Personal Site

Michaeli Nir

רקטור

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

ההתמחות

המוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

הארץ בה

 נרכש התאר

דוקטור

מדיניות חינוך

אוניברסיטת תל אביב

2008

ישראל

מ.א.

היסטוריה ופילוסופיה של החינוך

אוניברסיטת תל אביב

2000

ישראל

ב.א.

מינהל החינוך ומדעי המדינה

אוניברסיטת תל אביב

1996

ישראל

מומחיות אקדמית

מדיניות חינוך


educational policy

הוראה

במכללת אורנים

מבוא לחינוך פוליטי
מבוא לסוציולוגיה של החינוך

מחוץ למכללה

סמינר הקיבוצים
היסטוריה, אידיאולוגיה ופוליטיקה בחינוך, M.Ed , M.Teach .
פדגוגיה בלתי פורמאלית, M.Ed , M.Teach .
קורס מעורבות חברתית, B.Ed .
מבוא לסוציולוגיה של החינוך, B.Ed .
סמינריון חינוך פרוגרסיבי, B.Ed .
סמינריון חינוך ושינוי חברתי, B.Ed .
סמינריון הפרטת החינוך, B.Ed
מבוא למחשבת החינוך, B.Ed .
סמינריון היסטוריה של החינוך, B.Ed .

אוניברסיטת חיפה
מדיניות חינוך בישראל, B.A – החוג לתולדות עם ישראל )תכנית חכמ"ה - תוכנית ללימודי
היסטוריה ומחשבה כלכלית חברתית(.
המנהל כמנהיג פדגוגי M.A . – החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מכון כרם
סדנא דידקטית להוראת אזרחות
פוליטיקה וחינוך פוליטי
מבוא למחשבת החינוך

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מיכאלי,ניר. 2007: אנשי המחרת - הקבוצות השיתופיות החדשות בישראל בין מייסדי קהילותייעוד למחדשי תנועת העבודה. אוניברסיטת תל-אביב, בהדרכת פרופ' יובל דרור(287 עמ' A4). 

Michaeli, Nir (2007), People for TomorrowThe New Israeli communal groupsIntentional Communities orSigns of Labor Movement Revival. Thesis Submitted for the Degree “Doctor of Philosophy”, Tel Aviv University.  

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

מיכאלי,ניר. 2000: ד"ר ברוך בן יהודה – 'מחנך עם גרביים כחולים'. אוניברסיטתתל-אביב, בהדרכת פרופ' יובל דרור (121 עמ' A4).

Michaeli, Nir. (2000). Dr Baruch Ben Yehuda' Educator With Blue Socks '.  Thesis Submitted for the MA Degree of HumanitiesIn the program of Historical and Philosophical Aspects, Tel Aviv University. 

 

ספרים - כתיבה או עריכה

מיכאלי, ניר (עורך). 2014: כן בביתספרנו – מאמרים על חינוך פוליטי. הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת, תל אביב.(320 עמ').

מיכאלי, ניר; פישר, גל (עורכים). 2010:  שינוי ושיפור במערכות חינוך. הוצאתברנקו וייס ואבני ראשה, ירושלים. (268 עמ'). 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

א. מאמרים שהופיעובכתבי עת שפיטים:

מיכאלי, נ. (2016): "2076:  החינוך בין התכוננות לעתיד לבין יצירתו", גילוידעת (9). עמ' 147 – 154.

מיכאלי, נ. (2012):" על שלושה דבריםהחינוך עומד – ביקורת על הספר 'עיצוב מדיניות חינוכית: גישה הוליסטית כמענה לשינוייםגלובליים' מאת מרים בן פרץ", גילוי דעת (2). עמ' 163 – 170.

Yogev, E.& Michaeli, N. (2011). "Teachers as Society-involved 'OrganicIntellectuals': Training Teachers in a Political Context", Journal ofTeacher Education, 62 (3). Pp. 312-324.

יוגב, א. ומיכאלי, נ. (2010). "מוריםכאינטלקטואלים מעורבים בחברה ובקהילה: מודל הכשרה באזרחות דמוקרטית", עיוניםבחינוך (1-2). עמ' 131 – 159.

Yogev, E. & Michaeli, N. (2009). "TrainingTeachers as Involved Intellectuals in Society and the Community", TheInternational Journal of Learning, Vol. 16 (2). Pp. 129 – 141.

מיכאלי, נ. (2006). "ברוך בן יהודה:מחנך פרוגרסיבי בגימנסיה אריסטוקרטית – מפעלו החינוכי של ד"ר ברוך בן יהודה",דור לדור (כ"ז). עמ' 79 – 120.

ב. מאמרים או פרקיםבספרים מדעיים, שפיטים, שראו אור ושאינם הליכי כינוסים:

מיכאלי, ניר. 2015: "הפרטה במערכת החינוך".מדיניות ההפרטה בישראל- אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי. עורכים:  יצחק גל נור, אמיר פז פוקס ונעמיקה ציון, הוצ' הקיבוץהמאוחד ומכון ון ליר, תל אביב,  עמ' 183 -237.

מיכאלי, ניר. 2014: "מבוא: חינוך ופוליטיקהבמערכת החינוך הישראלית". כן בבית ספרנו – קובץ מאמרים על חינוך פוליטי.עורך: ניר מיכאלי, הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת, תל אביב, עמ' 9 - 29.

מיכאלי ניר. 2014: "כשאת אומרת פרוגרסיבילמה את מתכוונת? ג'ורג' קאונטס והחוליה הפוליטית החסרה בחינוך המתקדם". כןבבית ספרנו – קובץ מאמרים על חינוך פוליטי. עורך: ניר מיכאלי, הוצ' הקיבוץהמאוחד ומכון מופ"ת, תל אביב, עמ' 94 - 122.

Michaeli, Nir. 2014: "The Missing PoliticalLink in Progressive Education: George S. Counts and a Call for aDemocratic-Political Pedagogy", Politics Now: Enhancing PoliticalConsciousness in High Schools. Ed: Esther Yogev, Nova Pub,New York, pp.87-104.

מיכאלי, ניר. 2013: "פדגוגיה ופוליטיקהבחינוך לאזרחות דמוקרטית". ללמוד. להבין. לדעת. מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית.עורכת: ציפי ליבמן, הוצ' הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת, תל אביב, עמ' 409 – 466.

דרור, יובל ומיכאלי, ניר. 2010: "הקבוצותהשיתופיות בישראל: המשכיות ושינוי בתנועה הקיבוצית". התנועה הקיבוצית –מאה השנים הראשונות. עורכים:  אביבהחלמיש וצבי צמרת, הוצ' יד בן צבי, ירושלים,  עמ' 357 – 364.

מיכאלי, ניר ודרור, יובל. 2008: "רקעהיסטורי ביוגרפי של הקבוצות השיתופיות וחבריהן". הקבוצות השיתופיות בישראל.עורך: יובל דרור, הוצ' יד טבנקין, תל אביב, עמ' 52 – 108.

מיכאלי ניר. 2008: "ליצור את העולם שאתה רוצהולחיות את העולם שאתה יוצר – מאפיינים משותפים של הקבוצות השיתופיות החדשות".הקבוצות השיתופיות בישראל.  עורך:יובל דרור, הוצ' יד טבנקין, תל אביב, עמ' 477 – 522.  

מיכאלי ניר ורוזוליו, דני. 2008: "לעשותמשהו גדול ביחד". הקבוצות השיתופיות בישראל. עורך: יובל דרור, הוצ'יד טבנקין, תל אביב,  עמ' 438 – 474. 

ג. ניירות מדיניות

מיכאלי, ניר וסומר, אורית.  (עורכים) תשע"ד:  דוח פעילות של צוות היגוי בראשות פרופ׳ מריםבן פרץ ופרופ׳ לי שולמן: "מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך",הוצ' האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים.

אבישר, אילנה, אלוני, נמרוד, מיכאלי, ניר,דוניץ, דייויד וכהנוביץ', שחר. 2014: מכניסים את הקיימוּת לליבה - נייר עמדהלקידום החינוך הסביבתי. הוצ' מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב.

אלוני, נמרוד, יוגב, אסתר, מיכאלי, ניר ונווה,אייל. 2011: לפני שיהיה מאוחר מדי – על קידום החינוך הפוליטי לאזרחות דמוקרטית.נייר עמדה שנכתב לקראת כנס תל אביב השישי לחינוך מתקדם.

מיכאלי, ניר ולמברגר, יונת 2010 (עורכים):מהלכה למעשה: התנסות מעשית בתוכנית ההכשרה. הוצ' אבני ראשה,ירושלים.  

הצגה בכנסים מדעיים

תאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

אפריל 2014

הכנס ה- 14 לחינוך סביבתי

סמינר הקיבוצים

'מקומיות' ולא 'מקומנות': חינוך מבוסס מקום כמצע להצמחת חשיבה ופעולה פוליטית

אפריל 2013

The British Sociological Association Annual Conference

London

Educational Privatization Pedagogical Promises: Innovation and Democratization or Conservatism and Socio-Economic Gaps Widening.

 יולי, 2012

הכנס הארצי של חוקרי הקיבוץ והרעיון השיתופי והאגודה הבינלאומית לחקר הקיבוץ והקומונות (ICSA),

רמת אפעל

למה לי אקדמיה עכשיו? גישות הקבוצות השיתופיות החדשות לעולם ההשכלה הגבוהה

אפריל 2012

כנס האגודה הישראלית לסוציולוגיה של החינוך

האוניברסיטה העברית

חופשי זה לגמרי מופרט – השלכות פדגוגיות של הפרטת החינוך

2010

10th Conference of the International Communal Studies Association (ICSA)

Academic College of Emek Yezrael

The Kibbutzim College of Education Return to Activist Progressive Education: Training Teachers as 'Involved Intellectuals' in Society and in the Community

2010

10th Conference of the International Communal Studies Association (ICSA)

Academic College of Emek Yezrael

Practical Utopism of the Socialist- Zionist Youth Movement Alumni Communities

2009

The European conference on Educational Research (ECER)

Vienna

Teacher training in multicultural society: Teachers as involved intellectuals in society and the community

2009

The Sixteenth International Conference on Learning

University of Barcelona, Spain

Training Community-involved Teachers.

2007

International Communal Studies Association

Damanhur, Italy

Urban and Educational Kibbutzim: A Revival of the Cooperative Movement in Israel

2006

הכנס השמיני לחקר הקיבוץ והקומונות

גבעת חביבה

סולפז', חומה ומה שבינהם: יחיד קבוצה ותנועה במשימתיות של הקבוצות השיתופיות החדשות

2006

כנס האגודה להיסטוריה של החינוך

מכללת אורנים

תיקון עולם או תיקון בעולם? יעדים ומטרות בפעילות המשימתית שלך הקבוצות השיתופיות החדשות

2005

כנס המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

אוניברסיטת בן גוריון

מתהום ארעא עד רום רקיע: הממד המשימתי של הקבוצות השיתופיות החדשות

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

שם הסטודנט/ית

נושא העבודה

המוסד

תאריך סיום

יודיק אביעד

שינוי פדגוגי בית ספרי- חקר מקרה ביה"ס "מעלה שמעון".

סמינר הקיבוצים

2015

הילה רז

תנאים להוראה וללמידה קונסטרוקטיביסטית.

סמינר הקיבוצים

2015

רותי שחר-לוק

הקונפליקט הורים–מורים מנקודת מבטם של בעלי תפקידים בבית הספר.

סמינר הקיבוצים

2015

תלמה סתיו

שינויים פדגוגים כבבואה של מערכת ערכים קיבוצית ומנהיגות ניהולית.

סמינר הקיבוצים

2013

רלי אמסלם

מעורבות של הורים של ילדי מהגרי עבודה בגילאי החטיבה הצעירה במערכת החינוך הישראלית.

סמינר הקיבוצים

2013

עדי בכר

עמדות הורים כלפי החינוך הערכי בבית הספר.

סמינר הקיבוצים

2013

אבי בוקר

מה בין משחק ללמידה? הפדגוגיה המשחקית בבית הספר "עין הים".

סמינר הקיבוצים

2012

סיגלית לוי

תפקיד סגן המנהל בבית הספר היסודי – בין הגדרות למציאות.

סמינר הקיבוצים

2012

ג'מאל זייד

הוראת מקצוע האזרחות במגזר הערבי.

סמינר הקיבוצים

2012

ניסים עזוז

"את אחי אני מבקש" שינוי עמדות ברצון לתרום למדינה בקרב בני נוער בעקבות המסע החינוכי לפולין.

סמינר הקיבוצים

2012

עדי פורגאנג

בחינות הבגרות בישראל – מיפוי התפתחות היסטורית ועמדות.

סמינר הקיבוצים

2012

אמיר סער

תפיסת פרחי הניהול את השפעת תכנית הניהול על  תפקידו של מנהל בית הספר.

סמינר הקיבוצים

2011

ארז אימרה

גורמים עיקריים לשחיקת מורים חדשים ועזיבת מקצוע ההוראה בחמש השנים הראשונות לעבודתם.

סמינר הקיבוצים

2011

טל נבוני

 "חומר נפץ בלתי ניתן לעיכול" משמעותה והשפעתה של המדרשה לנשים בעיני בוגרותיה.

סמינר הקיבוצים

2011

מוחמד ביאדסי

השינויים החברתיים והפוליטיים שעברה החברה הערבית בישראל והשפעתם על מערכת החינוך.

סמינר הקיבוצים

2011

פזית דווידוביץ'

מעורבות הורים בביה"ס קהילתיים בהשוואה לביה"ס ממלכתיים והשפעתם על אקלים ביה"ס דרך ראות ההורים.

סמינר הקיבוצים

2010

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

תפקידים 

2015 – 2016   מייסד מו"פ "השקפה" [מוריםמובילים], מכון מופ"ת.

2014 – 2015יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

2002 – 2003מנהל יחידת קהילות חשיבה, מכון ברנקו וייס.

1998 – 2000מחנך ומורה להיסטוריה ואזרחות, תיכון אזורי גבעת ברנר.

1995 – 1998מזכ"ל תנועת הנוער "המחנות העולים"

1993  -1994    מנחה, היחידה לדמוקרטיה בכנסת.

1991 – 1992רכז הדרכה ארצי, תנועת הנוער "המחנות העולים".

 כתיבת תוכניות לימודיםאקדמיות

מיכאלי, ניר. 2013:  החוג לחינוך - תכנית לימודים לקראת התואר B.Ed. סמינר הקיבוצים. אושר במל"ג.

 

ייעוץ מדעי

גרטל גיל. 2016:  עין משוטטים: ראשית הטיולים בתנועות הנוער1912 -1942. הוצ' מועצת תנועות הנוער, תל אביב.

אבן, נועם, הימן זהבי רקפת, גרטל גיל, בורגראבי. 2016: תנועות הנוער – הזדמנות למנהיגות. הוצ' מועצת תנועות הנוער,תל אביב.

משרד החינוך. 2015: נתיבים להוראהמשמעותית – מניפת מודלים פדגוגיים יישומיים. הוצ' משרד החינוך, ירושלים.

אבן, נועם. 2013: המסע להגשמה החדשהבתנועות הנוער לחנך  ל'ערכים' ולא ל'צורות'.הוצ' מועצת תנועות הנוער, תל אביב.

 

שיפוט והערכה של מאמרים בכתבי עת

TheInternational Journal of Learning, Common Ground Publishing

עיונים בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטתחיפה.

תרבות דמוקרטית, הפקולטה למשפטים,אוניברסיטת בר אילן.

עיונים בתקומת ישראל, מכון בן גוריון,אוניברסיטת בן גוריון.

גילוי דעת, מכללת סמינר הקיבוצים.


מאמרים לא שפיטים

מיכאלי,ניר. 2014: "מייקל פולן ואנדי הארגריבס – אקטיביזם אקדמי בשירות שיפור ההוראה",הד החינוך, כרך פ"ח, גיליון מס' 6, אוגוסט 2014,  עמ' 66 – 67.

מיכאלי,ניר. 2014: "הערך: "חינוך פוליטי". האנציקלופדיה העברית.

מיכאלי,ניר. 2013: "כבר יש חינוך אחר". הד החינוך.  כרך פ"ז , גיליון מס' 05 , אפריל 2013 , עמ'78 – 79.

מיכאלי,ניר. 2012: "חינוך קיבוצי ופדגוגיה של תיקון חברתי". החינוך וסביבו(34), עמ' 277 – 284.

מיכאלי,ניר. 2012: "חינוך לאוטופיה – אידיאולוגיה חינוכית של תיקון חברתי". חינוך-מהות ורוח. עורכים: ישעיהו תדמור ועמיר פריימן, הוצ' מכוןמופ"ת, תל אביב, עמ' 185 – 195.

יוגב,אסתר ומיכאלי, ניר. 2011: "להשיב רוח חברתית אל הכשרת המורים: התשתית הרעיוניתוהמבנית של הכשרת המורים בתוכנית הניסויית 'יש דרך'". הכשרת מורים נבוניחברה. עורכת: חנה לוק, הוצ' מכללת סמינר הקיבוצים והגף לניסויים ויזמות, משרדהחינוך, תל אביב, עמ'27 – 52

גן,אלון ומיכאלי, ניר. 2011: "כשאקדמיה ותנועת מחנכים נפגשות: תוכנית ייחודית לתנועת'קבוצות הבחירה'". הכשרת מורים נבוני חברה. עורכת: חנה לוק, הוצ'מכללת סמינר הקיבוצים והגף לניסויים ויזמות, משרד החינוך, תל אביב, עמ' 73 – 95.

מיכאלי,ניר ופישר, גל. 2010: "מבוא: שינוי בחינוך-על מקומן של ההוראה והלמידה".שינוי ושיפור במערכות חינוך. עורכים: ניר מיכאלי וגל פישר, הוצ' ברנקווייס ואבני ראשה, ירושלים, עמ'13 – 23.

מיכאלי,ניר ופישר גל.  2010:  "קהילות חשיבה: מודל פדגוגי לשינוי בית ספרי".שינוי ושיפור במערכות חינוך. עורכים: ניר מיכאלי וגל פישר, הוצ' ברנקווייס ואבני ראשה, ירושלים, עמ' 89 – 98.

מיכאלי,ניר. 2009: "מסביב יהום הסער אך ראשנו כבר הורדם: כיצד מתכוננת מערכת החינוך בישראללמבחנים הבינלאומיים" . חברה (42).

מיכאלי,ניר. 2009: "טשטוש הגבול בין הפורמלי לבלתי פורמלי בסמינר הקיבוצים: פדגוגיה חברתיתבהכשרת מורים". ירחון מכון מופ"ת (39), עמ' 53 – 60.

מיכאלי,ניר. 2008: "ביד נעלמה ובזרוע נטויה – היבטים פדגוגיים של הפרטת החינוך".מפנה, אוקטובר 2008, עמ' 27 – 32.

מיכאלי,ניר. 2008: "לחשוב מחדש על הרפורמה במערכת החינוך". ירחון מכון מופ"ת(31), עמ' 3 – 4.

מיכאלי,ניר. 2008:  "התשמע קולי? מעורבות פוליטיתשל מורים במערכת החינוך". חברה (35), 4 – 6.

מיכאלי,ניר. 2008: "מכוונות חברתית ובלתי פורמליות בהכשרת מורים". תפוז ירוק,כתב עת פדגוגי לחדשנות חינוכית, הוצ' גף לניסויים ויזמויות, המזכירות הפדגוגיתמשרד החינוך, עמ' 177 – 189.

מיכאלי,ניר. 2007: "מורות המאבק התאחדו - מכתב למורות וליו"ריהן לקראת היום שלאחרהשביתה" , חברה (34), עמ' 5-6.

מיכאלי,ניר. 2007:  "מפנה באופק? על הרפורמה במבנהובשכר העבודה של המורים". חברה (33), עמ' 4 – 6.

מיכאלי, ניר. 2007: "המתקפה החזיתיתעל החינוך הממלכתי". מדור מעורבות ב YNET, פורסם ב 19.8.07.

מיכאלי,ניר. 2007: "להחזיר הוראה ליושנה". הד החינוך, פברואר2007, עמ' 50 – 55.

מיכאלי,ניר. 2006: "מה דמוקרטי בחינוך הדמוקרטי?" מפנה (45), עמ'19 – 24.

מיכאלי,ניר. 2006: "כולם מדברים על מורים". חברה (23), עמ'22 – 23.

מיכאלי,ניר. 2006: "איגרת לשרת החינוך החדשה". חברה (24), עמ' 12– 14. 

מיכאלי, ניר. 2006: "מורה - כל אחדיכול...". חברה (28), עמ' 10 -12.

מיכאלי, ניר. 2005: "הגלות מתחילה בתוכו– הערות על ספרו של אילן גור זאב 'חינוך לגלותיות'". חברה (17),עמ' 29 – 31.

מיכאלי,ניר. 2005: "עד הדברת הבא". חברה (21), עמ' 7 – 9.

מיכאלי, ניר. 2004: "חינוך עכשיו –קווי מיתאר למערכת חינוך אוטופית". חברה (11), 11עמ'  – 13.

מיכאלי, ניר. 2004: "פועלי החינוך התאחדו".חברה (13), עמ' 9 -11.

מיכאלי, ניר. 2004: "וועדת דברת –מהמגיע לכל ילד?" חברה (14), עמ' 7 – 9.

מיכאלי, ניר. 2004: "להילחם על כל ילד".חברה (15),עמ'  7 – 9.

מיכאלי,ניר. 2004: "להסתער על שדה החינוך". קיבוץ 15.9.04.

מיכאלי,ניר. 2003: "הזיות של מחנך מתלבט", חברה (7), עמ' 16 –18.

מיכאלי,ניר. 2003: "ברוכים הבאים למרכז לפדגוגיה חברתית". חברה(9), עמ' 4 – 6.

מיכאלי,ניר. 2002: "פדגוגיה חברתית – החייאתו של מושג, ביסוסה של תפישה". חברה(2), עמ'  4 – 6. 

הרצאות
מיכאלי, נ. (2005) דברים בכנס "המורה שלך". כנס שדרות לחברה ותנועת משמר חינוך, תל אביב.

מיכאלי, נ. (2006).  "חינוך מן הבית במבט חברתי". דברים בכנס : החינוך מהבית - פריצת דרך או קוריוז? המרכז לעתידנות בחינוך, אוניברסיטת בן גוריון.
מיכאלי, נ. (2008). מטכנאי הוראה למובילי חינוך: השלכות פדגוגיות ופוליטיות של מאבק המורים. דברים בכנס: היום שאחרי השביתה - מערכת החינוך המשבר והפוטנציאל.
מכון ון ליר, ירושלים.
מיכאלי, נ. ( 2008). נייר שהוצג במושב: חברה ואזרחים – כיצד לחנך לאזרחות חברתית? חינוך פוליטי מנקודת מבט של יזמות חינוכית אזרחית. בכנס: חינוך פוליטי והחברה האזרחית
– סיכויים וסיכונים. המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים.
מיכאלי, נ. (2008) "הקבוצות השיתופיות החדשות – הדרך לחידושה של תנועת העבודה?" הרצאה ביום עיון שנתי לזכרו של יצחק טבנקין, יד טבנקין 2.12.08 .
מיכאלי, נ. ובעבור, ת. (2008 ) "לומדים ומלמדים חברה: פוליטיקה, ביקורת ומעורבות בהוראה". סדנא במסגרת הכנס השנתי של שותפות אקדמיה קהילה לשינוי חברתי, האוניברסיטה
העברית, ירושלים.
מיכאלי, נ.(2009 ) "הפרטת החינוך וחוק ההסדרים". הרצאה בכנס: אחריות המדינה וגבולות ההפרטה: מה מסתתר בהצעות להפרטה בחוק ההסדרים 2009 ? מכון ון ליר, ירושלים.
מיכאלי, נ.(2009) "היבטים פדגוגים וחברתיים של הפרטת החינוך". הרצאה בקולקוויום של סגל ביה"ס לחינוך של אוניברסיטת חיפה, נובמבר 2009 .
מיכאלי, נ.(2009) "שוויון ומצויינות בחינוך". השתתפות בפאנל במסגרת דיון של המטה הסוציאל דמוקרטי, רמת גן, דצמבר 2009 .
מיכאלי, נ.( 2010). "מעורבות חברתית וקהילתית בהכשרת מורים". הרצאה בפני הסגל הבכיר של מכללת תל חי, ינואר 2010 .
מיכאלי, נ.( 2010)." מכרז המכינות הקדם אקדמיות כמקרה בוחן של ההפרטה והמיסחור בחינוך: עובדות ודילמות". הרצאה ביום עיון: מסחור המכינות הקדם אקדמיות: לתקן
את מה שאולי לא זקוק לתיקון? מכון ון ליר, מרץ 2010 .
מיכאלי, נ. (2011) הצגת נייר עמדה בנושא הפרטת החינוך בדיון בוועדת החינוך של הכנסת. פברואר 2011 .
מיכאלי, נ.(2011) "מגמות של הפרטה במערכת החינוך בישראל". הרצאה ביום עיון: בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל. מכון ון ליר והמטה השיתופי בתנועה
הקיבוצית, אפריל 2011 .
מיכאלי, נ. (2011) "בית ספר, בית חינוך ומה שבינהם". כנס מלווי ש"ש מועצת תנועות הנוער, לטרון.
מיכאלי, נ.(2011 ). "לקראת פדגוגיה חברתית – מהכנה להשתלבות לחינוך לתיקון". דברים ביום עיון – "בחזרה לחינוך הקיבוצי", כנס מחנכים ומנהלים ארצי של מחלקת החינוך של
התנועה הקיבוצית, אוקטובר 2011 .
מיכאלי, נ'( 2011). "שיפור ושינוי במערכות חינוך", כנס גננות מחוזי בנושא חדשנות, יזמות וניסוי בגני-הילדים, מחוז צפון.
מיכאלי , נ. (2012). "תהליכי הפרטה בהשכלה הגבוהה". דברים ביום עיון של המסלול הדמוקרטי בסמינר הקיבוצים.
מיכאלי, נ.( 2012). "קהילתיות בלי אלוהים?" הרצאה בפני מדרשת עין פרת, כפר אדומים.
מיכאלי, נ. (2012).  "ביה"ס – בין מכינה להשתלבות בקיים לבין חממה לתיקונו". דברים בכנס: מה להומרוס בחצר ביה"ס, מכללת אורנים.
מיכאלי, נ. (2012). "גשרים בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי". הרצאה בפני מנהלי פנימיות, מינהל חברה ונוער.
מיכאלי, נ. (2012 ).  "כשאת אומרת פרוגרסיבי למה את מתכוונת? החינוך המתקדם בין שימור הסדר החברתי לתיקונו". כנס מחקרי מרצים, סמינר הקיבוצים.
מיכאלי, נ. (2012). "חינוך לתיקון העתיד: מחינוך להשתלבות לחינוך לאוטופיה". כנס אייקון TLV , תל אביב.
מיכאלי, נ. (2012). "לקראת פדגוגיה חברתית". רשת דרור-בתי חינוך, תל אביב.
מיכאלי, נ. (2012)., מערכת החינוך בישראל – אתגרים פדגוגיים ומערכתיים. הרצאה בפני מנהלי מחלקות נוער ברשויות המקומיות.
מיכאלי, נ. ( 2013). מאחריות תאגידית לאחריות מאגדת – על חינוך ואחריות בהוויה תועלתנית. הרצאה במשמר העמק.
מיכאלי נ' (2013) בוחרים תקציב חברתי , המכללה החברתית-כלכלית, חיפה.
מיכאלי, נ. ( 2013). בין ארגוני נוער לתנועות נוער - מיפוי החינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם. מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.
מיכאלי, נ. (2013). העם דורש צדק חינוכי – מחאה והשפעה של תלמידים ומורים על מדיניות החינוך בישראל. המכללה הכלכלית –חברתית, חיפה.
מיכאלי, נ. (2013). חינוך ציבורי, חינוך פרטי. פסטיבל הקהל 2013 .
מיכאלי, נ. (2014). חולצה כחולה, צווארון כחול: פעילותן של תנועות הבוגרים של תנועות הנוער בקרב אוכלוסיות מוחלשות. כנס לכבוד פרופ' חיים אדלר: נכון תמיד! מכון מנדל ומכללת
אורנים, מרץ 2014 .
מיכאלי, נ' ( 2014). דברים בבימת מנדל בנושא "גזענות? התמודדות? הצעות למערכת החינוך".
מיכאלי, נ' (2014).  צעירים ושינוי חברתי, כנס תוכנית שינשינוי, הסוכנות היהודית וקרן אביחי.
מיכאלי, נ' (2015).  מדרגות פדגוגיות לטיפוח הבוגר הראוי, כנס ארצי מרכזי הנהגה, תנועת הצופים.
מיכאלי, נ'( 2015). בגנות האקטיביזם – לחשוב מחדש על מעורבות אזרחית. הרצאה בפני חממות המכון לחינוך דמוקרטי.
מיכאלי, נ.(2015).  המורה בחזית המהפכה בחינוך, כנס מעגלי מחקר, מכללת קיי.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 2016–              רקטור 

מחוץ למכללה

מכללת סמינר הקיבוצים

2012 -2014     דיקן פיתוח פדגוגי (סגןרקטור)

2011 -2014     חבר הנהלת המכללה

2011 -2014     חבר ההנהלה האקדמית

2011 –2014     חבר צוות היגוי, תוכנית מוסמךבהוראה  M.Teach,

2010 –2014     חבר צוות היגוי, תוכנית לניהולוארגון מערכות חינוך M.Ed,

2010 -  2014     ראש היח' לליווי והדרכת בתי ספר ב"מכון לחינוךמתקדם",

2007  -2014     רכז אקדמי, היח' למעורבות חברתית.

2007 – 2012חבר הנהלת בית ספר לחינוך.

2007 -2012     ראש החוג לחינוך, מכללת סמינרהקיבוצים.

2006 – 2008ראש תוכנית "מגדל העמק". (תוכנית הכשרה ייעודית לתנועת הבוגרים"קבוצות           
הבחירה")

 

מכון כרם (דוד ילין)

2008 -2010     סגן מנהל המכון.

2003 – 2010חבר הנהלה.

2003 – 2010רכז הכשרת מורים לאזרחות. 

תפקידים ציבוריים

2016 -היום      חבר הוועד המנהל , כפרהנוער רמת הדסה (בהתנדבות).
2016 -היום       חבר חבר הנאמנים של מכוןמופ"ת (בהתנדבות).

2013 – היום       חבר הוועד המנהל שלמרכז "נא לגעת", במה לחרשים-עיוורים בנמל יפו. (בהתנדבות). 
2014 -  היום      חבר ועדת היגוי לליווי תהליך אומדן גודלן היחסישל תנועות הנוער, מינהל חברה ונוער,משרד החינוך (בהתנדבות).
2013 – 2014     מלווה אקדמי של תכנית"שינשינוי" תכנית לימודים למתנדבי שנת שירות, הסוכנות היהודית.
2010 – היום       ליווי והנחייה שלבתי ספר במסגרת פעילות "המכון לחינוך מתקדם", סמינר הקיבוצים.
2008 – היום        חוקר במרכז לצדק חברתיע"ש חזן במכון ון ליר, בפרויקט גבולות ההפרטה ואחריות המדינה בריכוזם האקדמי שלפרופ' יצחק גל-נור ושל ד"ר אמיר פז-פוקס.
2006 – היום        מרצה במכללה החברתית-כלכלית.(בהתנדבות).
2007 – היום        חבר דירקטוריון"אבניים" – בית הספר לפיתוח ידע ההוראה (בהתנדבות).
2013 – 2014        יו"ר שולחן עגול"מורים רבי-אמן כסוכני שיפור במערכת החינוך", היזמה למחקר יישומי בחינוך,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (בהתנדבות).
2012                     Facilitator, International Teacher's Workshop, "From Regulation toTrust: The Van Leer Education Conference", May 2012, Jerusalem.(Voluntarily).
2012                     יו"רהכנס השביעי לחינוך מתקדם של סמינר הקיבוצים ועיריית תל אביב-יפו, "מחזירים אתהאמנות לחינוך", תיאטרון הקאמרי, מאי 2012.
2000 – 2009        חבר בצוות המייסדשל תנועת יסו"ד (ישראל סוציאל-דמוקרטית) חבר מערכת כתב העת "חברה".(בהתנדבות).
2003 – 2006        הנחייה פדגוגית שלבתי ספר על יסודיים, תיכון לאומנויות לנושרים מוזות ביפו, תיכון אזורי עין כרם, תיכוןמקיף גילה בירושלים.
1996 – 2006        חבר במועצת המנהליםשל אפעל - יד טבנקין. (בהתנדבות).