Contact Form

תעודת הוראה לביה"ס היסודי

​התכנית בנויה מלימודי תעודת הוראה והשלמות בתחום הדעת (במידת הצורך) ומתבססת על לימודים אקדמאיים קודמים.

תכנית לימודי תעודת ההוראה
האפשרויות לפריסת הלימודים מפורטות בהמשך.

תחום פירוט קורסים ש"ש
לימודי חינוך והוראה ​ ​ ​ ​ ​ פיתוח זהות אישית ומקצועית 2
לקראת מעשה החינוך 2
אוריינות שפה (בסיס) 2
אוריינות חשבון (בסיס) 2
פדגוגיה חדשנית 4
ליווי התנסות 1
הכללה ושילוב ​ התאמת תהליכי הלמידה וההוראה לשונות הלומדים 2
אימוני הוראה מודל אקדמיה כיתה – יומיים בשבוע+ פרוייקט בית ספרי 9
סה"כ   24

השלמות חוגיות
  • השלמות חוגיות יתקיימו בהתאם לנדרש על פי תוכנית ההוראה בחוגים.
  • סטודנטים הפטורים מהשלמות בתחום הדעת יכולים לסיים את התכנית בשנה אחת, ובתנאי שיקדישו לכך את ימי הלימוד, ימי ההתנסות ושעות הלמידה המקוונות.
  • סטודנטים הנדרשים להשלמות בתחום הדעת ילמדו את תכנית הלימודים במשך שנתיים:
 בשנה א'- השלמות בתחום הדעת בהתאם לתכנית האישית והתכנים בלימודי חינוך והוראה.
 בשנה ב'- ילמדו את ההשלמות שנותרו בהתאם לתכנית האישית ואת ההתנסות המעשית בבית הספר.
ללומדים במסלול חד שנתי- יינתנו חלק מהקורסים במתכונת ימים מרוכזים בשילוב תכנים מקוונים.

התנסות מעשית
  • במהלך התכנית, הסטודנטים מתנסים בבית הספר משך שנת לימודים שלמה, מתחילתה ועד סופה, החל מה-1/9/2020 ועד 20/6/2021 בין השעות 8:00-14:00 (יומיים בשבוע), בקבוצות של 8-15 סטודנטים בכל בית ספר. ההתנסות כוללת הוראה בכיתה ופעילויות נוספות כגון ימי הורים, פרויקטים בית ספריים, טיולים ועוד. ההתנסות תתקיים בימים שני ושלישי בשבוע. לעיתים, ידרשו הסטודנטים להגיע ביום נוסף לצורך הפעילויות הבית ספריות השונות. בימי שלישי תתקיים פגישה קבוצתית בהנחיית המדריכה הפדגוגית.
  • הסטודנטים לוקחים חלק בימי ההיערכות בסוף חודש אוגוסט, בהתאם ללוחות הזמנים בבתי הספר.
  • לוח חופשות בהתנסות זהה ללוח חופשות המורים בבית הספר (פרט לתקופות מבחנים, תקופות אלו גמישות יותר על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד ולהבחן).
  • בחירת בית הספר נעשית בתיאום עם אסנת זורדה, מנהלת ההתנסות. ניתן לבחור בית ספר אך ורק מתוך רשימת בתי הספר המכשירים העובדים בשותפות עם המכללה.

ימי לימודים
יום ב'יום ג' יום ד'ימים נוספים
התנסות בבית הספרהתנסות בבית הספרלימודי תעודת הוראה במכללההשלמות חוגיות בהתאם לימי הלימודים בחוג
*בנוסף קורסים מרוכזים/מקוונים
Footer Mobile