external studies Contact

מש"א משותף

מתחנכים שותפי אחריות

פרויקט "משא משותף" מהווה גורם מתווה דרך לכינון "חברת תלמידים" היוצרת שותפות של התלמידים באחריות, יוזמה ומנהיגות בבתי ספר, כדי לחזקם כבתי חינוך באמצעות פיתוח ידע וכלים להנחלת השינוי וליצירת מסוגלות ליישמו.

חברת תלמידים כתפיסת יסוד
 • חברת תלמידים היא מסגרת המאפשרת שותפות ואחריות של התלמידים בבית הספר תוך עשייה של קבוצת השווים, במטרה לבנות, להעצים ולחנך את המתחנכים בה.
 • העשייה מתבצעת תוך הכוונה והנחייה של מחנכים ובאמצעות הצבת מגדלורים המסמנים כיוון והותרת מרחבים פוריים, המאפשרים צמיחה בין גבולות מסומנים.
 • המסגרת נושאת ביחד עם המתחנך במשא האחריות לתהליך התפתחותו האישיותית הערכית והאינטלקטואלית ומפתחת בו מוטיבציה פנימית לנטילת אחריות ולצמיחה אישית.

מטרות
 • חינוך לחיים בחברה בכלל ובחברה דמוקרטית בפרט, תוך הדגשת האחריות האישית של הפרט על עצמו ועל הכלל.
 • מתן מרחב למתחנך להביא את עצמו לידי ביטוי ולפתח את אישיותו, ובתוכה מאפיינים כגון: מנהיגות, אחריות, יוזמה, יצירתיות, סקרנות, יושרה, ביקורת עצמית, חשיבה ביקורתית.
 • הזדמנויות רבות ללמידה משמעותית, חווייתית שמשאירה חותם.
 • קיום קשר משמעותי בין מתחנכים למחנכים.
 • יצירת אקלים בית ספרי מיטיב ופורה היוצר לקהילת בית הספר אווירה של בית, חום, שמחה ויצירה.

תפיסת ההפעלה
מכון משא משותף  יפעל בבתי הספר במאמץ מרוכז ומחולל שינוי, לכינון "חברת תלמידים"  בתהליך המורכב משלושה רבדי פעולה והנפרס על פני 3 שנים:
 • רובד פעולה ראשון - ניהול מהלך חשיבה עם צוות מוביל בית ספרי, במטרה ליצור מודעות מוכוונות ותכנית המושתתת על מטרות ויעדים.
 • רובד פעולה שני - עריכת השתלמויות למחנכים.
 • רובד פעולה שלישי - ליווי תהליכים הנוצרים על ידי מחנכים מתוך ההשתלמות, בשיתוף התלמידים במטרה לכונן חברת תלמידים השותפה לאחריות ולעשייה הבית ספרית

פרטי התקשרות
מנהל מש"א משותף
רן כץ
052-2672226
משרד קמה
04-9838886/7
Footer Mobile