אתר אישי

ד"ר אסולין יעקב

עורך כתב-העת דברים

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוגים

מוסד אקדמי

קבלת תואר

ראשון

פילוסופיה  מורחב +מדעי המחשב

אונ' בר-אילן

1995

שני

פילוסופיה,בהצטיינות. תיזה בהצטיינות יתרה

אוני' בר-אילן

1999

שני

פרשנות ותרבות,בהצטיינות

אונ' בר-אילן

2003

שלישי

פרשנות ותרבות

אוני' בר-אילן

2007

מומחיות אקדמית

אתיקה, לימודי תרבות, לימודי תרבות, מחשבה מדינית, מחשבה פוליטית, מחשבת החינוך, מחשבת החינוך, פילוסופיה כללית, פרשנות (הרמנויטיקה), פרשנות הטקסט -(הרמנויטיקה)


Ethics, Cultural studies, Cultural Studies, Political Philosophy, Political Philosophy, Educational Philosophy, Philosophy of Education, Philosophy, Hermeneutics, Hermeneutics

הוראה

במכללת אורנים

2007 - מכללת אורנים מרצה 

קורסים שלימדתי בחמש השנים האחרונות.
מבוא ללימודי תרבות תואר שני
פרשנות הטקסט תואר שני
חשיבה מדירה והשלכותיה תואר שני
מבוא למחשבת החינוך תואר ראשון
מבוא לפילוסופיה יוונית תואר ראשון
מבוא לפילוסופיה של העת החדשה תואר ראשון

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

אסולין, י' (2006). סולידריות וליברליזם בכתיבתו של ריצ'רד רורטי והמקרה הישראלי. עבודה בהדרכת פרופ' אבי שגיא ופרופ' מנחם פיש, הוגשה לאוניברסיטת בר-אילן.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

אסולין י' (1999), ניטרליות ערכית בגישה בליברלית. עבודה בהדרכת פרופ' נועם זוהר, הוגשה לאוניברסיטת בר-אילן. 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

מאמרים שהופיעו ו/או אושרו לפרסום בכתבי עת מדעיים עם שיפוט. 

Assulin, K. (2009). Liberalism as a Life-Style: Interpreting Rorty‘s way of approaching .
liberalism. Philosophy and Social Criticism. 35(3), 339-355.
 
Assulin, K. (2010). Beyond ‘Good’ - Rorty’s private sphere and toleration. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly, Vol. 60, January 2011.



אסולין י', (2014). הכיתה כמרחב הכרה הדדית-  ניתוח הסרט בין הקירות (התקבל לעיונים בחינוך, אוניברסיטת חיפה). 


Asoulin , K. (2017) , "Between the Walls of Recognition, a Philosophical Analysis of the Film The Class (Entre les Murs)"  has been published in the Athens Journal of Mediterranean Studies, Volume 3, Issue 1, January 2017, pp. 21 — 36.

הצגה בכנסים מדעיים

מחקר, עיון ויצירה באורנים אורנים, יוני תשס"ט עד כמה אישית היא זהות אישית

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים


בר חושן, נעה (2012), אסטרטגיות להדרה עצמית ביצירות ספרותיות, כבסיס לתכנית התערבות בכתה, על בסיס הגישה הספרותירפויטית. 
אלוני צביה (2013), אינדיבידואליות ואופן ביטויה בתכנית לימודי הספרות בתיכון.