אתר אישי

ד"ר לבקוביץ ענבר


קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר

ההתמחות

המוסד אקדמי

שנת קבלת התואר

הארץ בה

 נרכש התואר

Post-Doctoral

הפקולטה לרפואה וביה"ס לעבודה סוציאלית

הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ואוניברסיטת בר-אילן

2017

ישראל

Ph.D

הפקולטה לרווחה ובריאות

אוניברסיטת חיפה

2016

ישראל

M.A

ייעוץ חינוכי- בהצטיינות

אוניברסיטת חיפה

2003

ישראל

B.A.

ייעוץ חינוכי ושרותי אנוש- בהצטיינות

אוניברסיטת חיפה

2001

ישראל

 

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים


מחוץ למכללה


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Youngand older Breast Cancer Survivors: The Association Between Coping Processes andthe Symptoms Cluster of Emotional Distress, Fatigue and Cognitive Difficulties

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

Fatigue and Emotional Distress among Young and Old Breast Cancer: The Mediating Role of Optimism

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

PUBLICATIONS

 

1.       Cohen, M., Levkovich, I., Pollack, S., & Fried, G. (2019).Stability and change of post-chemotherapy symptoms in relation to optimism andsubjective stress: A Prospective Study of Breast Cancer Survivors. Psycho-Oncology.https://doi.org/10.1002/pon.5185.

2.       Levkovich, I.(2019). “The danger still hangs over myhead” Fear of Recurrence among Israeli Breast Cancer Survivors: A QualitativeStudy: Fear of Recurrence among Israeli Breast Cancer Survivors. Journal ofHealth Sciences. (Accepted).

3. Solbach, C., Adar, T., Alpern, M.,Karkabi, K. & Levkovich, I., (2019).Research in Residency:Innovative changes in education and insights from Israel. Education forHealth,32(2), 79-85.

4.       Levkovich, I. & Vaier E.(2019). Mandatory reportingof parental physical child abuse: Educators’ dilemmas. Time for Education, 5, 25-47.. (Hebrew).

5.       Levkovich, I. & Ricon, T. (2019). CompassionFatigue among School Teachers. Rav-Gvanim, A Journal of Teacher Research andDialogue. (Accepted). (Hebrew).

6.       Levkovich, I. & Dolev-Cohen, M. (2019).Teachers’ responses to physical and online bullying towards theircolleagues. Rav-Gvanim, A Journal of Teacher Research and Dialogue. (Accepted).(Hebrew).

7.       Ayalon, L., Gewirtz-Meydan, A, Levkovich, I., &  Karkabi, K. (2019). Older men and women reflect on changes in sexual functioning in later life. Sexual andRelationship Therapy. 1-21.

8.       Shaked, M., Levkovich, I., Adar, T., Peri, A., Liviatan, N(2019). Perspective of healthy asymptomatic patients requesting general bloodtests from their physicians: A qualitative study. BMC Family Practice20(51). doi.org/10.1186/s12875-019-0940-9.

9.       Levkovich, I., Gewirtz-Meydan, A., Karkabi, K. &Ayalon, L., (2019). When sex meets age: Family physicians’ perspectives aboutsexual dysfunction among older men and women: A qualitative study from Israel. TheEuropean Journal of General Practice.doi.org/10.1080/13814788.2019.1580263.

10.   Levkovich, I., & Leckach, O. (2019). Counselingproudly: The work of school counselors with LGBT youth. Journal of schoolcounselling, כא, 231-257. (Hebrew).

11.   Levkovich, I. & Ricon, T.(2019). Compassion fatigue and emotional distress amongeducational counselor. Journal of school counselling, כא, 175-194. (Hebrew).

12.   Levkovich, I. (2019).“Seeing everything differently”: Post-traumatic growth among breastcancer survivors. Israeli Oncology Nursing Society. 6-15. (Hebrew).

13.   Ayalon, L., Levkovich, I., & Gewirtz-Meydan, A. (2019). Olderadults’ copying strategies with changes in sexual functioning: Results from aqualitative research. Journal of Sexual Medicine, 16, 52-60. 

14.   Levkovich, I., Gewirtz-Meydan, A., Karkabi, K. &Ayalon, L., (2018). Views of general practitioners on sexuality in oldage. BMC Family Practice. 19(1), 1-11. doi.org/10.1186/s12875-018-0770-1.

15.   Ayalon, L., Levkovich, I., Gewirtz-Meydan, A., &Karkabi, K.(2018). A life course perspective on the ways older men and women discusssexual issues. Archives of Sexual Behavior, doi.org/10.1007/s10508-018-1255-y.

16.   Levkovich, I. (2019).Differences in coping with stress among young and old breast cancerpatients. Israeli Oncology Nursing Society. 8-13. (Hebrew).

17.   Levkovich, I., Cohen, M., Alon, S., Kuchuk, I.,Nissenbaum, B., Evron, E., Pollack, S., & Fried, F. (2018). Symptom clusterof Emotional Distress, Fatigue and Cognitive Difficulties among young and olderbreast cancer survivors: The mediating role of stress appraisals. Journal ofGeriatric Oncology. 9(5), 469-475.

18.   Ayalon, L. & Levkovich, I., (2018). A systematic review ofsocial networks in older adults. The Gerontologist, 1-13.doi:10.1093/geront/gnx218.

19.   Gewirtz-Meydan, A., Levkovich, I., Mock, M., Gur, U. &Ayalon, L. (2018). Promoting the discussion on sexuality in later life: Lessonsfrom sexologist- physicians. Sexual and Relationship Therapy, 1-19. DOI:10.1080/14681994.2018.1437258.

20.   Levkovich, I. & Ricon, T. (2018). We All NeedKindness: Compassion fatigue among education professionals. Devarim AcademicJournal.11, 47-63. (Hebrew).

21.   Levkovich, I., Cohen, M. & Karkabi, K. (2017). Theexperience of fatigue in breast cancer patients 1-12 month post-chemotherapy:A Qualitative Study. Behavioral Medicine, 2, 1-12.doi:10.1080/08964289.2017.1399100.

22.   Adar, T., Levkovich, I., Cohen Castel, O., & Karkabi, K.(2017). The Patient’s Utilization of Primary Care – A Profile of Clinical andAdministrative Reasons for in Israel.  Journalof Primary Care & Community Health, 1-7.  doi/10.1177/2150131917734473.

23.   Levkovich, I. & Cohen, M. (2015). Fatigue,Depression and Optimism in Post-chemotherapy Breast Cancer Patients. Societyand Health. 35(1),117-141.

24.   Levkovich, I. & Cohen, M. (2015). Bio-psycho-socialaspects of cancer in the old age In: D. Prilutzki & M. Cohen (Eds.). PracticalGerontology: A Professional Overview of Working with Older Adults. Chapter18, pp 193-236.

25.   Levkovich, I., Cohen, M., Pollack, S., Drumea, K., &Fried (2014). Cancer-related Fatigue and Depression in Breast Cancer PatientsPost-Chemotherapy: Different Associations with Optimism and Stress Appraisals, Palliativeand Supportive Care 1-11. doi.org/10.1017/S147895151400087X.

26.   Levkovich, I. (2013). Ethical issues in education andcounseling death, grief and loss. In: Kreitler, S., & Senon - Kline, H.(Eds.).  Thanatology – Science of Lossand Mourning, and Bereavement. Haifa: Pardes Publishing House.

27.   Levkovich, I. (2012). Between resilience andvulnerability - Aging Holocaust survivors in Israel. Hebrew Psychology. http://www.hebpsy.net

  הצגה בכנסים מדעיים

   

  תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

  במכללת אורנים

  ממונה על הטרדות מיניות במכללת אורנים.

  מחוץ למכללה


  תפקידים ציבוריים