נהלי היבחנות עם התאמות

יש להצטייד באישור התאמות מקורי בכל בחינה.
מרבית ההתאמות ניתנות באופן אוטומטי, עם זאת קיימות מספר התאמות אשר דורשות היערכות מוקדמת:

התאמות שיש להירשם מראש לצורך מימושן:
הקלדת מבחנים על גבי מחשב
היבחנות בחדר נפרד 
הגדלת שאלון בחינה
יש להירשם להתאמות הנ"ל לכל בחינה בנפרד.

הרישום להתאמות אלו למועדי א' יתאפשר במועדים שיפורסמו ע"י מרכז קשת. למועדי ב' יתאפשר הרישום עד 3 ימים לפני מועד הבחינה, ולאחר שעבר מועד א'. 
הקפידו להירשם במועד! לא ניתן יהיה להירשם לאחר מכן.

בנוסף, באחריות הסטודנט להודיע על ביטול מימוש ההתאמה במידה ונרשם אך איננו מעוניין בהתאמה. סטודנט שלא יבטל התאמה אליה נרשם עד 24 שעות לפני מועד הבחינה, ייקנס.

התאמות שעבורן יש צורך באישור מרצה:
עמוד ניווט בלשון
יש ליידע את המרצה מראש על הזכאות להתאמה זו. את עמוד הניווט יש לשלוח לאישור המרצה עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. בסיום הבחינה יש לשדך לטופס הבחינה את עמוד הניווט ועותק של אישור ההתאמות.​
Footer Mobile