Contact Form

תעודת הוראה לביה"ס היסודי

​תכנית הכשרת אקדמאיים ליסודי בנויה מלימודי חינוך ומלימודי תחום הדעת ומתבססת על הלימודים האקדמאיים הקודמים.

אנו מציעים תעודת הוראה לבתי הספר היסודיים באחד מהתחומים הבאים:
ספרות, הוראת מדעי הטבע והסביבה, מקרא, חינוך מתמטי, לשון עברית.
ניתן לסיים את לימודי ההכשרה להוראה בשנה עד שנתיים בהתאם לרקע ולהתמחות :
מועמדים בוגרי תואר ראשון באותו תחום הדעת של תעודת ההוראה – פטורים מהשלמות בתחום הדעת.
למי שנדרש, ההשלמות בתחום הדעת  יילמדו בימים א' , ב, וה' בהתאם לתכנית האישית ובהסתמך על הלימודים הקודמים.

היקף הלימודים
היקף שעות הלימודים של תעודת ההוראה לבעלי תואר אקדמי בתחום ההתמחות הוא 48 נקודות (24 ש"ש). בעלי תואר אקדמי המבקשים ללמוד לתעודת הוראה בתחום שאינו תחום התמחותם, ידרשו להשלמות בתחום הדעת.


משך הלימודים
נקבע בהתאם לתכנית הלימודים האישית שלו ובהתאם ולאילוצי מערכת השעות.
בעלי תואר אקדמי באותו תחום דעת של תעודת ההוראה לרוב לא יחויבו בהשלמות, ויוכלו לסיים את תעודת ההוראה בשנה אקדמית*, על פי אילוצי הסטודנט ומערכת השעות.
בעלי תואר אקדמי ממקצוע שונה מתעודת ההוראה, יחויבו בהשלמות בהתאם ללימודיהם הקודמים.
סטודנט מתחום קרוב אשר יחויב בהשלמות חלקיות, יוכל לסיים את לימודיו בשנה אקדמית*, ובתנאי שיסיים את כל חובותיו לתעודת הוראה.
סטודנט מתחום רחוק, אשר נדרש בהיקף השלמות רחב, על פי רוב לא יוכל לסיים את לימודיו בשנה אקדמית אחת.
כל תכנית לימודים תתחשב בלימודים קודמים אשר להם ערך להכשרה להוראה.

ימי הלימוד
קורסי החינוך מתקיימים בימי שלישי בהתאם ללוח השנה האקדמי. ההתנסות המעשית מתקיימת בבתי הספר בימים שני ורביעי בין השעות 8:00-14:00 החל מה- 1 בספטמבר ועד לסוף יוני בהתאמה ללוח השנה הבית ספרי.
במהלך השנה, יתקיימו מספר ימי למידה מרוכזים, הן בחופשה בין הסמסטרים והן במהלכם.
ההשלמות ניתנות מתוך היצע הקורסים הנלמדים לתואר ראשון במכללה ובהתאם לימים ולשעות הקורסים. ניתן לצפות במגוון הקורסים הנלמדים בחוג המבוקש באתר המכללה.  

בחינות סיום סמסטר אינן מתקיימות בהכרח בימי הלימוד של הקורסים.  

דרישות מיוחדות
ממוצע הציונים הנדרש בהשלמות בתחום הדעת הוא 75 ומעלה.

מבנה הלימודים
לכל סטודנט תותאם תכנית לימודים על סמך השכלתו הקודמת, הכוללת התנסות מעשית בהוראה, בהתאם לדרישות התכנית וההתמחות המבוקשים.


הלימודים לתעודת הוראה כוללים שלושה תחומים:
לימודי יסוד: הכוללים לימודי לשון וסדנאות עזרה ראשונה, בטחון ובטיחות.
לימודי החינוך: כוללים סדנאות בתחומי מוח, למידה ופדגוגיה חדשנית, גיבוש זהות אישית ומקצועית, הכללה והשתלבות, אוריינות ודידקטיקה של תחום הדעת וליווי של ההתנסות המעשית.
לימודי ההתמחות: כוללים העמקת ידע במקצוע אותו מבקש הסטודנט להורות.
Footer Mobile