אתר אישי

פרופ' ראזר מיכל

דיקנית הפקולטה לחינוך

קורות חיים

השכלה אקדמית


דוקטורט משנת 1999 טכניון-
פקולטה להוראת המדעים, מנחה דר' אהוד בר-און .בתחום פסיכולוגיה קוגניטיבית, תהליכי חשיבה ולמידה

מומחיות אקדמית

הוראת תלמידים תת משיגים, התפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים, ניעות חברתית, רב-תרבותיות, תלמידים בהדרה


TeachingUnderachievers, Development of Mentors' Expertise through Mentoring, Social mobility, Multiculturalism, Youth at Risk

הוראה

במכללת אורנים

הוראה במסלול חינוך והוראה לתלמידים בהדרה לתואר שני (מכללת אורנים) וחינוך מכליל (במכללת אלקסאמי):

סדנא - הדרכה עבודה מעשית - 

סמינריון- בית ספר כסביבה מטפחת או סביבה מקפחת - השפעת תרבות בית הספר על הצלחת התלמידים

זהות תפקיד המחנך לעבודה עם תלמידים בסיכון- סדנא

ניהול בתי ספר לעבודה עם אוכלוסיות בסיכון

סמינריון- פרקטיקות להוראה מכלילה בכיתה (Inclusive Teaching Practice) -


רשימת פרסומים

ספרים - כתיבה או עריכה

ראזר מ. פרידמן ו. 2020. סמכות ורכות- מערכות יחסים משקמות כאבני דרך בבניית חינוך כמליל. מכון מופ"ת. תל אביב.

 

Razer, M. and Friedman, V.J.:2017.  From exclusion to excellence:  building restorative relationships to create inclusive schools.  Rotterdam:  Sense Publishers/International Bureau of Education-UNESCO.  (p 230)

ראזר, מ. ורשבסקי ב. ובר-שדה א.: 2011.  קשר אחר- בבית הספר; עיצוב תרבות בית ספרית שונה, בעבודה עם למידים בסיכון ובהדרה. אשלים הוצאה לאור. ירושלים. עמ' 176.

ראזר מ., פרידמן ו., סולימני ר.: 2004. "סביבה חינוכית חדשה": – אסטרטגיות פעולה של תהליכי ההתערבות בבתי הספר. אשלים, ירושלים. עמ' 66.


מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

זורדה א., לנדה ש., זיגר ל., ראזר מ. (2021)  אי של אפשר בבית החינוך גאון הירדן דרכא: פיתוח דרכים ליישום גישת החינוך המכליל.  מניתוק לשילוב גליון 22 . עמ' 97-117

 רמדאן א., ראזר מ., מוטולה מ., פרידמן ו. (2021) רפלקציה, אמפתיה וסיפורי חיים יצירת קרבה והיכרות בין קבוצות קונפליקט במרחב האקדמי. דברים גליון 21 תיגר וציות . עמ' 107-124

ראזר מ. 2020.  להחיל את ההכל(ל)ה בבתי הספר. בתוך:  עורכים: הרפז י. הורוביץ א. סיעור מוחות על עתיד החינוך בישראל. עמ' 384-392.  ברנקו וייס ירושלים 

ראזר מ. פרידמן ו. (2019) מחקר פעולה כשיטה לבניית תיאוריה לחינוך מכליל. דפים. 71. מכון מופ"ת

 ראזר מ. 2018. מהכללה לכאורה להכללה בפועל: התמודדות עם הכללה בתוך הקשר בית ספרי מדיר.  דברים.  גיליון  11 "עומס". עמ'83-100. מכללת אורנים.

לב ארי, ל.; ראזר, מ.; בן יוסף – אזולאי, נ.; ואדלר, ר.: 2016 .מהדרה וסיכון להכלה ושילוב: בוגרי מסלולים ייחודיים בצה"ל בחיים האזרחיים . מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית. 43 (59-87)

ראזר, מ.:2014. Reframing   בעבודה חינוכית עם תלמידים בהדרה ובסיכון: להפנות מבט אל מקורות הכוח הפנימייםבתוך: גרופר, ע' ורומי, ש' .ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל-כרך 1: מבנה הדעת של התחום, שיטות התערבות, תכניות הכשרה ופיתוח עתידי, 309-335. תל אביב: הוצאת מכון מופת.

צור א.  ראזר מ. : 2013. הדיאלוג על מצוקה והכלה: המענה הניתן לצורכי סטודנטים העובדים עם ילדים ונוער בסיכון. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית. (37). עמ' 35-60.

ראזר, מ. מיטלברג,ד. מוטולה,מ. בר-חושן,נ.: 2013. הכלה והישגים בחינוך: יעדים סותרים או משלימים?. דברים גיליון 6, עמ' 11-28 מכללת אורנים.

ראזר,  מ. : 2009.  "לא נוטשים"-    מודל דינמי להכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בסיכון והדרה חברתית במסגרת בית הספר .  מפגש-עבודה חינוכית סוציאלית  (29). (גיליון מיוחד בנושא עבודה חינוכית-טיפולית עם בני נוער בסיכון ובמצוקה. עמ' 59-77.

Razer, M. Ramadan, I. Motola, M. Friedman, V.2020 .Making Intractable Conflict Discussable Through Reflexivity and Empathy. In: van der Linden J., Rodrigues-Vasse A., Kopp, Bleen Abraham M. & Dier F. (Editors) Youth, education and work in (post-)conflict areas YEW/ESLA Griningen.  Pp 201-222.


Razer, M. and Friedman V.J., (2019) Building “Restorative Relationships”: An actionable, practice-based model of inclusive school practice. In Eds.  Schuelka M. J., Johnstone C.J., Thomas, G. & Artiles A.JThe SAGE Handbook on Inclusion and Diversity in Education. UK. P 208-221.

Razer, M. : 2018. From Power Struggle to Benevolent Authority and Empathic Limit-Setting: A Turning Point. 
Action Research. P 40. https://doi.org/10.1177/1476750318776730


Razer, M., Mittelberg, D., & Ayalon, S.: 2018. The ability-track glass ceiling of Israeli schooling: lessons from a comparative analysis of Israeli and Australian PISA 2012 data. International Journal of Inclusive Education22(2), 192-214

Friedman, V.J, Razer M.,Tzafrir H., Zorde O.: 2014. An Action Science Approach to Creating Inclusive Teacher-Parent Relationships. In (Eds.)  Paul Wabike P., Jester M., Boele van Hensbroek P Laadah Openjuru G. Education for Social InclusionEsla research. University of Groningen. Holland. PP(27-58)

Razer, M., Mittelberg, D., Motola, M., & Bar-Gosen, N. 2015. Israeli high school teachers’ perceptions and attitudes towards a pedagogy of inclusion. International Journal of Inclusive Education19(9), 944-964.

Razer, M., & Friedman, V. J.: 2013. Non-abandonment as a foundation for inclusive school practice. Prospects, 43(3), 361-375.

Razer, M., Friedman, V. J., & Warshofsky, B. 2013. Schools as agents of social exclusion and inclusion. International Journal of Inclusive Education17(11), 1152-1170.

Razer, M, Friedman V.J., Veronese G.:2009.  The “Educational-Psychosocial Approach” to overcoming social exclusion in Israeli schools. Ed.Colucci, F.P., Ricerche di psicologia III-IV. Special issue: The Theory and Practice of Action Research in Psychosocial perspective. Italy. Pp 219-234

Razer M., Friedman V.J., Sykes I.: 2004.Towards a Theory of inclusive practice. An Action Science ApproachAction Research, 2(2) 167-189.


בהליכי כינוס

Razer, M.  (2015) .AnAction Science Approach to Creating Inclusive Teacher-Parent Relationships.  8th Equality, Diversity and InclusionInternational Conference . 6-8 July, 2015, Recanati Business School,Tel-Aviv University  (Israel)


Razer, M.  (2015). Inclusivepractices in Israeli high schools . 8th Equality, Diversity andInclusion International Conference . 6-8 July, 2015, RecanatiBusiness School, Tel-Aviv University(Israel)


Razer M., Friedman V., Sulimani R., Sykes I. (2003) Reaching out: AStrategy for reversing exclusion in Education. Ed.  Anus Erasmus.  Alarpm 6th  & Par 10th world congress-Learning Practices in Action, Pretoria S.A. pp146


 

דוחות מחקר


ראזר, מ. מיטלברג ד.(2016) זיהוי משתנים בית ספריים שמשמים כגורמים מפצים או משמרים של מצב חברתי כלכלי של התלמידים -  ניתוח משני של נתוני פיזה 2012 בישראל רשות המחקר מכללת אורנים. עמ 33

ראזר, מ., מיטלברג, ד. מוטולה מ. ובר חושן, נ.(2015) מנגנונים בתוך בית הספר היוצרים, משמרים, מגבירים ופותרים הדרה חברתית . רשות המחקר , מכללת אורנים. עמ' 18

לב ארי, ל. ראזר, מ. אזולאי, נ. (2013) השתלבותם של חיילי מקא"ם וחיילות חג"מ בחיים האזרחיים. קצין חינוך ראשי. צה"ל. עמ' 24

ראזר, מ.,  פרידמן , ו. (2002). סביבת חינוך חדשה- אסטרטגיות התערבות בבתי ספר. ג'וינט ישראל. ירושלים. עמ 35

אריאלי נ. ראזר, מ. מיטלברג,ד.  (2017) מדברים ביחד, מלמדים לחוד – אתגר ההוראה המכלילה בעיני מנהלים ומורים . מופ"ת. עמ 39

הצגה בכנסים מדעיים


הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

אסטרטגיות של מורים לשילוב תלמידים בעלי לקויות מורכבות בכיתה רגילה


הגדרת תפקידו של מחנך הכיתה בבית ספר מכליל

 

בניית תכנית התערבות לשיפור קשר בין הורים מורים


ביטויים של תפיסות מדירות ומכילות הבאות לידי ביטוי בישיבות ציונים בבית ספר העובד עם אוכלוסיות מצוקה


הצורך בקשר בקרב מורים בכיתות תמיכה


מיהו מורה מכליל?


התנדבות נוער בסיכון בקהילה ככלי להפחתת הניכור הקיים כלפיהם


הורות במצוקה - השפעת לקות הלמידה ויחס מערכת החינוך על החוויה ההורית של הורים לילדים לקויי למידה


השפעת תכנית התערבות על עבודת המורה לנוער הנמצא בסכנת נשירה מבית הספר ועל תחושת השייכות של תלמידיו


מעורבות הורים בבית ספר


השפעת תכנית התערבות קבוצתית על תפיסתם העצמית של בני נוער בסיכון


מורים העובדים עם נוער בהדרה מעמיקים את שפת ההכלה ומקנים אותה לעמיתיהם


מודלים להתמודדות עם נוער בנשירה בבית חינוך והשפעתם על תפיסת התלמידים את לימודיהם

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

הדרכה והכשת מנהלים לבתי הספר


הדרכת צוותי מנחים העובדים עם בתי ספר ופנימיות לקידום הכללה בחינוך ועבודה עם נוער בסיכון.


ליויי צוותי חינוך עירוני-   לגיבוש מדיניות ופעולות לטיפול באוכלוסיות מצוקה, להעלאת הישגים  ולקידום החינוך האישי בעיר;  הדרכה וליווי של מנהל מחלקת החינוך בעיר.  לקידום חינוך מכליל;  הנחיית צוות היגוי לקידום מדיניות חינוכית מכלילה בעיר

ליווי צוותים חינוכיים וצוותי הנהלה בבתי ספר מקיפים בצפון הארץ. התערבות רב שנתית להכשרה ופיתוח הצוות לעבודה עם תלמידים בסיכון;  הנחיית קבוצות מנהלים- התמודדות בתי ספר לעבודה עם תלמידים בסיכון.תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

דיקנית הפקולטה לחינוך   

מנהלת היחידה להכשרת מורים, פקולטה לחינוך. הובלת תהליך שינוי ופיתוח מודל חדש בתוכניות הלימוד של כל מסלולי תעודת ההוראה במכללה, לקראת תכניות בעלות אוריינטציה לרב-תרבותיות והוראה מכלילה

הקמה וניהול של מסלול התואר השני  Med.  "חינוך והוראה לתלמידים בהדרה ובסיכון"(חינוך מכליל).

הקמה וניהול אקדמי של מרכז שוו"ה – שוויון והכללה בחינוך-  משימת המרכז לקדם סוגיות של הכללה בחינוך, עבודה על רגישות תרבותית, בתוך בתי הספר, בתוך כלכיתה, בקהילה ובקרב קובעי מדיניות

הקמה וניהול של מרכז "מיתרים" – מרכז להכשרת אנשי חינוך בעבודה עם אוכלוסיות בסיכון. פיתוח ידע ופיתוח תפיסות ופרקטיקות מערכתיות


מחוץ למכללה


מרחב אישי

היום דיקנית הפקולטה לחינוך. הובילה בשנים האחרונות תהליך של שנוי מסלולי ההכשרה להוראה במכללת אורנים בפקולטה לחינוך. 
הקימה את המסלול ל M.Ed. בחינוך והוראה לתלמידים בהדרהבפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים, עמדה בראשו כעשר שנים. הקימה את מרכז מיתרים ומרכז שוו"ה מרכז לשוויון והכלה בחינוך.  חקרה ופרסמה רבות בתחום של הכשרת מורים להוראה מכלילה . מעל  עשרים וחמש  שנה עוסקת בהכשרה, ליווי והדרכה למורים ואנשי חינוך, ותהליכי התערבות בבתי ספר לעבודה עם אוכלוסיות מודרות, ליווי מקצועי של צוותים עירוניים, ומסגרות תמיכה למערכת החינוך. פרסמה רבות בתחום. ספר אחרון אשר עומד לצאת בעברית "סמכות ורכות-  בניית מערכות יחסים משקמות ליצירת בתי ספר מכלילים" , מציע פרקטיקה מקצועית מעמיקה למורים לקידום אוכלוסיות מודרות בבתי הספר.