוצות של כליי הערכה:

1. כליי הערכה תוצאתיים: MRI רשותי, פותח על ידי המכון לחקר העיר והאזור בטכניון בשיתוף גשר לעתיד. הכלי מאפשר לזהות את מנועי הצמיחה של הרשות.
2. כליי הערכה תהליכיים: בבינוי קהילה לוקח לעיתים שנים לראות תוצאות. לשם כך פיתחנו כליי הערכה מעצבת של תהליך העבודה הנותנים תמונה מהירה וטובה של התקדמות תהליך העבודה.


גשר לעתיד עבדה בעבר בג'יסר אזרקא, עובדת כעת בבית שאן, מוא"ז עמק המעיינות, שדרות, בקונוטופ ובחרקוב באוקראינה (מטעם ועם הג'וינט) וקבליבלנד אוהיו.

במסגרת ק.מ.ה, גשר לעתיד מתכוונת להתמקד בשנים הבאות ברשויות בצמיחה דמוגרפית מואצת וברשויות שמונה להם חשב מלווה.

במסגרת הפעילות אורנים, גשר לעתיד מתכוונת במקביל לעבודה בשדה, לפתח ולחזק את יכולות ההדרכה וההכשרה ולהקים מרכז בינלאומי לפיתוח קהילה שיפתח כלים וייתן ייעוץ לקהילות ברחבי העולם.

לחצו לאתר באנגלית​
Footer Mobile