נהלי היבחנות עם התאמות ומימוש התאמות

יש להצטייד באישור התאמות מקורי בכל בחינה.
מרבית ההתאמות ניתנות באופן אוטומטי, עם זאת קיימות מספר התאמות אשר דורשות היערכות מוקדמת:

1. התאמות שיש להירשם מראש לצורך מימושן:
הקלדת מבחנים על גבי מחשב
היבחנות בחדר נפרד 
הגדלת שאלון בחינה
קבלת עותק קשיח

על הסטודנטים הזכאים להתאמות אלו לברר מראש מול המרצים מה יהיה סוג הבחינה בכל קורס (שאלות פתוחות / אמריקאיות/ גם וגם). בהתאם לסוג הבחינה, יש להגיש בקשה למימוש ההתאמות הרלבנטיות לה בלבד. יש לבצע זאת עבור כל קורס בנפרד. 
כחודש לפני הבחינות יישלח לסטודנטים הזכאים מדריך למימוש ההתאמות בפורטל הסטודנט. ניתן לצפות במדריך זה גם כאן

הרישום להתאמות אלו למועדי א' יתאפשר במועדים שיפורסמו ע"י מרכז קשת.
למועדי ב' יתאפשר הרישום עד 3 ימים לפני מועד הבחינה, ולאחר שעבר מועד א'. 

הקפידו להירשם במועד! לא ניתן יהיה להירשם לאחר מכן.

בנוסף, באחריות הסטודנט להודיע על ביטול מימוש ההתאמה במידה ונרשם אך איננו מעוניין בהתאמה. 
סטודנט אשר לא יבטל התאמה אליה נרשם, ולא יבטלה עד 24 שעות לפני מועד הבחינה- ייקנס.

2. התאמות שעבורן יש צורך ביידוע המרצה ובהיערכות מראש:
עמוד ניווט בלשון
קבלת עותק קשיח
הגדלת שאלון בחינה
יש ליידע את המרצה מראש על הזכאות להתאמות אלו.

את עמוד הניווט יש לשלוח לאישור המרצה עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. בסיום הבחינה יש לשדך לטופס הבחינה את עמוד הניווט ועותק של אישור ההתאמות.

3.  שימו לב - ההתאמה הקלדת מבחנים על גבי מחשב איננה תקפה להכתבות.

Footer Mobile