Personal Site

Makhoul Bahaa

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

פוסט דוקטור

חוג ליקויות למידה אונ חיפה

מומחיות אקדמית

אוריינות וניצני אוריינות, הכשרת מורים, הערכה, ליקויי למידה /קריאה, קשיי קריאה, רכישת קרוא וכתוב, תוכניות התערבות, תכנון לימודים לשון ערבית


language skills Literacy, , Teaching and Evaluation, Learning disability, Learning Difficulties, Reading and Writing process in Arabic, Intervention Education, Theory and practice in the teaching of Arabic

הוראה

במכללת אורנים

  • רכישת קריאה וכתיבה
  • אוריינות מוקדמת
  • אבחון והערכה לקשיי /ליקויי למידה
  • קריאה הבנת הנקרא ושיטות קריאה
  • תוכניות התערבות לרכישת קריאה וכתיבה בשפה הערבית
  • הכשרת סטודנטים לחינוך מיוחד

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 

 

2006 תואר שלישי
עבודת מחקר בנושא: "חקר תהליך רכישת מיומנויות קריאה בשפה הערבית במסגרת חונכות מובנית, כאשר החניכים הם ילדי כתה א' הנמצאים בסיכון לשוני"

 

 "An investigation of the process of developing basic reading skills in Arabic as a mother tongue: The case of structured tutoring for grade one children at linguistic risk" האוניברסיטה העברית, ירושלים, החוג לחינוך

 2000-2002 מתמחה למחקר עבודת מתמחה במחקר תיאור ודיווח ההתנסות בתוכנית "חונכות קריאה מחשב" בשפה הערבית לכתות ג' האוניברסיטה העברית, ירושלים

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

1999 תואר שני
עבודת מחקר בנושא: Alternative Assessment Methods in an Elementary School in the Arab Sector in Israel: A Case Study". אוניברסיטת ליברפול אנגליה, חינוך


מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

סרלין, ר, בשן, ע', בן פורת, ס', הראל, מ', מחול, ב', סגל, ד' וקאופמן, א' (2006). שותפות במכללת אורנים – פנים רבות לה. מגמה חדשה בתכניות ההכשרה של מורים, תל-אביב: מכון מופ"ת.

ההתפתחות והעשייה האקדמית בשנה הנוכחית:
2007/8 אני עובדת על המאמרים הבאים:

1. מודעות פונולוגית בסביבת מחשב וחונכות לילדים דוברי ערבית (יצא לפרסום)
2. הישגי הילדים ביחס למוטיבציית החונכות ותפקודן וההשפעה על התפתחות המודעות הפונולוגית ( בכתיבה).
3. קשיי ילדים הנמצאים בסיכון לשוני בהתפתחות מיומנויות ההבנה (בכתיבה).
4. הישגי ילדים ביחס למוטיבציית החונכות והשפעתה על התפתחות מיומנויות ההבנה.
5. התמודדות החונכות עם אוכלוסיית ילדים לקויי למידה בסביבת מחשב.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרצה ומדריכה פדגוגית

מחוץ למכללה

• חוקרת בחוג ללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה .
• מרכזת תוכנית יח"ד ערבית במרכז טיפוח חינוך האוניברסיטה העברית.
• חוקרת מטעם מכון סולד.
• חברה בוועדות היגוי ( לבניית כלי אבחון בשפה הערבית) מרכז ראמ"ה .
• חברה במיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת הערבית כשפת אם (היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה  
  הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך- יד הנדיב.
• חברה בוועדת –PIRLS- לקידום הקריאה .
• חברה בוועדות אבחון מטעם משרד העבודה והרווחה.
• ראש צוות ללשון ערבית במרכז מט"ח