אתר אישי

ד"ר צור אילה


  • שעות קבלה:

    יום ג' 14:00-16:00

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

ב.א.

פסיכולוגיה וסוציולוגיה

אוניברסיטת חיפה

1989

מ.א.

חינוך

אוניברסיטת חיפה

2003

דוקטורט

חינוך

אוניברסיטת חיפה

2008

מומחיות אקדמית

אסטרטגיות למידה, אסטרטגיות למידה והוראה, הבניית ידע, הערכת תכניות, התנסות בית ספרית, ויסות עצמי בלמידה, למידה בהכוונה עצמית, למידה בהכוונה עצמית, מבני חינוך, סביבה מרחבית, סביבות למידה, פנומנולוגיה, פנומנולוגיה


Learning strategies, Leaning and instruction methods, constructivism, Program evaluation, School experience, Self regulation of learning, , self directed learning, School buildings, Spatial environment, Learning environments, phenomenology, Phenomenology

הוראה

במכללת אורנים

  • שדה החינוך במבט ביקורתי
  • מחקר כמותי (תואר ראשון ותואר שני)
  • עקרונות ההוראה (תואר שני)
  • מחקר כמותי מתקדם 

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

צור, א' (2008). בית הספר האידיאלי שלי: הצעות של תלמידים ומנהלים מבית ספר דמוקרטי ומסורתי לתכנון בית ספר. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בהנחיית פרופ' רבקה איזיקוביץ' ודר' אריה פלד. חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

צור, א. (2002). בחינת ייצוגים סכמאתיים לתכנון בית ספר מהפרספקטיבה של הפילוסופיה החינוכית של דיואי. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. חיפה: אוניברסיטת חיפה.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

צור, אילה 2016: "מנהלים מתכננים בית ספראידיאלי: פסק זמן לרפלקציה על תהליכים חינוכיים"עיונים בחינוך (13-14), 79-57.

*צור, אילה 2015: "הגוף האנושי וגופו שלהמקום: התפתחות אני מאמין חינוכי בהכשרת מורים." דברים, 8, 181-165  

*צור, אילה 2015: "צילום מקומות בבית הספרכצוהר לעולמם של תלמידים", מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, כרךכ"ג, מס' 43, 76-55. 

*צור, אילה; ראזר, מיכל. 2013: "דיאלוג עלמצוקה והכלה: הערכת המענה הניתן לסטודנטים העובדים עם ילדים ונוער בסיכון בתכניתהמוסמך לחינוך ולהוראה לתלמידים בהדרה", מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית,כרך כ"א, מס' 37, 59-35.  

צור, אילה; איזיקוביץ', רבקה. 2011: "'ביתהספר האידיאלי שלי': התבוננות על החוויה הבית ספרית של תלמידים מנקודת מבט שלהסביבה הפיזית", עיונים בחינוך, כרך 4, 170-144.

צור, אילה. 2010: "בית ספר כמקום: חקירתהחוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית".  דברים, כתב-עת אקדמי רב-תחומי, 3, עמ'122-109. 

צור, אילה. 2009: "הערכת תכנית המצויניםבמכללת אורנים מנקודת המבט של הסטודנטים לאורך שנת לימודים אחת", הלכה,מעשה וחזון: הכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך. עורכים:רמה קלויר, נחום כהן, רחל עבאדי ונח גרינפלד, הוצאות מכון מופ"ת, תל אביב,עמ' 267-253.  

 

Zur, Ayala; Ravid, Rachel. 2018: "Designing the Ideal School as aTransformative Process: An Approach to Promoting Teacher Identity inPre-Service Teachers", Teaching in Higher Education. 23(1),120-136.   DOI. 10.1080/13562517.2017.1360271. (ImpactFactor 0.814). 

*Zur, Ayala; Eisikovits, A. Rivka. 2015: "Imagining an‘Ideal School’: An Approach for Reflecting on Principals’ Educational Creed, ReflectivePractice, http://dx.doi.org/10.1080/14623943.2015.1095722

*Zur, Ayala; Eisikovits, A. Rivka. 2015: "Between theActual and the Desirable: A Methodology for the Examination of Students'Lifeworld as it Relates to their School Environment, Journal ofThought, 49(1+2), 27-51. (pp. 30, A4)

Zur,Ayala; Eisikovits, A. Rivka. 2011: "School as a place: A phenomenologicalmethod for contemplating learning environments", International Journal of QualitativeStudies in Education, 24(4), 451-470.  

דוחות מחקר

צור, א' (2006). הערכה מעצבת של תכנית המצוינים במכללת אורנים. קריית טבעון: מכללת אורנים. (דוח מחקר) 

צור, א' (2009). הערכת תכנית המצוינים במכללת אורנים מנקודת המבט של הסטודנטים לאורך  שנת לימודים אחת. בתוך: ר. קלויר, נ. כהן, ר. עבאדי, נ. קרינפלד (עורכים), הלכה, מעשה וחזון: הכשרת סטודנטים מצוינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך (עמ' 267-253). תל אביב: מכון מופ"ת, תמה.

צור, א' (2006). הערכת תכנית M.Ed. בייעוץ חינוכי מנקודת המבט של הסטודנטים והמרצים לאורך שתי שנות ההפעלה הראשונות של התכנית. קריית טבעון: מכללת אורנים. (דוח מחקר)

צור, א' וקרמר-מור, ד. (2009). מה בין ההכשרה לשדה? הערכת תכנית התואר השני (M.E.d.) לייעוץ חינוכי במכללת אורנים לנוכח תהליכי השתלבותם של הסטודנטים בשדה. בתוך: ל.קוזמינסקי (עורכת). שנתון מספר 16. (158-147). תל אביב: מכון מופ"ת.

צור, א' (2009). בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטים בתחילת שנה א' (תשס"ט): תואר ראשון, תואר שני והסבת אקדמאים (דוח מחקר). קריית טבעון: מכללתאורנים.

צור, א' (2009). תכנית התואר השני (M.Ed)בחינוך והוראה לתלמידים בהדרה במכללתאורנים (דוח מחקר). קריית טבעון: מכללת אורנים.

צור, א' (2010). בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטים בתחילת שנה א'(תש"ע): תואר ראשון, תואר שני והסבת אקדמאים. קרית טבעון: מכללת אורנים.

צור, א' (2010). הערכת התכנית "חינוך והוראה לתלמידים בהדרה" (M. Ed)מנקודת מבטם של הסטודנטים לאורך שנת הפעלתה השלישית. קרית טבעון: מכללת אורנים.

צור, א' (2011). בחירת מכללת אורנים כמוסד לימוד: עמדות של סטודנטים בתחילת שנה א'(תש"ע): תואר ראשון, תואר שני והסבת אקדמאים. קרית טבעון: מכללת אורנים.

צור, א' (2011). ניבוי הישגים ותפקוד לימודי של ראיונות הקבלה בתכניות התואר השני.קרית טבעון: מכללת אורנים.

צור, אילה. 2012: הערכתהחוג לגיל הרך לנוכחתהליך הטמעת מתווה אריאב. הגורם המזמין: מכללת אורנים (51 עמודים A4).

צור, אילה: 2014: הערכת תכניות התואר הראשון והתואר השני במבט לאחור על ידי בוגריהן. הגורם המזמין: מכללת אורנים (131עמודים A4).

*צור, אילה. 2012. ראיונות הקבלה בתכניות התוארהשני בייעוץ חינוכי כמנבאים הישגים לימודיים. הגורם המזמין: מכללת אורנים 

צור, אילה: 2018: הטמעת מרחב למידה חדשני בחטיבת ביניים. הגורם המזמין מכללת אורנים. (43 עמודים A4).

הצגה בכנסים מדעייםתאריך

הכינוס

מקום

נושא ההרצאה/הדיון

*מרץ 2016

משקפים מציאות: יצירה, מחקר ופרשנות

מכללת אורנים

משפת הענישה לשפת הצדק

המאחה: שינוי נקודת המבט להתייחסות לתוקפן ולקורבן בין כתלי

בית הספר

* פברואר 2016

כנס מחקר, עיון ויצירה (נשלח תקציר, עדיין לא התקבלה תשובה)

מכללת אורנים

הגוף האנושי וגופו של מקום: התפתחות זהות מקצועית בהכשרת מורים

* דצמבר 2015

International Conference on Research into Higher Education

Celtic Manor, Newport in South Wales, United Kingdom

"‘My Ideal School’: The Development of Teachers’ Professional Identity in a Teacher Education Program"

* ספטמבר 2015

כנס בינלאומי בנושא "הכשרת מורים למתמטיקה ולמדעים -  היבטים אקדמיים ופרקטיים בהכשרה מעוגנת בית ספר". 

מכללת אורנים

השתתפות בפנל: "הכשרת אקדמאים להוראה, הרכיב המעשי: בין רצוי למצוי"

* אוקטובר 2015

תרבות של למידה פעילה ומערבת בהכשרת מורים

מכון מופ"ת

"הבניית זהות מקצועית בהכשרת מורים באמצעות תכנון 'בית ספר אידיאלי'"

* יוני 2015

כנס יצירתיות בהוראה

מכללת אורנים

"מגילת העצמאות בכיתה: אתגר שילוב למידה משמעותית בהכשרת המורים"

* מאי, 2015

יוזמות לקידום הלמידה בהשכלה הגבוהה (בשיתוף עם ד"ר נועה ציון)

אורט בראודה

"למידה משמעותית בהכשרת מורים: מחקר פעולה לקורס 'מגילת העצמאות בכיתה'"

יוני, 2010

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

שאלת הגבולות בחינוך כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכנון בית ספר אידיאלי

יוני, 2009

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

תכנית התואר השני (M.Ed) בייעוץ חינוכי במכללת אורנים: מחקר מעקב אחר סטודנטים לייעוץ ובוגרי התכנית המועסקים כיועצים בפועל

מאי, 2009

כנס מסיימי דוקטורט פקולטתי

אוניברסיטת חיפה

חקירת בית ספר מהפרספקטיבה של הסביבה המרחבית

יולי, 2008

כנס מגמות

אוניברסיטת ירושלים

בית הספר האידיאלי שלי: הצעות של תלמידים ושל מנהלים מבית ספר דמוקרטי ומסורתי לתכנון בית ספר.

יוני, 2008

מחקר, עיון ויצירה באורנים

מכללת אורנים

הערכת תכנית ה M.Ed  במכללת אורנים.

יוני, 2007

מורים על פרשת דרכים

מכון מופ"ת

תכנית הייעוץ החינוכי לתואר שני (M.Ed) : שילוב הקניית מיומנויות עם ידע תיאורטי

יוני, 2007

מורים על פרשת דרכים

מכון מופ"ת

סטודנטים בתכנית המצוינים במכללת אורנים:  מה חשוב להם ומה הם מוכנים לתת.

מאי, 2005

חוקרים באורנים

מכללת אורנים

בחינת ייצוגים סכמאתיים לתכנון בית ספר מהפרספקטיבה של ג'ון דיואי.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מרכזת תכנית המוסמך בהוראה

חוקרת ברשות למחקר והערכה.