אתר אישי

ד"ר גל-אריאלי ניבי

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

2013 - Ph.D, מדיניות ציבורית, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. נושא המחקר: תפיסת החינוך כשירות ציבורי ומעורבות הרשויות המקומיות בחינוך. מנחים: פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר איתי בארי (מדיניות ציבורית), פרופ' אמנון רייכמן (משפטים)

1993 –  M.A.  בהצטיינות, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב; עבודת גמר בהנחיית פרופ'מיכאל חן, בנושא:  זכות ההורים בבחירת

מוסד חינוכי לילדם: עמדת בית המשפט העליון בישראל

1998 LLB , המרכז הבינתחומי ללימודי משפט, הרצליה

1984 B.A. בקולנוע וטלויזיה, אוניברסיטת תל-אביב

1988 תעודת הוראה בספרות ולשון, המרכז להסבת אקדמאים להוראה, בית-ברל

מומחיות אקדמית

התפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים, יחסי הגומלין קהילה-חינוך, מדיניות חינוך, הבטים משפטיים של החינוך


Development of Mentors' Expertise through Mentoring, Community-Education Interrelations, Education Policy

הוראה

במכללת אורנים

- הסדרה משפטית של זכויות חברתיות

- הסטוריה, אידאולוגיה ופוליטיקה של החינוך בישראל

- הבטים משפטיים של החינוך

 

- הנחיית עבודות גמר סמנריוניות (תכנית מנהיגות בחינוך)

 

 

מחוץ למכללה

- מבוא למנהל ציבורי - ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

"איפה החינוך? תפיסת החינוך כשירות ציבורי ומעורבותן של הרשויות המקומיות בחינוך".

 

Education: Quo Vadis? Perceptions of educationan as a public service among Israel local government authorities and their involvement in educational policy making 

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

עמדת בית המשפט העליון בשאלת בחירת בית-ספר על-ידי ההורים

 

Parents' right of to choose an educational institution for their children: Position of the Israeli Supreme Court

ספרים - כתיבה או עריכה


 גל, נ. (1995). הפרט, הרשות ושורת הדין. ירושלים- האוניברסיטה העברית: המכון לחקר הטיפוח בחינוך.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Gal-Arieli, N.,Tamir, E. (2019). Preserving or maneuvring leadership? Teacher unions’strategies in Israeli educational regulation. International Journal ofEducational Management Vol. 33 No. 7, 2019 pp. 1705-1717

גל-אריאלי,נ., בארי, א., ויגודה-גדות, ע., רייכמן, א. (2018). מנהיגות מעצבת חינוך. בתוך:מימי אייזנשטט ותמר הרמן (עורכות). מגמות – כתב עת בין תחומי במדעי החברה, נב(2). ירושלים: מכון הנרייטה סולד והאוניברסיטה הפתוחה, ע' 223-258.

 Gal-Arieli, N., Beeri, I., Vigoda-Gadot, E., Reichman, A.(2017). New Localism or Fuzzy Centralism: Policymakers' Perceptions of PublicEducation and Involvement in Education. Local GovernmentStudies.  DOI:10.1080/03003930.2017.1305955.

 

גל-אריאלי,נ. ויגודה-גדות, ע., בארי, א., רייכמן, א. (2015). חינוך ובניית מקומיות. בתוך: א'בארי, וע' רזין (עורכים):  דמוקרטיהמקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית. ירושלים: מחקרי פלורסהיימרבאוניברסיטה העברית, ע' 211-233.

 גל-אריאלי, נ. (2014). אחריות מחולקת: על האחריות המשותפת של משרד החינוך ורשות החינוך המקומית לחינוך בישראל. בתוך: נעימה ברזל (עורכת). דברים – כתב עת אקדמי רב תחומי (7). אורנים – המכללה האקדמית לחינוך.

גל-אריאלי, נ. (2014). אחריות והפרטה. בתוך: נעימה ברזל (עורכת). דברים – כתב עת אקדמי רב תחומי (7). אורנים – המכללה האקדמית לחינוך.

 קיזל, א. וגל-אריאלי נ. (2012). מחינוך למשפט: חוק זכויות התלמיד במבחן החיים בבית הספר – מסה פותחת; בתוך: יורם הרפז (עורך), גילוי דעת (2), מכללת סמינר הקיבוצים.

 גל-אריאלי, נ. (1997). הערכים: מדריך פדגוגי; מורה מאמן. בתוך: יצחק קשתי, מרדכי אריאלי, שמחה שלסקי (עורכים). לקסיקון החינוך וההוראה. רמות: אוניברסיטת תל-אביב.


בהליכי כינוס


 

דוחות מחקר

אריאלי, ניבי (2020). מעבר להסכמה מדעת -אתיקה במחקרים המבוצעים על-ידי סטודנטים לתוארשני (MEd) במכללות להכשרת מורים. דו"ח מחקר,בוצע בסיוע ועדתהמחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת.

גל-אריאלי, נ., גונן, א. (2017). למה חינוך? תפיסות מורים ומנהלים אתמטרות ההוראה במערכת החינוך הציבורית. דו"ח מחקר, בוצע בסיוע רשות המחקר,מכללת אורנים.

ראזר, מ., גל-אריאלי, נ. מיטלברג, ד. (2017). מדברים ביחד, מלמדיםלחוד – אתגר ההוראה המכלילה בעיני מנהלים ומורים. דו"ח מחקר, בוצע בסיוע ועדתהמחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת ובתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה במשרדהחינוך

הצגה בכנסים מדעיים

24.6.18 מכללת ירושלים לחינוך – כנס המחלקות למינהל החינוך: תפיסותהורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים את מדיניות השילוב במערכת החינוך הרגילה. מורןלזרוביץ וניבי גל-אריאלי

August 2015:

Gal-Arieli, N., Vigoda-Gadot, E., Beeri. I. (2015). Leadershiptransforms education. 2015 Academy of Management Annual Meeting, Vancouver, BC,Canada

 

 16.2.15  המכללה האקדמית לחינוך אורנים, כנס "מחקר,עיון ויצירה", הרצאה (יחד עם ד"ר איציק גונן

2.2.15 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים, כנס "משפט וחברה", הרצאה בנושא: "חינוך ומקומיות".

31.1.13 המכללה האקדמית לחינוך אורנים, כנס "מחקר, עיון ויצירה", הרצאה בנושא: "ממלכתי או מקומי – תפיסת החינוך כשירות ציבורי".

6.3.11 אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים, ערב עיון לזכר השופט עמיחי דואק ז"ל, הרצאה בנושא: "בין שיח הזכויות לשיח פדגוגי"

5.4.11 האקדמיה הלאומית למדעים, ירושלים, הרצאת תגובה לדו"ח קשרי משפחה – מסגרות חינוך בגיל הרך – ההסדרה המשפטית.

9.5.10 המרכז הבינתחומי הרצליה, כנס האגודה הישראלית למדע המדינה, הרצאה בנושא: "החינוך לשירות הציבור - איך יכולה תפיסת החינוך כשירות ציבורי לחלץ רשות מקומית במשבר?

9.12.09 האוניברסיטה העברית בירושלים, כנס פרחי מחקר, הרצאה בנושא – "חינוך כשירות ציבורי: חלוקת האחריות לחינוך בין שתי זרועות השלטון.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

2012-2014 אוניברסיטת חיפה - הנחיה משותפת עם פרופ' אנית סומך - עפיפה חאג' אבו ג'נימה - עבודה לקראת התואר מוסמך - הפרטת החינוך המיוחד בישראל

2013-2014 - (הנחיה משותפת עם ד"ר איציק גונן) פנינה שלזינגר, עבודת גמר ישומית מורחבת "גן הילדים בין אמא לאבא: חלוקת הסמכויות בין משרד החינוך לרשות המקומית בעיני מפקחות משרד החינוך ובעיני מנהלות מחלקת גני ילדים ברשויות המקומיות"
2013-2014 - (הנחיה משותפת עם ד"ר איציק גונן) רחל הוד, עבודת גמר ישומית מורחבת - "משרתם של שני אדונים - חלוקת האחריות בין משרד החינוך לרשות המקומית בתפיסות מנהלים וצוותי ההוראה בבתי ספר יסודיים ברשות מקומית עירונית יהודית"
2013-2014 - (הנחיה משותפת עם ד"ר איציק גונן) הגר הוד, עבודת גמר ישומית מורחבת - "חלוקת האחריות לחינוך בין משרד החינוך לרשות המקומית בתפיות מנהלים וצוותי הוראה בבתי ספר יסודיים במועצה אזורית"

 

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מאז תשע"ז - חברות בועדת האתיקה של המחקר

מחוץ למכללה

מאז 1.08 - חברת מותב בוררות, רשות השיפוט בהסתדרות

תפקידים ציבוריים

בוררת במסגרת רשות השיפוט בהסתדרות

מרחב אישי

אני מאמינה שהחינוך הוא זכות של כל ילדה וילד, כי על המדינה והקהילה לאפשר לכל אחד ואחת ללמוד בתוך הקהילה. אני מבקשת לקדם אחריות אזרחית וקהילתית, נקיטת עמדה, לקיחת אחריות, שיתוף פעולה בין רשויות שלטון לגורמים אזרחיים. בעבודתי במכללה אני מבקשת לקדם תרומה הדדית של האקדמיה לשדה: מכללה מעורבת ואחראית כלפי החינוך המיטבי בקהילה בתוכה היא נוכחת; מחקר עשיר הצומח מן השדה, מסייע בהבנתו ומביא אליו את תוצריו.