אתר אישי

פרופ' שיינס אורי

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

דוקטורט בזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

מומחיות אקדמית

שמירת טבע


Conservation Biology

הוראה

במכללת אורנים

פרופסור חבר בחוג לביולוגיה וסביבה

מחוץ למכללה

 

  • פרופסור בחוג לביולוגיה אבולציונית סביבתית, אוניברסיטת חיפה
  • מרצה במכון ערבה ללימודי סביבה, קטורה.

רשימת פרסומים

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Shanas, U., Arensburg, B., Hod, I. and Terkel, J. (1991). Preliminary observations on the Harderian gland of the blind mole rat. Endocrinologia 38: 306-308. 

Rado, R., Shanas, U., Zuri, I. and Terkel, J. (1993). Seasonal activity in the blind mole rat (Spalax ehrenbergi). Canadian Journal of Zoology 71: 1733-1737. 

Shanas, U. and Terkel, J. (1995). Grooming expresses Harderian gland materials in the blind mole rat. Aggressive Behavior 21: 137-146. 
 
Shanas, U., Heth, G., Nevo, E., Shalgi, R. and Terkel, J. (1995). Reproductive behaviour in the female blind mole rat (Spalax ehrenbergi). Journal of Zoology (London) 237: 195-210. 

Shanas, U., Arensburg, B., Hammel, I., Hod, I. and Terkel, J. (1996). Quantitative histomorphology of the blind mole rat Harderian gland. Journal of Anatomy 188: 341-347. 

Gazit, I., Shanas, U. and Terkel, J. (1996). First successful breeding of the blind mole rat (Spalax ehrenbergi) in captivity. Israel Journal of Zoology 42: 3-13. 

Shanas, U. and Terkel, J. (1996). Grooming secretions and seasonal adaptations in the blind mole rat (Spalax ehrenbergi). Physiology and Behaviour 60: 653-656. 

Shanas, U., Shalgi, R. and Terkel, J. (1997). Seasonal changes in the ovary of the blind mole rat. Israel Journal of Zoology 43: 149-158. 

Shanas, U. and Terkel, J. (1997). Mole rat harderian gland secretions inhibit aggression. Animal Behaviour 54: 1255-1263.  

*Gilad, E., *Shanas, U., Terkel, J. and Zisapel, N. (1997). Putative melatonin receptors in the blind mole rat harderian gland. Journal of Experimental Zoology 277: 435-441. *equal contribution

Haim, A., Shanas, U., Oates, K.M., Sample, C.B. and Buzzel, G.R. (1997). 5-aminolevulinate synthase is present, but porphyrin does not accumulate, in the harderian glands of the blind mole rat, Spalax ehrenbergi, and two species of spiny mice, Acomys cahirinus and Acomys russatus. Israel Journal of Zoology 43: 267-272. 

Shanas, U., Bhasin, R., Sutherland, A.K., Silverman, A.J. and Silver, R. (1998). Brain mast cells lack the c-kit receptor: immunochemical evidence. Journal of Neuroimmunology 90: 207-211. 

Shanas, U., Gozlan, I., Murawski, U. and Terkel, J. (1998). Identification of the main lipid components of the mole rat harderian gland. Journal of Chemical Ecology 24 (12): 2181-2193. 

Scantlebury , M., Afik, D., Shanas, U. and Haim, A (2002). Comparative non-shivering thermogenesis in adjacent populations of the common spiny mouse (Acomys cahirinus) from opposite slopes: the effects of increasing salinity. Journal of Comparative Physiology B 172: 1-5. 

Shanas, U., Afik, D., Scantlebury, M. and Haim, A. (2001). The effects of season and dietary salt content on body temperature daily rhythms of common spiny mice from different micro-habitats. Comparative Biochemistry and Physiology A 132: 287-95. 

Inbar, M., Shanas, U. and Izhaki, I. (2002). Characterization of road accidents in Israel involving large mammals. Israel Journal of Zoology 48: 197-206. 

Scantlebury, M., Shanas, U., Speakman, J.R., Kupshtein, H., Afik, D. and Haim, A. (2003). Energetics and water economy of the common spiny mouse Acomys cahirinus from north- and south-facing slopes of a Mediterranean valley. Functional Ecology 17:178-185. 

Scantlebury, M., Shanas, U., Kupshtein, H., Afik, D. and Haim, A. (2003). Non-shivering thermogenesis in common spiny mice Acomys cahirinus from adjacent habitats: response to seasonal acclimatization and salinity acclimation. Journal of Thermal Biology 28: 287-293. 

Shanas, U., Afik, D., Scantlebury, M. and Haim, A. (2003). Differential osmoregulatory capabilities of common spiny mice (Acomys cahirinus) from adjacent microhabitats. Journal of Zoology (London) 261: 7-13. 

Scantlebury, M., Shanas, U., Speakman, J.R., Kupshtein, H. and Haim, A. (2004). Differential energy costs of winter acclimatized common spiny mice Acomys cahirinus from two adjacent habitats. Comparative Biochemistry and Physiology 137: 419-423. 

Shanas, U. and Haim, A. (2004). Diet salinity and vasopressin as reproduction modulators in the desert-dwelling golden spiny mouse (Acomys russatus). Physiology & Behavior 81: 645-650. 

Haim, A., Scantelbry, M., El Salam Zubidad, A. and Shanas, U. (2005). Seasonality and seasons out of time - the thermoregulatory effects of light interference. Chronobiology International 22: 59-66. 

Scantlebury, M., Shanas, U. and Haim, A. (2005). Seasonal acclimatization of non-shivering thermogenesis in common spiny mice (Acomys cahirinus) from different habitats. African Zoology 40: 319-322. 

Scantlebury, M., Shanas, U., Afik, D. and Haim, A. (2005). Comparative seasonal acclimatization of food and energy consumption in adjacent populations of common spiny mice Acomys cahirinus. Journal of Zoology (London) 267: 323-328. 

Haim, A., Shanas, U. and Scantlebury, M. (2006). Comparative physiology of heat production in rodents under increasing salinity: The effects of habits and habitat. Belgian Journal of Zoology 135 (Supplement): 55-59. 

Shanas, U., Abu Galyun, Y., AlShamlih, M., Cnaani, J., Khoury, F., Mittler, S., Nassar, K., Shapira,I., Simon, D., Sultan, H., Topel, E., Ucitel, D. and Ziv. Y. (2006). Reptile diversity and rodent community structure across a political border. Biological Conservation 132: 292-299. 

Wallach, A., Inbar, M., Lambert, R., Cohen, S. and Shanas, U. (2007). Hand-rearing roe deer Capreolus capreolus: practice and research potential. International Zoo Yearbook 41: 183-193. 

Keysary, A., Massung, R. F., Inbar, M., Wallach, A., Shanas, U., Mumcuoglu, K.Y. and Waner, T (2007). Molecular evidence for Anaplasma phagocytophilum in Israel. Emerging Infectious Diseases 13: 1411-1412. 

Haim, A., Shanas, U., Brandes, O. and Gilboa, A. (2007). Suggesting the use of integrated methods for vole population management in alfalfa fields. Integrative Zoology 2: 184-190. 

Wallach, A., Inbar, M., Scantlebury, M., Speakman, J.R. and Shanas, U. (2007). Water requirements as a reintroduction bottleneck for an ungulate at the southern edge of its range. Canadian Journal of Zoology 85: 1182-1192. 

Shapira, I., Sultan, H. and Shanas, U. (2008). Agricultural farming alters predator-prey interactions in nearby natural habitats. Animal Conservation 11: 1-8. 

Shanas, U., Shapira, I. and Sultan, H. (2008). Behavioural alterations as part of an agricultural edge effect. Animal Conservation 11: 15-16. 

Wallach, A., Shanas, U., Mumcuoglu, K.Y. and Inbar, M. (2008). Ectoparasites on reintroduced roe deer Capreolus capreolus in Israel. Journal of Wildlife Diseases 44: 693-696. 

Wallach, A., Shanas, U. and Inbar, M. (2009). Feeding activity and dietary composition of roe deer at the southern edge of their range. European Journal of Wildlife Research 56: 1-9. 

Lev-Yadun, S., Ne’eman, G. and Shanas, U. (2009). A sheep in wolf's clothing: do carrion and dung odours of flowers not only attract pollinators but also deter herbivores? BioEssays 31: 84-88. 

Scantlebury, M., Shanas, U., Or-Chen, K. and Haim, A. (2009). Osmoregulatory traits of broad-toothed field mouse (Apodemus mystacinus) populations from different habitats. Comparative Biochemistry and Physiology A. 154: 551-556. 

Wallach, A., Inbar, M. and Shanas, U. (2009). Roe deer and decapitated Anemone flowers. Israel Journal of Plant Sciences 57: 103-106. 
Dorchin, A. and Shanas, U. (2010). Assessment of pollution in road runoff using a Bufo viridis biological  assay. Environmental Pollution 158: 3626-3633. 

Shanas, U., Abu Galyun, Y., Alshamlih, M., Cnaani, J., Guscio (Ucitel), D., Khoury, F., Mittler, S., Nassar, K., Shapira, I., Simon, D., Sultan, H., Topel, E. and Ziv, Y. (2011). Landscape and a political border determine desert arthropod distribution. Journal of Arid Environments 75: 284-289. 

Ben-Shlomo, R. and Shanas U. (2011). Genetic ecotoxicology of asbestos pollution in the house mouse Mus musculus domesticus. Environmental Science and Pollution Research 18: 1264-1269, DOI 10.1007/s11356-011-0481-9. 

Keysary, A., Eremeeva, M., Leitner, M., Beth Din, A., Wikswo, M., Mumcuoglu, K., Inbar, M., Wallach, A., Shanas, U., King, R. and Waner, T. (2011). Spotted fever group Rickettsiae in ticks collected from wild animals in Israel. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene 85: 919-923. 

Arame, N., Shanas, U., Chevret, P. and Granjon, L. (2012). Molecular variation and chromosomal stability within Gerbillus nanus (Rodentia, Gerbillinae): taxonomic and biogeographic implications. Mammalia 77: 105-111. 

Shanas, U., Gidis, M., Kaska, Y., Kimalov, Y., Rosner, O. and Ben-Shlomo, R. (2012). The Nile soft-shell turtle Trionyx triunguis of Israel and Turkey: Two genetically indistinguishable populations. Zoology in the Middle East 57: 61-68. 
Shapira, I., Shanas, U., Raubenheimer, D., and Brunton, D. (2013). Laboratory rats as trap lures for invasive Norway rats: field trial and recommendations. New Zealand Journal of Ecology 37: 240-245.  

Dorchin, A. and Shanas, U. (2013). Daphnia magna indicate severe toxicity of highway runoff. Journal of Environmental Quality 42: 1395-1401. 

Shapira, I., Shanas, U., Raubenheimer, D. and Brunton, D. (2013). Conspecific attraction in invasive wild house mice: effects of strain, sex and diet. Applied Animal Behaviour Science 147: 186-193.
 
Shapira, I., Shanas, U., Raubenheimer, D., Knapp, C., Alberts, S., and Brunton, D. (2013). Laboratory rats as conspecific biocontrol agents for invasive Norway rats Rattus norvegicus. Biological Control, 66: 83-91. 

Peled, E., Ben Shlomo, R., and Shanas, U. (2014). Specialists may thrive in small habitats: the case of high genetic diversity within a confined gecko population. Journal of Zoology, 293(2): 100-107.

Barry, M., Shanas, U., and Brunton, D. H. (2014). Year-Round Mixed-Age Shelter Aggregations in Duvaucel's Geckos (Hoplodactylus duvaucelii). Herpetologica, 70(4): 395-406.

Wallach, A. D., Izhaki, I., Toms, J. D., Ripple, W. J., and Shanas, U. (2015). What is an apex predator? Oikos, 124(11): 1453-1461.

Keret, N., V?lim?ki, P., Mutanen, M., and Shanas, U. (2015). Large Roads Disrupt Insect Movement: A Case Study of the Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Insect Behavior, 28(5): 544-554.

Peled, E., Shanas, U., Granjon, L., and Ben-Shlomo, R. (2016). Connectivity in fragmented landscape: Generalist and specialist gerbils show unexpected gene flow patterns. Journal of Arid Environments, 125: 88-97.

Kark, S., Sutherland, W.J, Shanas, U., Klass, K., Achisar, H., Dayan, T., et al. (2016) Priority Questions and Horizon Scanning for Conservation: A Comparative Study. PLoS ONE 11(1): e0145978. doi:10.1371/journal.pone.0145978

Ripple, William J., et al. "World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice.”  BioScience (2017).https://doi.org/10.1093/biosci/bix125.

Shanas, U., Gavish, Y., Bernheim, M., Mittler, S., Olek, Y., & Tal, A. (2017). Cascading ecological effects from local extirpation of an ecosystem engineer in the Arava desert. Canadian Journal of Zoology, 96(5): 466-472.

Shamoon, H., Cain, S. Shanas, U., Bar-Massada, A. Malihi, Y. & Shapira, I. (2018). Spatio-temporal activity patterns of mammals in an agro-ecological mosaic with seasonal recreation activities. European Journal of Wildlife Research, 64: 35. https://doi.org/10.1007/s10344-018-1196-8.

Fishman, R., Vortman, Y., Shanas, U., & Koren, L. (2018). Cortisol advantage of neighbouring the opposite sex in utero. Royal Society Open Science. 5, 171636.

Fishman, R., Vortman, Y., Shanas, U., & Koren, L. (2018). Female-biased sex ratios are associated with higher maternal testosterone levels in nutria (Myocastor coypus). Behavioral Ecology and Sociobiology 72: 101–109.https://doi.org/10.1007/s00265-018-2517-3.

Fishman, R., Vortman, Y., Shanas, U., & Koren, L. (2019). Non-model species deliver non-model result: Nutria female fetuses neighboring males in utero have lower testorsterone. Hormones and Behavior 111: 105–109. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2019.02.011.

Bernheim, M., Shanas, U., & Bar-Massada, A. (2019). Soil type impacts macrohabitat selection and spatiotemporal activity patterns of Testudo graeca in an Eastern Mediterranean ecosystem. Copeia 107.2: 332-340.

Bernheim, M., Livne, S.,  & Shanas, U. (2020). Mediterranean Spur-thighed Tortoises (Testudo graeca) exhibit pre-copulatory behavior particularly under specific experimental setups. Journal of Ethology 38: 355-109.

Davidson, A., Shanas, U., & Malkinson, D. (2021). Age and sex-dependent vigilance behavior modifies social structure of hunted wild boar populations. Wildlife Research (In Press).

Davidson, A., Malkinson, D., Schonblum, A., Koren, L., & Shanas, U. (2021). Do boars compensate for hunting with higher reproductive hormones? Conservation Physiology (In Press).

תפקידים ציבוריים

יוזם ויו״ר הארגון לשמירת טבע בינלאומי This is My Earth, TiME

מעורבות ועשייה באורנים

מרחב אישי

שתי הבעיות הגדולות ביותר שעומדות מול האנושות הן התחממות גלובלית והכחדת מינים. הקמתי את הארגון הבינלאומי TiME  - this-is-my-earth.org על מנת להתמודד עם האתגרים הללו.