Contact Form

הנהלת אורנים

​נשיא אורנים פרופ' עמית שכטר

מנכ"ל אורנים קובי אלדר 04-9838801/2/3
מנהלת לשכת הנהלת אורנים יערה רוזנטל 04-9838801/2/3
רקטור אורנים ד"ר ניר מיכאלי 04-9838813
מנהלת כספים    אילנה לוין 04-9838719
דיקנית הפקולטה לחינוך פרופ' ראזר מיכל 04-9838794
דיקנית הפקולטה למח"ר ד"ר הדס הירש 04-9838772
דיקנית הפקולטה
ללימודים מתקדמים   
פרופ' לילך לב ארי 04-9838774
דיקנאט הסטודנטים    ד"ר מיקי מוטולה 04-9838759
נציג המועצה האקדמית פרופ' ראובן שוהם​ 04-9838829
מבקר אורנים - משקיף    מר אריה דגן 04-9838861
נשיאת אורנים
פרופ' יעל פויס

מנכ"ל אורנים מנהלת לשכת הנהלת אורנים
יערה רוזנטל
04-9838801/2/3

רקטור

מנהלת כספים
04-9838719

דיקן הפקולטה לחינוך
04-9838794

דיקן הפקולטה למח"ר
04-9838772

דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים
04-9838774

דיקן הסטודנטים
04-9838759

נציג המועצה האקדמית
04-9838829

מבקר אורנים - משקיף
04-9838861
Footer Mobile