אתר אישי

פרופ' לב-ארי לילך

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים

קורות חיים

השכלה אקדמית

Period of Study

Name of Institution and Department

Degree

Year of Approval of Degree

1996-2002

The Hebrew University, Jerusalem, Israel - Contemporary Jewry/Social Sciences

Ph.D.

2002

 1987-1991

University of Haifa, Israel - Sociology

M.A. Hons.

1991

 1981-1983

Tel-Aviv University, Israel - Sociology & Anthropology

B.A. Hons.

1983

 


מומחיות אקדמית

הגירה ומגדר, הגירה טרנס לאומית, זהות אתנית, מסוגלות בין-תרבותית, ניעות חברתית באמצעות השכלה גבוהה, רב תרבותיות


Gender and migration, Migration and transnational theories, Ethnic identity, Intercultural competence, Social mobility through higher education, Multiculturalism

הוראה

במכללת אורנים

Year

Name of Course

Type of Course

 

Degree

 

Number of Students

Oranim Academic College of Education - Under Graduate

2015-Present

Migration, Identity and Integration

Seminar

B.Ed.

12-15

2003-2005; 2018

Stratification and Inequality in the Social Israeli Structure

Lecture (mandatory)

B.Ed.

30-40

1997-2013

Introduction to Sociology

Lecture (mandatory)

B.Ed.

20-40

2007; 2012

Demography, Identity and Culture

Seminar

B.Ed.

15-19

2002-2008

The Israeli Society

Lecture (mandatory)

B.A./B.Ed.

30-40

2000-2008

Equality Versus Gender Differences

Lecture

B.Ed.

30-40

1998-2008

Sociology of Education

Lecture (mandatory)

B.A./ B.Sc./B.Ed.,

30-50

2003-2007

Quantitative Research Methods (Excellence students' Program)

Lecture (mandatory)

B.A./ B.Sc./B.Ed.

30

Oranim Academic College of Education - Graduate Studies

2019-Present

Social Exclusion and Migration: Between Nationality and Multiculturalism

Seminar

M.Ed.

 

15-19

2009-Present

Educational Leadership in a Multi-cultured Society

Seminar

M.Ed.

 

15-19

2004-2019

Quantitative Research Methods

Introduction Course (mandatory)

M.Ed.

 

35-55

2013-2018

Social Exclusion, Multiculturalism, Social Stratification and Emigration

Seminar

M.Ed.

 

15-19

2010-2018

Social Exclusion, Multiculturalism, Social Stratification and Economic Gaps

Seminar

M.Ed.

 

15-19

2007-2008; 2010-2014

Social Exclusion, Risk Factors and Delinquency

Lecture

M.Ed.

 

40

2010

Women Leadership in Education

Lecture (mandatory)

M.Ed.

 

40

2003-2007

Multiculturalism, Stratification and Education

Seminar

M.Ed.

 

15-19


מחוץ למכללה

Bar-Ilan University, Ruppin Academic Center and  the University of Haifa  Graduate Studies

2019-2020

Sociology of Contemporary Jewry: Migration, settlement and integration

 

Lecture and Seminar (mandatory)

M.A., Ph.D. Israel Studies/ Jewish Peoplehood  University of Haifa

17

2018-2019

Sociology of Contemporary Jewry: Between Homeland and Diaspora

Lecture and Seminar (mandatory)

M.A., Ph.D. Israel Studies/ Ruderman and Jewish Peoplehood Haifa

40

2004-2017

Sociology of Contemporary Jewry

Lecture and Seminar (mandatory)

Ph.D. and M.A. Bar-Ilan University

15

2004-2017

Immigration and Patterns of Jewish Settlements in the second half of the 20th Century

Lecture and Seminar (mandatory)

Ph.D. and M.A. Bar-Ilan

15

2009

Israel Policy Regarding Immigration and Absorption

Lecture and Seminar (mandatory)

M.A. in Migration, Ruppin

30

 


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

Lev Ari, L. (2002). Gender, migration andsocio-economic absorption among Israeli born emigrants to the United States.Jerusalem: The Hebrew University. 327 pp. [Hebrew].

Supervised by: Prof. DellaPergola Sergio &Prof. Semyonov Moshe.


ספרים - כתיבה או עריכה

1. Lev Ari, L. (2008) The American dream – For men only? Gender, immigration and the assimilation of Israelis in the United States. A Series from LFB Scholarly, edited by Steven J. Gold and Ruben G. Rumbaut. TX: El Paso. (184 pp).[1]

2. Rebhun, U., & Lev Ari, L. (2010). American Israelis: Migration, transnationalism, and diasporic identity. The Netherland, Leiden: Brill. (176 pp.).

3. Lev Ari, L. (2010). Second and 1.5 generation of Israelis in North America: Ethnic identity and identification. Israel, Ramat Gan: Rappaport Center, Bar Ilan University. (168 pp.). [Hebrew].

4. Rebhun, U., & Lev Ari, L. (2011). American Israelis: Migration, transnationalism, and diasporic identity. Jerusalem: Bialik Institute. (187 pp.). [Hebrew].[2]

5. Lev Ari L. (2022). Contemporary Jewish communities in three European cities: Challenges of integration, acculturation and ethnic identity. Berlin: De Gruyter (156 pages).[1] This book is based on my doctoral dissertation. However, it is a revised and updated version of the Doctoral Dissertation regarding theoretical background, data analysis and the summary and discussion chapter.

[2] This book was translated and published in Hebrew following another one which was previously published in English (see item 2)

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

Monographs- Published

1. Mittelberg, D., & Lev Ari,L. (1991). The Kibbutz as an educational experiencefor Jewish young people from abroad. Israel, Haifa: The Institute for TheKibbutz Research, University of Haifa. (36 pp.). [Hebrew]. Publication Number113.

2. Mittelberg, D., & Lev Ari, L. (1991). The Kibbutz educational system and its impact on immigrationfrom Israel. Israel, Haifa: The Institute for The Kibbutz Research, Universityof Haifa. (56 pp.). [Hebrew]. Publication Number 111.

3. Mittelberg, D., & Lev Ari, L. (1991). Kibbutz born who live abroad: Reasons for their emigrationand the probability of their return to Israel. Israel, Haifa: The Institutefor the Kibbutz Research, University of Haifa. (47 pp.). [Hebrew]. PublicationNumber 107.

4. Mittelberg, D., & Lev Ari,L. (1992). Social absorption and Jewish identityamong young Jewish immigrants from the FSU staying in Kibbutz Ulpans. Israel,Haifa: The Institute for the Kibbutz Research, University of Haifa. (40 pp.).[Hebrew]. Publication Number 118.

5. Mittelberg, D., & Lev Ari,L. (1993). Ethnic identity and its crystallization– A comparison between immigrants from the FSU and tourists from the west. Israel,Haifa: The Institute for the Kibbutz Research, University of Haifa. (43 pp.).[Hebrew].  Publication Number 127.

6. Lev Ari, L. (1997).External and internal emigration among the Kibbutz born: Gender differences.Israel, Haifa: The Institute For The Kibbutz Research, Universityof Haifa. (44 pp.). [Hebrew]. Publication Number 149.

7. Mittelberg, D., & Lev Ari, L. (2000). Gender and mathematics differencesin urban, rural and Kibbutz schools in the Jewish and Arab sectors: Measure of tendencyto engage in mathematical professions in the future. Israel, Tel Aviv: MOFETInstitute. (60 pp.). [Hebrew].

8. Lev Ari, L., &Pavin, A. (2003). Social capital as a mean to overcome the crisis in the periphery.Israel: Jerusalem: The Institute For The Kibbutz Research, University of Haifa,Haifa and The Jewish Agency. (59 pp.). [Hebrew].

9. Lev Ari, L., Meltze-Geva,M., & Mittelberg, D. (2004). Satisfaction with the teacher training programat Oranim and the college’s contribution to its graduates entering the teachingprofession. Israel, Tel Aviv and Tivon: MOFET Institute and The researchand Evaluation Department, Oranim Academic Coolege of Education. (44 pp.).[Hebrew].

10. Lev Ari, L. (2006).Returning home: Research on former Israeli migrants returned to Israel. Israel,Jerusalem: Ministry of Absorption. (59 pp.). [Hebrew].

11. Lev Ari, L., &Laron, D. (2006). Culture and identity courses in Oranim: Their influence onstudent teachers regarding attitudes towards multicultural education. Israel:Tel Aviv: MOFET Institue. (34 pp.). [Hebrew].

12. Abadi, R., & Lev Ari, L. (2008). Perceptionsof leadership and social involvement, and the connection to personal characteristicsand voluntary work of students in the excellence program. Israel: Tel Aviv:MOFET Institute. (65 pp.). [Hebrew].

13. Lev Ari, L. (2008).Israeli emigrants abroad – Jewish continuity or assimilation?. Israel,Ramat Gan: Rappaport Center, Bar Ilan University. (115 pp.). [Hebrew]. Publicationnumber 17.

14. Lev Ari, L., &Getz, S. (2011). Higher education preferences: Central and peripheral regionscompared. Israel: Tel Aviv: MOFET Institute. (65 pp.). [Hebrew].

15. Lev Ari, L., Razer, M., Azoulay, N., &Adler, R. (2013). Integration of soldiers (men and women) from unique populationswho participated in special army programs, in civil life. Tivon:Oranim Academic College of Education, Research and Evaluation Authority and theEducation Corps of the IDF.  (28 pp.). [Hebrew].

16. Lev Ari, L., & Hasisi-Sabek, R. (2016). Encounterwith the "Other" in higher education institutes (Jews and Arabs):Towards intercultural competence? Israel Tel Aviv: MOFET, Portal MASA. [Hebrew]. http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=12728

17. Lev Ari, L. (2019). Two Jewish communities (migrantsand native-born) in three European cities: Ethnic identity, integration and acculturation.Tel Aviv: Tel Aviv University, Kantor Center. https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/humanities/kantor/Lilach%20Levi%20Ari%20summary%20report.pdf

 

D. Articles in Refereed Journals

Published  

1. Mittelberg, D., & Lev Ari, L.(1995). National and ethnic identities of Russian immigrants to Israel. InternationalJournal of Contemporary Sociology, 32 (2), 269-279.

2. Mittelberg, D., & Lev Ari, L.(1995). Jewish identity, Jewish education and experience of the Kibbutz inIsrael. Journal of Moral Education, 24 (3), 327-344. IF 1.33; SJR Q1.

3. Mittelberg, D., & Lev Ari, L.(1997). Gender differences in mathematics among Jewish and Arab youth in Israel.Mathematics Educational Research Journal, 9 (3), 347-351. SJR Q1

4. Mittelberg, D., & Lev Ari, L.(1999). Confidence in mathematics and its consequences: Gender differencesamong Israeli Jewish and Arab youth. Gender and Education, 11(1), 75-92. IF 1.482.

5. Lev Ari, L.,Mansfeld, Y., & Mittelberg, D. (2003). Globalization and the role of educationaltravel to Israel in the ethnification of American Jews. Tourism RecreationResearch, 28 (3), 15-24. IF 1.36; SJRQ2.

6. Lev Ari, L. (2005).Social and cultural absorption of Israelis in the USA-distinctions betweenOriental and Ashkenazi Jews. Pe'amim, Studies in Oriental Jewry, 101-102,221-250. [Hebrew]. V

7. Smith, K., & Lev Ari, L. (2005). Theplace of practicum in pre-service teacher education - The voice of the students.Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 33 (3), 289-302. IF 1.13; SJR Q1.

8. Lev Ari, L. (2006).Who gains, who loses? Social mobility and absorption through emigration to theUS among Israeli men and women. Social Issuses in Israel, 1 (2),3-42. [Hebrew] V.

9. Lev Ari, L., &Pavin, A. (2006). Social capital as a tool for the development of a peripheral region:The case of Beit Shean valley. Horizons in Geography, 66, 95-113.[Hebrew] V.

10. Lev Ari, L., &Laron, D. (2008). Educating for multiculturalism in teacher college – Between theoryand practice. Social Issuses in Israel, 5, 101-134. [Hebrew].

11. Lev Ari, L., &Mittelberg, D. (2008). Between authenticityand ethnicity: Heritage tourism and re-ethnification among diaspora Jewish youth.The Journal of Heritage Tourism, 3 (2),79-103. IF 1.49; SJRQ2.

12. Lev Ari, L. (2009).Borders bounderies in migration: Trans-nationalism, social networks and identityamongst Israelis living in Europe. Oranim – Interdisciplinary AcademicJournal, 2, 45-53. [Hebrew] V.

13. Lev Ari, L., &Cohen, N. (2012). Between the homeland and the diaspora: The  Tzofim youth movement and ethnic identity formationamong second generation Israeli migrants in the United States. Megamot, 38(3-4), 681-708. [Hebrew] V.

14. Lev Ari, L. (2012). Does gender impact secondgeneration emigrants? Ethnic identity and identification among Israeliemigrants' offspring. Social Issuses in Israel, 14, 208-236. [Hebrew] V.

15. Lev Ari, L., &Laron, D. (2012). Ethiopian students in an academic college of education:Integration or segregation?. Hagira, 1, 128-153. [Hebrew] V.

16. Lev Ari, L. (2012). North Americans, Israelis orJews? The ethnic identity of immigrants’ offspring. Contemporary Jewry, 32(3), 285-308. IF 0.17; SJR Q1.

17. Laron, D., & Lev Ari, L. (2013). "Thereis something here which enables": Jewish graduate students and the'others' at Oranim College. Dvarim, 6, 99-116. [Hebrew] V.

18. Lev Ari, L. (2013)[1].Multiple ethnic identities among Israeli immigrants in Europe. InternationalJournal of Jewish Education Research, 5-6, 203-230. IF 0.26; SJR Q2.

19. Lev Ari, L.,& Getz, S. (2014). 'Peripheriality' and higher educational choices among undergraduatestudents. Israeli Sociology, 15 (2), 360-388. [Hebrew] V.

20. Lev Ari, L., &Laron, D. (2014). Intercultural learning in graduate studies at an Israeli collegeof education: Attitudes toward multiculturalism among Jewish and Arab students.Higher Education, 68 (2), 243-262. DOI.10.1007/s10734-013-9706-9. IF 2.856.

21. Lev Ari, L.,Razer, M., Ben Yosef-Azulai, N., & Adler, R. (2016). From exclusion andrisk to inclusion and integration: Graduates of specialIDF programs back into civilian life. Mifgash: Journal of Social-EducationalWork, 24 (43), 59-85. [Hebrew] V.

22. Lev Ari, L., & Mula, W. (2016). “Usand Them”: Towards intercultural competence among Jewish and Arab graduate studentsat Israeli colleges of education. Higher Education, 74 (6), 979-996.  DOI: 10.1007/s10734-016-0088-7. IF 2.856.

23. Getz, S., & Lev Ari, L. (2016).'Sense of place' and college placement. Higher Education, 74,933-948. https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-016-0086-9   IF 2.856.

24. Lev Ari, ., &Mula, W. (2017). Us and the 'Others': Inter-cultural encounters in colleges ofeducation (among Jewish and Arab graduate students). Dvarim, 10,205-224. [Hebrew] V.

25. Medzini, A. & Lev Ari, L. (2018).Can borders, walls and fences deter forced migrants? Comparison of future policytrajectories and implication in Europe and Israel.  European Journal of Geography, 9(2), 81-99. IF 0.660; SJRQ3.

26. Lev Ari, L., & Cohen, N. (2018). Acculturation strategies and ethnic identityamong second-generation Israeli migrants in the United States. ContemporaryJewry, 38 (3), 345-364. DOI 10.1007/s12397-018-9258-5.IF 0.17; SJR Q1.

27. Lev Ari, L., &Hasisi-Sabeck, R. (2020). 'Getting to know 'Them' changed my opinion':Intercultural competence among Jewish and Arab graduate students.  Journalof Multilingual and Multicultural Development 41(10), 844-857. ID: 1657433. DOI:10.1080/01434632.2019.1657433).ISSN 1741-7557. IF 1.566. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01434632.2019.1657433

28. Lev Ari, L. (2019). Jewish immigrants from the GreaterMiddle East to France and Belgium: Ethnic identity and patterns of integration.British Journal of Middle Eastern Studies, 46 (2), 274-292. IF 0.947. https://doi.org/10.1080/13530194.2019.1569305

29. Hasisi-Sabek, R., & Lev Ari, L. (2020).'At last we meet them': The contribution of graduate studies ineducation-related disciplines to the development of intercultural competence. Dapim,72, 27-54. [Hebrew] V.

 

E.  Articles orChapters in Scientific Books (which are not Conference Proceedings) 

Published

1. Mittelberg, D., & Lev Ari, L.(1994). From Kibbutz experience to Jewish identity: Project 'Oren' evaluation research.In A. Shkedi (ed.), Cultures meet (pp. 27 – 44). Kiryat Bialik: Ach.Publications. [Hebrew].

2. Lev Ari, L. (2014).Multiple ethnic identities among Israeli immigrants in Europe. In J. Glaser, D.Mittelberg & E. Cohen (Eds.), Multiple identities in Jewish education(pp. 203 – 229). The Kelman Center for Jewish Education, Tel Aviv University,International Journal for Jewish Education Research, Bar Ilan University.

3. Lev Ari, L. (2015). Back home: Return migration, gender, and assimilation amongIsraeli emigrants. In E. Lederhendler & U. Rebhun (Eds.), Research in Jewish demography and identity (pp. 241 – 261). Brighton, MA.: Academic Studies Press.

4. Lev Ari, L., &Getz, S. (2017). Residence place – Not just home: The influence of under-graduatestudents' residence place on their choices of higher education institute. In R.Elyashiv-Arviv, Y. Feniger & Y. Shavit (Eds.), Chance for change? Theoryand research on equality of opportunities educational (pp. 156 –184). Tel Aviv: MOFET. [Hebrew].

5. Lev Ari, L.,Razer, M., Ben Yosef-Azulai, N., & Adler, R. (2017). Eitan program as anavenue for social-civilian inclusion: Gender comparison. In I. Gilat, R. Sagi& N. Ben Yosef-Azulai (Eds.), When I wear uniforms – I am a king(pp. 31 – 49). Tel Aviv: Ma'rchot and Modan. [Hebrew].

6. Lev Ari,L., & Hasisi-Sabek,R. (2019). Encounters with the Other: The developmentof intercultural competence among Jewish and Arab graduate students. In M. J.Cano-Perez, A. B. Espinosa Ramirez, M. A. Esponosa Villegas & T. M. GarciaArevalo (Eds.), Intercultural encounters in multicultural societies:Immigration, multilingualism and multiculturalism (pp. 133 – 162). Granada:Granada University Press, Collection Eirene.

7. Medzini, A., & Lev Ari, L. (2019). CanIsrael and Europe cope with forced migrants? Future policy trajectories and implications.In M. J. Cano-Perez, A. B. Espinosa Ramirez, M. A. Esponosa Villegas & T. M.Garcia Arevalo (Eds.), Intercultural encounters in multicultural societies:Immigration, multilingualism and multiculturalism (pp. 163 – 192). Granada:Granada University Press, Collection Eirene.

8. Lev Ari, L. (2020). Jews residing in threecities in France and Belgium: Patterns of ethnic identity and identification.In S. J. Gold (ed.), wandering Jews: Global Jewish migration (pp. 81 –118). USC Casden Institute, Purdue University Press. [2]

G. Entries in Encyclopedias

1. Lev Ari, L. (2015).Israelis in the United States: Ethnic identity and identification. TheWiley-Blackwell encyclopedia of race, ethnicity, and nationalism. England,Oxford: Blackwell Publishing. Published Online: 30DEC 2015 DOI: 10.1002/9781118663202.wberen080 (refereed).

 

 [1]Identicalwith paper number E. 2

 

[2] The book Wandering Jews has beenselected by Choice (A publication that reviews academic books.) as an OutstandingAcademic Title, 2021.

 


בהליכי כינוס

1. Lev Ari, L. (2001). Emigration of Israelis toth US: Gender influence on migration motives. The 13th congressof Jewish studies. Jerusalem: Lekket of Selected Articles in Jewish Studies.[Hebrew].

2. Lev Ari, L.,Mansfeld, Y., & Mittelberg, D. (2004). The role of educational travel toIsrael in the ethnification of American Jews. International tourism seminar,RC-50: Understanding tourism (pp. 1 – 19). Greece, Mytilini.

3. Lev Ari, L., Mittelberg, D., & Bell-Kligler,R. (2007). Education as a 'Bridge over troubled water'. In D. Zisenwine (ed.),Innovation and change in Jewish education (pp. 115-133). Israel: Tel Aviv: TelAviv University, School of Education. [Hebrew].

4. Lev Ari, L. (2012).Social identification among Israeli migrants'descendants in NorthAmerica: Is it diasporic, assimilative or transnational? In A. Eamer (ed.),Border terrains: World diasporas in the 21st century (pp.29 – 38). Oxford: Inter-Disciplinary Press and Fisher Imprints.


דוחות מחקר

1. Lev Ari, L., Meltzer-Geva, M., & Mittelberg,D. (2003). Satisfaction with the teacher training program at 'Oranim' andthe college’s contribution to its graduates entering the teaching profession.Tivon: Oranim Academic College of Education, Research and Evaluation Unit. (39pp.). [Hebrew]. Publication Number 17.

2. Lev Ari, L. (2004). Social capital inYokne'am – Towards a process of community construction?. Jerusalem andTivon: Jewish Agency and Shdemot, Oranim Academic College of Education.(28 pp.). [Hebrew].

3. Lev Ari, L., & Laron, D. (2004). Supervisionmodel of  high school student teacherspracticum. Tivon: Oranim Academic College of Education, Research andEvaluation Unit. (36 pp.). [Hebrew]. Publication Number 36.

4. Barkon, E., & Lev Ari, L. (2004).Choosing 'Oranim' as a higher education institution: Attitudes of undergraduateStudents in their first year of studying (2004). Tivon: Oranim AcademicCollege of Education, Research and Evaluation Unit. (51 pp.). [Hebrew]. PublicationNumber 27.

5. Smith K., & Lev Ari, L. (2004).Satisfaction with the Pedagogic, didactic and practical teacher trainingprogram at 'Oranim'. Tivon: Oranim Academic College of Education, Researchand Evaluation Unit. (49 pp.). [Hebrew]. Publication Number 22.

6. Lev Ari, L., &Mittelberg, D. (2005). Four years of Oren-IGT Hillel’s birthrightIsrael trip: Summary of research reports (2002-2005). Tivon: OranimAcademic College of Education, Oren-Shdemot. (71 pp).

7. Lev Ari, L., & Barkon, E. (2005). Reasonsfor not studying in 'Oranim'. Tivon: Oranim Academic College of Education,Research and Evaluation Unit. (23 pp.). [Hebrew]. Publication Number 37.

8. Lev Ari, L., & Barkon, E. (2006). Choosing'Oranim' as a higher education institution: Attitudes of undergraduate studentsin their first year of studying (2006) and of those who did not fulfill their studiesin the college. Tivon: Oranim Academic College ofEducation, Research and Evaluation Unit. (63 pp.). [Hebrew]. Publication Number38.

9. Lev Ari, L., & Barkon, E. (2007). Choosing'Oranim' as a higher education institution: Attitudes of undergraduate and graduatestudents in their first year of studying (2007). Tivon: Oranim Academic College of Education, Research andEvaluation Authority. (93 pp.). [Hebrew]. Publication Number 47a.

10. Lev Ari, L. (200.(7 Demographic and educational caracteristics ofundergraduate and graduate students in 'Oranim', 2007.Tivon: Oranim Academic College of Education, Research and Evaluation Authority.(52 pp.). [Hebrew]. Publication Number 47b.

11. Lev Ari, L., & Zaslavsky, T. (2008). Thecorrelation between acceptance craterias and students' achievements at an educationalcollege. Tivon: Oranim Academic College of Education, Research andEvaluation Authority. (35pp.). [Hebrew]. Publication Number 52.

12. Lev Ari, L. (2008). Demographic and educationalcaracteristics of undergraduate and graduate students in 'Oranim', 2008. Tivon: Oranim Academic College ofEducation, Research and Evaluation Authority. (56pp.). [Hebrew]. Publication Number 50.

13. Lev Ari, L., & Meltzer-Geva, M. (2008). Choosing'Oranim' as a higher education institution: Attitudes of undergraduate and graduatestudents in their first year of studying (2008). Tivon: Oranim AcademicCollege of Education, Research and Evaluation Authority. (103 pp.). [Hebrew]. PublicationNumber 49.

14. Lev Ari, L. (2009). Demographic and educationalcaracteristics of undergraduate and graduate students in 'Oranim', 2009. Tivon:Oranim Academic College of Education, Research and Evaluation Authority. (55 pp.). [Hebrew]. Publication Number 65.

15. Lev Ari, L., & Laron, D. (2010). Ethiopianstudents in an educational college of education – Academic and social integrationand willingness for future educational leadership. Tivon: Oranim AcademicCollege of Education, Research and Evaluation Authority. (39 pp.). [Hebrew]. PublicationNumber 90.

16. Lev Ari, L. (2010). Demographic and educationalcaracteristics of undergraduate and graduate students in 'Oranim', 2010. Tivon: Oranim Academic College ofEducation, Research and Evaluation Authority. (55pp.). [Hebrew]. Publication Number 72.

17. Lev Ari, L., & Laron, D. (2011). Ethiopianstudents in an educational college of education – Academic and social integrationand willingness for future educational leadership. Tivon: Oranim AcademicCollege of Education, Research and Evaluation Authority. (55 pp.). [Hebrew]. PublicationNumber 113.

18. Lev Ari, Li. (2011). Demographic and educationalcharacteristics of undergraduate and graduate students in 'Oranim', 2011. Tivon: Oranim Academic College ofEducation, Research and Evaluation Authority. (54 pp.). [Hebrew]. Publication Number104.

19. Lev Ari, L., & Laron, D. (2012). Pluriculturalenvironment in graduate studies at 'Oranim': Factors which explain attitudes Towardsmulticulturalism among the students. Tivon: Oranim Academic College ofEducation, Research and Evaluation Authority. (28 pp.). [Hebrew]. PublicationNumber 155.

20. Lev Ari, L. (2012). Demographic and educationalcharacteristics of undergraduate and graduate students in 'Oranim', 2012. Tivon:Oranim Academic College of Education, Research and Evaluation Authority. (54pp.). [Hebrew]. Publication Number 132.

21. Lev Ari, L., & Laron, D. (2013). Ethiopianstudents in an educational college of education – Perceptions of faculty memberson their academic and social  integration.Tivon: Oranim Academic College of Education, Research and Evaluation Authority.  (23 pp.). [Hebrew]. Publication Number 171.

22. Lev Ari, L. (2013). Demographic and educationalcharacteristics of undergraduate and graduate students in 'Oranim', 2013. Tivon:Oranim Academic College of Education, Research and Evaluation Authority. (56pp.). [Hebrew]. Publication Number 163.

23. Lev Ari, L., & Mula, W. (2014). Encounterwith the 'Others' in higher educational Institutes (Between Jewish and Arab graduatestudents: Towards inter-cultural competence?). Tivon: Oranim AcademicCollege of Education, Research and Evaluation Authority. (51 pp.). [Hebrew]. PublicationNumber 206.

I. OtherScientific Publications (invited)

1. Lev Ari, L. (1994). Gender differencesin social absorption of young immigrants from the former Soviet Union (FSU)into Israeli society. International Migration Review, 28(4), 915. (Review of Reviews section).

2. Mittelberg,D., & Lev Ari, L. (1994). Gender, mathematics and prestige in theKibbutz and the non-Kibbutz school. Alei-Chinuch. 4, 29-27.[Hebrew].

3. LevAri, L. (2008).Expat and excluded, Israelis in the UK. The Jewish Chronicle. (April,4th). https://www.thejc.com/news/uk/expat-and-excluded-israelis-in-the-uk-1.1798

4. Lev Ari, L. (2009).Research question. YNET Enciclopedia. (21 March). On-Line at http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-7177,00.html [Hebrew].

5. Abadi, R., & Lev Ari, L. (2009).Student teachers in colleges and their attitudes towards social involvment and educationalleadership: Do ecxelence students have an advantage?. Shvilie Mechkar, 16,129-146. [Hebrew].

6. Lev Ari, L. (2010). Mesures and principlesof social capital measurment, for a change – together (pp. 178-184).Jerusalem and Tivon: Social Welfare Minestry, Herusalem and Oranim AcademicCollege of Education. [Hebrew].

7. Lev Ari, L. (2011). Israeli immigrants in America:Israelis or Americans?  KivunimHadashim, 25, 190-202. [Hebrew].

Lev Ari, L., & Laron, D. (2011). Ethiopian studentsIn 'Oranim': Academic and social assimilation and future educational 

הצגה בכנסים מדעיים

6. Participation in Scholarly Conferences (last sixyears only)

a. Active Participation - In Israel

 

Date

Name of

Conference

Place of

Conference

Subject of Lecture/ Discussion

Role

August 8-12 2022

The 18th World Congress of Jewish Studies

Hebrew University, Jerusalem, Israel

Ethnic Identity and Acculturation Patterns among Jewish Immigrants to France and Belgium: Israelis and North Africans Compared

 

Oral presentation

February 8-9 2022

The 53rd Conference of The Israeli Sociological Society

Hebrew University, Jerusalem, Israel

The European and Israeli front against Forced Migration: Are Border Fences the Solution?

 

Oral presentation

July 1 2021

The 19th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity at 'Oranim'"

Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel

"Learning experience with 'them' took me out of the box": Encounters with the 'others' and the development of intercultural competence among graduate students

Oral presentation

January 21-22 2019

The 50th Conference of The Israeli Sociological Society

University of Haifa, Israel

Ethnic Identity and identification among Jewish immigrants from the Middle East and Israel to three European cities

Chair and presenter

June 24-26 2019

The 7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation in Teacher Education.

The MOFET Institute, Tel Aviv, Israel

Intercultural competence and multicultural practice: Jewish and Arab graduate students in higher institutes of education (With Rabia Dr. Hasisi-Sabek)

Oral presentation

December 29 2019

The 60th Conference of the Israeli Geographical Association

Haifa Harbour Campus, Haifa, Israel

Policy towards forced migration in Europe and Israel: Are border fences and walls the only alternative? (With Prof. Arnon Medzini).

Oral presentation

May 15-16

2018

The 5th Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration Migration in a Changing Global World

Ruppin Academic Center, Israel

Ethnic Identity and identification among second- generation Israeli migrants in the United States (With Dr. Nir Cohen)

Chair and presenter

January 29-30 2018

The 49th Conference of The Israeli Sociological Society

Ben-Gurion University, Israel

"Getting to know "them"" changed my opinion: The contribution of graduate studies in education to the development of inter-cultural competence (With Dr. Rabia Hasisi-Sabek)

Oral presentation

 

 

January 29 2018

The 19th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity at 'Oranim'"

Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel

The new European walls and border fences deterring the entry of forced migrants: From multiculturalism to extreme nationalism (with Dr. Arnon Medzini)

Oral presentation

February 2 2016

The 17th Annual Conference: "Research, Study and Artistic Creativity at 'Oranim'"

Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel

Encounter with the 'Other' in institutions of higher education (Between Jewish and Arab students): Towards intercultural competence? (With Dr. Rabia Hasisi-Sabek)

Session organizer and chair

May 23-24 2016

The 4th Ruppin International Conference on Immigration and Social Integration

Ruppin Academic Center, Israel

Will barriers, fences and walls actually thwart desperate illegal migrants in the future?

Oral presentation

December 25-27 2016

The 57th Conference of the Geographical Association

Tel Aviv University, Israel

Globalization vs. maintaining nation states: Can building barriers, fences and walls be a true solution for the global refugee problem? (With Dr. Arnon Medzini)

Oral presentation

 

b. Active Participation - Abroad

 

Date

Name of

Conference

Place of

Conference

Subject of Lecture/ Discussion

Role

September 7-10

2022

The Migration Conference 2022

Faculty of Law, Economic and Social Sciences Agdal of Mohammad V University, Rabat, Morroco

Forced migration from Africa to Israel and its impact on the urban structure of southern neighborhoods in Tel Aviv (With Prof. Arnon Medzini)

Oral presentation

July 18-22 2022

UGI-IGU 2022: Time for Geographers

University Paris 1, Pantheon-Sorbonne, Paris

 

From punitive border policies to positive global mobility: Europe and Israel compared

(With Prof. Arnon Medzini)

Oral presentation

July 12-13 2022

IGU CGE

Conference: Teaching Geography

Renne (France)

The Rising Importance of Cities in the Integration of Forced Immigrants: A New Chapter of Urban Geography Teaching

(With Prof. Arnon Medzini)

Oral presentation

August 16-20 2021

34th International Geographical Congress

The Istanbul University, Istanbul

Virtual Conference

The European and Israeli front against migration: From punitive to positive policy trajectories (With Prof. Arnon Medzini)

Oral presentation

July 6 - 10 July 2021

Migration Conference 2021

Institute and International British Business School, United Kingdom

Virtual Conference

Urban Forced Migrants in the City of Tel-Aviv: From Arrival to Resettlement City?

(With Prof. Arnon Medzini)

Oral presentation

September 8-11 2020

The Migration Conference

South East European University, Tetovo, North Macedonia. Virtual Conference

Tel Aviv as an arrival or Resettlement city for forced migrants: Towards new policy? (With Prof. Arnon Medzini)

Oral presentation

December 13-17 2020

AJS 52nd Annual Conference,

Washington DC.

Virtual Conference

Session Organizer: Contemporary Jewish communities within their host societies + presenter: Jews in three cities in contemporary Europe: Inter-relations with host communities

Session organizer and presenter

 

June 18-20 2019

The Migration Conference

Bari, Italy

From border walls to positive policy towards forced migrants: Europe and Israel compared (With Prof. Arnon Medzini)

Oral presentation

December 15-17, 2019

AJS 51st Annual Conference,

San Diego, CA.

Jewish immigrants from the Greater Middle East to France and Belgium: Between transnational and diasporic ethnic identity

Oral presentation

July 10-14 2018

The Association for Borderlands Studies World Conference 2018

University of Vienna and Central European University, Budapest

How effective is Israel's anti-migration border fence? (With Dr. Arnon Medzini)Oral presentation

December 16-18 2018

AJS 50th Annual Conference

Boston, MA.

Ethnic identity and Jewish peoplehood of young Jews in Paris and Brussels

Oral presentation

July 5-7

2017

BRISMES Annual Conference: Movement and Migration

Edinburgh, UK

Can the new border fences stop the wave of refugees from the Middle East? (With Dr. Arnon Medzini)

Oral presentation

 

 

July 26-28 2017

The 17th International Conference on Diversity in Organizations,
Communities & Nations Knowledge Community

University of Toronto, Canada

Encounters with the "Other" (Jewish and Arab graduate students) and the development of
intercultural competence (With Dr. Rabia Hasisi-Sabek)

Oral presentation

December 17-17 2017

AJS 49th Annual Conference

Washington DC

Acculturation strategies and ethnic identity among second- generation Israeli migrants in North America

Oral presentation

January 28-30 2016

The EUBORDERSCAP Project Borderscapes and Beyond: Change and Continuities in Thinking, Writing, Making Borders

 

Universitat Aut?noma de Barcelona in cooperation with the University of Eastern Finland, Barcelona

The new borders: Walls, barriers and fences - Can they prevent the entry of desperate illegal migrants? (With Dr. Arnon Medzini)

 

Oral presentation

May 17-20 2016

 15th Border Regions in Transition (BRIT) Conference

University of Southern Denmark and HCU Hamburg

Can Israel actually cope with illegal migration from Africa and its implications for the city of Tel Aviv? (With Dr. Arnon Medzini)

Oral presentation

June 13-16 2016

The 3rd Annual International Conference on Demography and Population Studies

Athens, Greece

New borders – new policy: Towards EU fortification - Can they prevent the entry of forced migration?

 

Oral presentation

 

 

July 18-20

2016

Interculturalism: Cultures and Identities

Mansfield College, Oxford, United Kingdom

Intercultural competence and its development: Encounters with the 'Other' (Between Jewish and Arab graduate students)

Session organizer and presenter

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

הדרכתסטודנטים לתארים מתקדמים בפרוייקט גמר בשלוש השנים האחרונות

המוסד:מכללת אורנים, M.Ed

 

שם הסטודנט/ית

נושא העבודה

תאריך סיום

עמשלם-יחיא דניאלה

חוויית ההשתלבות המקצועית והתרבותית  של מורים ערבים המלמדים בבתי ספר בחינוך הממלכתי היהודי: האמנם רב-תרבותיות?

בהליך

פלג שירה

נכונות להובלת שינוי בקרב מנהלות בתי ספר חילוניות ומסורתיות-  בין חדשנות לשמרנות

2021

דני ירון

הובלת שינוי חינוכי-חברתי: המוזיקה ככלי לפיתוח מסוגלות בין-תרבותית

2020  

פודולר-פרבר מרי

זהות אישית ואתנית והצלחת הכלתם של בני נוער, עולים מברית המועצות לשעבר, במערכת החינוך  

2018

גונן אוריה

בני נוער יוצאי אתיופיה: הדרך להכלה ולניעות חברתית

2018

זילברשטיין תהל

מגדר וניעות חברתית: תפיסות עתיד בקרב בני/ות נוער על אודות סיכוייהם להכללה בחברה הישראלית

2017

גנזר פזית

תפקידם של קיבוצים וכפרי נוער בהכלה ובשילוב בני נוער מהגרים: מקרה נוער עולה לפני הורים (נעל"ה)

2017

גמאל באסל רים

אלימות בקרב בני נוער במגזר הערבי בישראל כביטוי להדרה חברתית

2016

צור ענבר

שירות צבאי במסלול 'חילות גיוס מיוחד' (חג"מ) ותרומתו להסתגלות לצה"ל ותחושות מסוגלות והכלה חברתית

2016

גונן מיטל

מאפייני המוטיבציה לשירות בצה"ל בקרב בני הנוער בתוכנית "אחריי לצה"ל"-מהדרה להכלה

2013

הדס ששון-לרנר

הטמעת מודל לחינוך לרב תרבותיות – בין הלכה למעשה: עמדות מורים ונכונותם להובלת שינוי

2013

כהן טל ישראל

השפעת מסלולי מקא"ם לחיילים וחג"ם לחיילות בצה"ל על הכלת צעירים בחברה הישראלית

2013

גת יובל

הכלה חברתית באמצעות השירות הצבאי-גורמים המסבירים הצלחה בקרב חיילות חג"ם (חיילות גיוס מיוחד) בשירותם הצבאי

2013

שלו אור

שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך התיכונית: לקראת מנהיגות חברתית?

2013

מנור תמר

הובלת שינוי בבית הספר לחנוך מיוחד: לקראת רב תרבותיות?

2012

 

 

 

 

 

 

המוסד:אוניברסיטת בר-אילן

 

שם הסטודנט/ית

נושא העבודה

תאריך סיום

צדיק אפרת

זהות והזדהות אתנית בקרב נשים יהודיות מהגרות וותיקות בבריסל: בין השתלבות לבידול

העבודה הסתיימה ב 2021 (.Ph.D) בשיתוף עם  אדם פרזיגר

רבינוביץ חנה

בין שילוב וטמיעה לבידול ושמירת זהות: צאצאי שלוחי חב"ד כמקרה הגירה

העבודה הסתיימה ב 2018 .M.A בשיתוף עם אדם פרזיגר

שטיימן ויקטוריה

זהות, הזדהות והשתלבות תרבותית בקרב צעירים מהגרים מברית המועצות לשעבר (אשר היגרו בין השנים 1989-1995): השוואה בין ישראל לצפון אמריקה

העבודה הסתיימה ב 2017 (.Ph.D) בשיתוף עם  אדם פרזיגר

מור רותי

דור שני של מהגרים ישראלים בארצות-הברית: זהות וטרנס-לאומיות- מקרה גרעין צבר בין השנים 1991- 2003

העבודה הסתיימה .M.A 2012 בשיתוף עם אדם פרזיגר

 

המוסד:אוניברסיטת חיפה

 

Date project complited

Name of Project

Name of student

In procedure (proposal confirmed, December 2021

(with Gur Alroey)

The role of Chabbad emissary women in constructing Jewish identity in small Jewish communities in the United States

 

Sara Shneor

In procedure (proposal confirmed, July 2020

(with Gur Alroey)

Migrants or 'Olim'? Motives to enlist the IDF among young immigrants from the United States:  Ethnic identity and re-migration

Nevo-Umschweif Mumik

In procedue (proposal confirmed, March 2020

(with Gur Alroey)

Ethnic Identity and social-cultural integration in Israel: Young immigrants from the Former Soviet Union and France compared

Podoler-Farber Mary

 

 


פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

6. פעילויות אחרות בתחומי החינוך

תוכניות לימודים-הערכה מדעית של ספרי לימוד

רווה, נ', אלעד, ר' ורן, א' (2003). סוציולוגיהלתיכון. אבן יהודה: רכס (עם דוד מיטלברג).

רווה, נ', אלעד, ר' ורן, א' (2003). סוציולוגיהבמעגלי החברה-קבוצה. אבן יהודה: רכס

רווה, נ', אלעד, ר' ורן, א' (2003). סוציולוגיהבמעגלי החברה-מוסד המשפחה. אבן יהודה: רכס

רווה, נ', אלעד, ר' ורן, א' (2003). סוציולוגיהבמעגלי החברה-חיברות. אבן יהודה: רכס

 

7.א. ארגון כנסים מדעיים וימי עיון

שםהכנס: מנהיגות נשים. מכללת אורנים, התכנית וארגון ולניהול מערכות חינוךומכון גולדה למנהיגות וחברה. 14.3.19.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתי התשעה עשר: מחקר, עיוןויצירה באורנים – תשע"ח. מכללת אורנים, 29.1.2018.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתי השמונה עשר: מחקר, עיוןויצירה באורנים – תשע"ז. מכללת אורנים, 13.2.2017.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתי השבעה עשר: מחקר, עיוןויצירה באורנים – תשע"ו. מכללת אורנים, 1.2.2016.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתי השישה עשר: מחקר, עיוןויצירה באורנים – תשע"ה. מכללת אורנים, 16.2.2015.

שםהכנס: לא בחצר האחורית שלי: הכלה בין-תרבותית במערכות חינוכיות ובחברה. Not In My Back Yard"(NIMBY): Inter-cultural Inclusion in Educational Systems and in the Society. בשיתוף עם מכללת בית ברל ו RIC, מכללת בית ברל ואורנים 7-8 בינואר 2015.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתי החמישה עשר: מחקר, עיוןויצירה באורנים – תשע"ד. מכללת אורנים, 10.2.2014.

Nameof conference: "Jewish Educational Tourism: Multiple Origins,Paths and Destinations". OranimAcademic College of Education, co-sponsored by theAssociation for the Social Scientific Study of Jewry (ASSJ), 25.7.2013.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתי הארבעה עשר: מחקר, עיוןויצירה באורנים – תשע"ג. מכללת אורנים, 31.1.2013.

שם יום העיון: "הומורמכאן ומשם". תשע"ג. מכללת אורנים מטעםהחוגים: סוציולגיה, אזרחות ותקשורת, 3.12.2012.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתיהשלושה עשר: מחקר, עיון ויצירה באורנים – תשע"ב. מכללת אורנים,20.2.2012.

שם יום העיון: "אנחנו גזענים?! על סטריוטיפים ודעות קדומות בישראל". תשס"ב, מכללת אורניםמטעם החוגים: סוציולגיה, אזרחות ותקשורת, 12.12.2011.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתיהשנים עשר: "מחקר, עיון ויצירה באורנים" (60 שנה לאורנים) – תשע"א.מכללת אורנים, 31.1.2011

שם יום העיון: "אלימותבחברה הישראלית, היבטים סוציולוגים, אזרחיים ותקשורתיים". תשע"א,מכללת אורנים, מטעם החוגים: סוציולוגיה, אזרחות ותקשורת, 9.12.2010.

שם הכנס: הכנס המדעי השנתיהאחד עשר: "מחקר, עיון ויצירה באורנים" – תש"ע. מכללת אורנים 28.6.2010

שם יום העיון: "החזרה לדת– מגדר ופוליטיקה". תשס"ט, מכללת אורנים מטעם החוגים לסוציולוגיהולאזרחות, 21.12.2009

שם הכנס: הכנס המדעי השנתיהעשירי: "מחקר, עיון ויצירה באורנים" – תשס"ט. מכללת אורנים 28.6.2009

שם יוםהעיון: "גלובליזציה וזכויות אדם: הילכו שניהם יחדיו?". מכללתאורנים, מטעם החוגים לסוציולוגיה ואזרחות, 21.12.2008.

שם יוםהעיון: "נשים בחברה הישראלית – האומנם שינוי?". מכללת אורנים,מטעם החוג לסוציולוגיה ומקבץ לימודי מגדר ונשים, בתאריך 10.1.2008.

שם יוםהעיון: "Sex & Gender: ביולוגיה או סוציולוגיה". מכללת אורנים, מטעם החוג לסוציולוגיה ומקבץ לימודי מגדרונשים בתאריך 8.1.2007.

שם יוםהעיון: "בין הזכות לביטחון – להבטחת הזכויות". מכללת אורנים,מטעם החוגים לסוציולוגיה ואזרחות, בתאריך 5.12.2006.

שם יום העיון: "מגדרחברה וחינוך: מתודעה לפעולה". מכללת אורנים, מטעם החוג לסוציולוגיה ומקבץלימודי מגדר, בתאריך 27.4.2006.

 

ב. חברות בוועדות המארגנות כנסיםאקדמיים בינלאומיים

שםהכנס:" ממשבר לשינוי בהכשרה להוראה: עדויות וסיפורי חיים באמנות ביצירהובמחקר". מעון מופ"ת, תל אביב 5.4.2022.

שם הכנס: מגמותמנהל החינוך, אוניברסיטאות ומכללות תשע"ז, "פורצים גבולות: מנהיגותחינוכית במציאות מרובת תרבויות." מכללת אורנים, טבעון 21.5.2017.

שם הכנס: "אתגריאנשי החינוך במאה ה – 21". "Education for the 21stcentury: Multiculturalism, children’s rights and global citizenship". In partnership with The InternationalEuropean Commission Tempus Project DOIT, June 30 – July 2, 2015.

שםהכנס: "לא בחצר האחורית שלי: הכלה בין-תרבותית במערכות חינוכיותובחברה." "Not In My Back Yard (NIMBY):Inter-cultural Inclusion inEducational Systems and in the Society". בשיתוףעם מכללת בית ברל ו RIC,מכללת בית ברל ואורנים 7-8 בינואר 2015.

Nameof study day: "Jewish Educational Tourism: Multiple Origins, Paths, andDestinations".  Oranim Academic Collegeof Education, co-sponsored by the ASSJ, 25.7.2013 (chair the orgenizingcommittee).

שם הכנס: "הבנייתעמיות יהודית במרחב ותודעה משתנים - פרדיגמות חדשות למנהיגים חינוכיים". UJAFederation of New York ומכללת אורנים, טבעון,בתאריך 13.2.2012.       

שם הכנס:"ריבוי זהויות בחינוך יהודי". האגודה הישראלית למחקר בחינוךיהודי, מכללת אורנים, טבעון ובית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים, בתאריכים7-8 בינואר, 2009.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

שנים

התפקיד

2021- ממשיכה

יו"ר ועדת התזה במכללת אורנים

2020- ממשיכה

דיקנית הפקולטה ללימודים מתקדמים

2018 – 2020

ראשת התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך M.Ed.

2018 – 2020

יו"ר ועדת המינויים הפנימית לקידום דרגות סגל (מרצה ומרצה בכיר)

2015 – 2020

חברת ועדת המינויים לדרגות פרופסור במכללת אורנים

2014 – 2018

ריכוז קורסי מחקר בפקולטה ללימודים מתקדמים

2013 – ממשיכה

יועצת הנשיאה להוגנות מגדרית באקדמיה

2013 – ממשיכה

חברת המועצה האקדמית במכללת אורנים

2011 – 2018

חברת ועדת מינויים פנימית לקידום דרגות סגל

2011- 2013

חברת הנהלת הפקולטה למדעי החברה והרוח

2008 – 2018

ראשת הרשות למחקר ולהערכה

2008 – 2018

יו"ר ועדת מחקר/ הנהלת הרשות למחקר

2008 – 2018

יו"ר ועדת הכנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"

2008 - 2013

חברת ועדת ספריה

2008 - 2013

חברת הוועדה לקידום ההוראה

2007- ממשיכה

חברת מערכת כתב העת "דברים"

2007 - 2012

חברת ועדת הקבע

2006 - 2014

ראשת החוג לסוציולוגיה

2004 - 2008

חוקרת ברשות למחקר ולהערכה

1997 - 2008

ראשת מדור הערכה בשדמות-אורן

2004 - 2007

ראשת תכנית לסטודנטים מצטיינים

2003 - 2005

חברת ועדת הוראה (כלל-מכללתית)

מחוץ למכללה

שנים

המוסד

התפקיד/פעילות

2020 - ממשיכה

Association for the Social Scientific Study of Jewry (ASSJ)

Association for the Social Scientific Study of Jewry (ASSJ)

2018 - 2020

אוניברסיטת חיפה, החוג ללימודי ישראל, תכנית רודרמן

מרצה מן החוץ

2012 - ממשיכה

Association for the Social Scientific Study of Jewry (ASSJ)

נציגת ישראל בהנהלה

 

 

שנים

המוסד

התפקיד/פעילות

2012 – ממשיכה

מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו, אוניברסיטת תל-אביב

עמיתת מחקר בכירה

2010 - 2014

האגודה הסוציולוגית הישראלית

ראשת קהילת הגירה ודמוגרפיה

2010 - ממשיכה

האגודה הסוציולוגית הישראלית

חברת מערכת כתב העת "הגירה"

2010 - ממשיכה

Association for Jewish Studies (AJS)

חברת האגודה

2009 - 2010

המרכז האקדמי רופין

מרצה בתכנית M.A. בהגירה

2006 - 2012

מרכז רפפורט, אוניברסיטת בר-אילן

חוקרת

2004 - 2018

אוניברסיטת חיפה, המכון לחקר הקיבוץ

עמיתת מחקר בכירה

2003 - 2018

אוניברסיטת בר-אילן, תכנית ליהדות זמננו

מרצה מן החוץ

2000 - ממשיכה

האגודה הסוציולוגית הישראלית

חברת האגודה

1998 - 2013

Pacific Sociological Association (PSA)

חברת האגודה