external studies Contact

גשר לעתיד

אנו מאמינים כי הכוח לשנות נמצא בידיים של כל אחד ואחת מאתנו, השליחות שלנו לבסס תפיסה זו אצל כל קהילה, ארגון ורשות בפריפריה.
אנו מובילים ראייה מערכתית, שיתופי פעולה, קבלת החלטות מבוססות נתונים, באמצעות כלים שאנו מפתחים.
גשר לעתיד - מרכז קמה באורנים
Footer Mobile