תנאי שימוש – מכללת אורנים

כללי
אורנים - המכללה לחינוך התנועה הקיבוצית ("המכללה") היא המפעילה של אתר האינטרנט של המכללה ("האתר"). האתר כולל מידע אודות המכללה, מסלולי הלימוד השונים במכללה, הרשמה למכללה, היחידות והמרכזים השונים של המכללה, תקנוני המכללה השונים, מידע אודות בעלי התפקידים של המכללה, לוח שנת הלימודים ולוח האירועים השונים הנערכים על ידי המכללה לרבות ימים פתוחים, כתב עת אקדמי, המכרזים הפומביים אותם מפרסמת המכללה, ועוד. כמו כן, האתר כולל פורטלים שונים למועמדים, סטודנטים, בוגרים ולסגל, וכן חנות מקוונת של המכללה ("חנות מקוונת"). 

השימוש באתר והשירותים המוצעים לך במסגרתו וכן כל שירות נוסף, שהמכללה תציע מפעם לפעם במסגרתו ("השירותים"), הינם, בכפוף להתחייבויותיך בעת השימוש בשירות ותנאי השימוש המפורטים להלן. אנא הקפדי לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמשת שאינה מסכימה לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינה רשאית לעשות שימוש כלשהו באתר או בשירותים.

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם בינך ובין המכללה ביחס לשימוש באתר ובשירותים, לצד כל הסכם אחר אם קיים ביניכם. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמשים לבין המכללה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" באתר. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין. 

תנאי השימוש כתובים בלשון נקבה אך מתייחסים לכל המגדרים. כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה. 

אתר אורנים
1. באמצעות האתר מכללת אורנים מעמידה לרשותך מידע רב בתחומים שונים, לרבות אזורי מידע אישיים לסטודנטים ולסגל המכללה. מידע זה כולל בין היתר: מידע כללי על אודות המכללה, מידע ושירותים למועמדים, מידע אישי לסטודנטים ולסגל, לידידי המכללה ולבוגרי המכללה, שירותים לסגל אקדמי ומנהלי, חדשות, ידיעות בתחומי מחקר, אירועים, עדכונים, נהלים, סרטוני וידיאו ועוד. 
2. המידע המוצג באתר הינו לצרכי נוחות בלבד. בכל מקרה בו נעשה שימוש באתר לצרכי הרשמה ללימודים או מידע הקשור ללימודים, המידע המחייב יהיה המידע המופיע בתקנוני המכללה, בנהליה ובפרסומיה הרשמיים בלבד (להלן: "הנוסח הרשמי"). בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע בדפי האתר לבין הנוסח הרשמי, יגברו ההוראות המפורטות בנוסח הרשמי.
3. המכללה רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר. המכללה אינה מתחייבת,  כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד. 

השימוש באתר
4. כל אדם רשאי להשתמש באתר, ובכלל זה רשאים להשתמש באתר הסטודנטיות במכללה, מועמדות ללימודים במכללה, בוגרות המכללה וסגל המכללה, או מי מהקהל הרחב (כל משתמשת באתר תקרא להלן - "המשתמשת").
5. המכללה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים, ובזה גישה לאזור אישי או לפורטלים מסוימים, תתאפשר רק למשתמשות מסוימות, ולמשל למשתמשות מורשות (כהגדרתן להלן), למשתמשות רשומות לחנות (כהגדרתן להלן), לסטודנטיות במכללה, לסגל המועסק במכללה, או למשתמשות רשומים אשר מסרו למכללה פרטים מסוימים בלבד, אשר ייקבעו על-ידי המכללה ("חשבון משתמש"). 
6. המכללה תהיה רשאית לחסום גישה לחשבון המשתמש בגין שימוש החורג מהמותר לפי תנאי שימוש אלה להלן, וכן כסנקציה בהתאם לקבוע בהוראות תקנוני המכללה. 
7. הסיסמה לאתר הינה אישית, ואת מתבקשת לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה, ולפעול בהתאם להנחיות המכללה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך המכללה. הנך מתחייבת שלא להעביר את הסיסמא לאף אדם אחר, והמכללה לא תישא באחריות ככל ומסרת את הסיסמה לאחר. העברת הסיסמא לאחר מהווה הפרה של תנאי השימוש, ועשויה להוביל לחסימת גישתך לחשבון המשתמש כאמור בסעיף ‏6 לעיל. 
8. בעת הרישום לאתר או בעצם השימוש בו, הינך מאשרת למכללה לשמור מידע מסוים על אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותייך יהא כפוף לדיני הגנת הפרטיות ולמדיניות הפרטיות של המכללה שתפורסם באתר האינטרנט של המכללה. 

משתמשים מורשים 
9. הסטודנטיות במכללה, מועמדים וכן סגל המכללה יקבלו מהמכללה פרטי כניסה אישיים לאתר (ובהם שם משתמש וסיסמא) המשמשים לצורך כניסה לחשבון המשתמש, לאזורים האישיים באתר ולפורטלים הרלוונטיים לחשבון המשתמש ("משתמשת מורשית"). 
10. משתמשות המעוניינות לרכוש בחנות המקוונת של אורנים באתר, יידרשו להירשם לחנות המקוונת של האתר ("משתמשת רשומה לחנות").

הצהרות והתחייבות המשתמש
11. השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים.
12. המשתמשת תהיה כפופה להוראות תנאי שימוש אלו, וכן לתנאי כל תקנון רלוונטי אחר החל עליה. 
13. המשתמשת  מתחייבת להימנע מביצוע הפעולות הבאות באתר:
א. גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה;
ב. מניפולציה על כתובת ה-URL  של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לה גישה ישירה (URL Hacking);   
ג. העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;
ד. הכנסה של שינויים כלשהם באתר או ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה.
ה. שימוש בלתי חוקי או אסור או לשם מטרה בלתי חוקית או אסורה. המשתמשת לא תתחזה לאדם או גוף כלשהו, או תמסור מידע שאיננו נכון במלואו; לא תטעין מידע שאיננו נכון או איננו חוקי; לא תטעין כל מידע המכיל וירוס מחשב או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר או של כל משתמשת אחרת; לא תעתיק, תשכפל, תשנה, תפיץ, תעביר, תציג בפומבי, תוציא לאור או תיצור נגזרות של חלק כלשהו של האתר או השירותים. 
ו. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנקס, לאחזר, לשלוף, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור המתכנן לחשוף מאגרי המידע שבאתר.
ז. התערבות או הפרעה לגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את האתר.
ח. כניסה לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור.
14. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון משתמשת, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.
15. באחריות המשתמשת לבחון, טרם השימוש באתר, כי השירותים אכן מתאימים לצרכיה, ולמשתמשת לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר או השירותים לצרכיה.
16. מובהר בזאת כי המכללה לא מתחייבת שהאתר יפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת המכללה תעדכן ותשדרג את האתר – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית של האתר או השירותים; וכי אין למכללה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים;
17. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – המכללה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

רכישות ותשלומים באתר
18. רכישה או תשלום באתר תעשה על ידי משתמשת רשומה לחנות אשר הינה בגירה ובעל כשרות משפטית, המחזיקה כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.
19. מועדי אספקת מוצרים שנרכשו באתר הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי. 
20. מוצרים פיזיים יסופקו למשתמשת על ידי חברת שליחויות לבחירת המכללה, או על ידי איסוף עצמי מנקודת איסוף בקמפוס המכללה והכל כפי שיפורט בעת רכישת המוצר. במקרה והמוצר יסופק באמצעות חברת שליחויות, תקנון חברת השליחויות יחול על כל אספקה, הובלה או משלוח של המוצר ויחייב את המשתמשת. המכללה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של חברת השליחויות בקשר עם אספקת המוצר, ההובלה או המשלוח. המכללה עושה כמיטב יכולתה על מנת לעמוד בזמני האספקה המפורטים באתר, ואולם מובהר כי זמני האספקה הינם משוערים וכי ייתכנו עיכובים או שינויים באספקת המוצרים בשל גורמי צד ג', לרבות חברת השליחויות. רכישות "מוצרים" שאינם פיזיים כדוגמת אישורים, תעודות ותרגומים יסופקו למשתמשת ישירות לכתובת המייל שהמשתמשת סיפקה בהליך הרישום לחנות, או בכל אופן אחר שתחליט המכללה, וכפי שיפורט בעת רכישת המוצר.
21. כרטיס אשראי שנימסר על ידי משתמשת ואשר סורב על ידי חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת המכללה או האתר. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
22. רכישת מוצרים מסוימים או שירותים מסוימים או תשלומים מסוימים באתר מיועדת לאוכלוסיות מוגדרות ובזה  למשתמשות שהינן סטודנטיות או חברות סגל במכללה בלבד.  
23. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות חברת סליקה מורשית, באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בתקן PCI . 
24. כל משתמשת שביצעה תשלום לרכישת מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981. ביטול עסקה יהיה בהודעה בכתב בלבד שתשלח ותתקבל אצל המכללה בכתובת דוא"ל: store@oranim.ac.il תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך ובו פרטים, בין היתר, על אודות העסקה, מחירה ותנאי ביטולה, לפי המאוחר, בתנאי שביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 
25. לאחר ביטול העסקה כדין, תהיה המשתמש זכאית להחזר כספי בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב על ביטול העסקה במשרדי המסלול, בהתאם לדרך התשלום בה שילמה בפועל ובניכוי דמי ביטול כאמור להלן. דמי ביטול יעמדו על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך משניהם, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי אם יהיו כאלה. למשתמשת לא תהא כל טענה באשר לגביית דמי הביטול כאמור.
26. מובהר כי תשלומים שמבוצעים באמצעות האתר (שלא לרכישת מוצרים) או רכישת מוצרים שאינם פיזיים כדוגמת תעודות, אישורים או תרגומים, ניתנים לביטול בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בעמוד הפריט הרלוונטי בחנות, ובהתאם לדין. מובהר כי חלק מן העסקאות בקשר לפריטים מסוימים לא ניתנות לביטול, וחלקן ניתנות לביטול תוך זמן מסוים או עד לקבלת המוצר, והכל כמפורט בעמוד הפריט כאמור.  
27. בעת הרכישה באתר הינך מאשרת לאורנים שליחת חשבוניות חתומות דיגיטלית במייל, כאמור בתיבת ההסכמה המופיעה לפני המעבר לדף התשלום על ידי סימון תיבת הסכמה בעת התשלום. במקרה והסכמת לקבלת חשבוניות חתומות במייל, החשבונית תגיע אליך ישירות לדואר האלקטרוני כשהיא חתומה בחתימה דיגיטלית על פי חוק. אחרת, אם אינך מאשרת קבלת חשבונית דיגיטלית כאמור, תוכלי לקבל גם את חשבונית המקור ממשרדי המכללה במחלקת כספים, הנהלת חשבונות. 

הגבלת אחריות 
28. השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכללה בגין האתר או השירותים או אי התאמתם לצרכיך.
29. המכללה תספק למשתמשת את השירותים כמתואר בתנאי השימוש. בכל מקרה בו לא תצליח המכללה לספק למשתמשת את השירותים שבאתר, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה או מחדל של המכללה, או במקרה בו ביקשה המכללה לשנות או לבטל את השירותים בהתאם להוראות תנאי השימוש, באופן בו ייבצר ממנה לספק למשתמשת את השירותים כמתחייב ממנה על פי תנאי השימוש, לא תהיה המשתמשת זכאית לכל פיצוי או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור, והיא מוותרת בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן תהיה מנועה ומושתק מלהעלות כל טענה או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
30. מבלי לגרוע מזכויות המכללה בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של המכללה, המכללה או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות פיצויים בגין הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכן בגין כל הפסד או נזק כספי אחר, הנובעים או הקשורים בין היתר ליכולתה של המשתמשת להפיק תועלת מהשימוש באתר ובהתאמת השירותים לצרכי המשתמשת; נסיבות שאינן בשליטת המכללה או שהמכללה לא יכלה לצפות; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות על ידי צדדים שלישיים; כל מעשה או מחדל המתבצע במידע או בפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים; הפרעות זמינות ותקינות של אזור המכרזים באתר או של השירותים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלוויזיה או עומסים בתעבורת דוא"ל; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצ"ב, שתוכן המידע אותו מסרה המשתמשת באזור המכרזים  באתר, באזור האישי באתר, בחנות המקוונת, או בכל אזור אחר באתר; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נזק או אובדן אותו לא יכלה המכללה לצפות או למנוע באמצעים סבירים. 
31. המכללה  לא תהא אחראית והיא אינה צד להתקשרות בין משתמשת לבין צד שלישי, או להעברת מידע או נתונים בין משתמשת לצד שלישי או צד ג' כלשהו ולא תהיה אחראית לטיב שירותים, המידע והנתונים הניתנים או מוצעים למשתמשת על ידי צד שלישי או למידע ונתונים המועברים ע"י המשתמשת לצד שלישי או צד ג' כלשהו. 
32. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאת רואה לנכון.

שיפוי
33. המשתמשת מתחייבת כי תשפה ותפצה את המכללה, בגין כל הפסד, נזק או שייגרמו למכללה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמשת באתר באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת המכללה לראשונה בכתב וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים למכללה לפי הסכם זה או לפי כל דין. 

קניין רוחני 
34. זכויות קניין רוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות והמוצרים (להלן: "התוכן"), שייכים לאתר ולמכללה למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: "סימני המסחר") הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של המכללה. השימוש שנעשה באתר ובתכניו, בסימני המסחר של המכללה ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של המכללה. השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו "כפי שהוא ("AS IS") ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו. נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של המכללה. 
35. השימוש שלך באתר ובתכניו אינו מעניק לך זכויות בעלות או שימוש ביחס לכל זכות יוצרים, עיצובים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר וזכויות מהותיות המתייחסות לתוכן האתר. כל תוכן כזה כולל סימנים מסחריים של צדדים שלישיים, עיצובים, וזכויות קניין רוחני קשורות שמוזכרות או מוצגות באתר זה מוגנות על ידי קניין רוחני לאומי, חוקים אחרים ואמנות בינלאומיות. מותר לך להשתמש בתכנים המורשים בלבד באופן מפורש על ידי האתר ו/או מורשי הצד השלישי שלה שלה ו/או תכנים המורשים לשימוש על פי דין. כל העתקה או הפצה של התוכן המפורט לעיל אסורה ועלולה לגרום לתביעות אזרחיות ופליליות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה ושימוש בחומרים המפורטים לעיל לכל שרת אחר, מיקום או תמיכה לפרסום, העתקה או הפצה, הינה אסורה במפורט. בעת שימוש המשתמשות המורשות באתר, לרבות שיתוף תכנים ותמונות באתר, על המשתמשות המורשות להקפיד שלא לעשות שימוש בתכנים בניגוד להוראות הדין, ובפרט להקפיד על הוראות דיני זכויות יוצרים ודיני הגנת הפרטיות.

ברירת דין וסמכות שיפוט
36. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמקבלת שירות שהיא תושבת או אזרחית של מדינה זרה או שהיא נמצאת באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של המכללה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי את תישאי לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.


Footer Mobile