Personal Site

Miedijensky Shirley

מנהלת הפורטל האקדמי באתר

קורות חיים

השכלה אקדמית

מומחיות אקדמית

הוראת הביולוגיה, הוראת המדעים, הערכה, חינוך מחוננים וטיפוח מצוינות, למידה בסביבות מתוקשבות, למידת חקר ופרויקטים, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ומטה-קוגניציה, מנהיגות ומצוינות, מנהיגות חינוכית


Biology Education, Science Education, Assessment, Excellence and Gifted Education, Computer based learning environment, Inquiry and Project based learning, High order thinking skills & Metacognition, Leadership & Excellence, Educational Leadership

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

 במכללת אורנים:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

מחוץ למכללה