​דגשים לעבודת גמר מחקרית מבוססת אמנות

עבודת גמר מחקרית מבוססת אמנות

הגדרה
עבודת גמר מחקרית מבוססת יצירה אמנותית (ABR) היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני –M.Ed. בתוכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית.  העבודה צריכה להציג נושא בר-חקירה הלקוח מעולמו המקצועי של הסטודנט - מורה לאמנות ויוצר; על העבודה לבחון ספרות מקצועית ומחקרית עדכנית בנושא זה באופן ביקורתי; להציב בעיה או שאלה שעדיין לא זכו לכיסוי מחקרי מקיף, או להציג בעיה מוכרת מזווית חדשה. העבודה תעיד על יכולת לתכנן מחקר על כל שלביו ולבצעו בשיטה וכלים שיתנו מענה להנחה/ות, לשאלה/ות או להשערה/ות המחקר. העבודה, שתכלול בין ממצאיה את היצירה האמנותית עצמה, תציג את ממצאי המחקר בצורה בהירה וממצה, תבהיר בדיון כיצד ממצאים אלה מאירים את הנושא הנחקר, מעשירים את הידע התאורטי והמעשי בתחום אמנות בגישה רב-תחומית, כמו גם את התובנות המקצועיות של הסטודנט כמורה ויוצר. 
ייחודה של עבודה זו היא תפיסת השדה החינוכי בתחום הוראת אמנות כשדה הכולל תאוריה, יצירה, תצוגה ופרשנות, כמעבדה רבת-עוצמה שראויה למחקר, להערכה ולבחינה במטרה לקדמה ולשפרה. 

הממד החינוכי והתרומה הנלווית
המחקר יציע תרומה משמעותית ורלוונטית לשדה ההוראה והחינוך לאמנות בגישה רב-תחומית, המתייחסת להכרעות פדגוגיות ואתיות ברבדים שונים, להבנת הזיקות בין יצירה, תצוגה במרחב הבית ספרי והקהילתי, לתהליכים של קביעת מדיניות נוכח התפתחויות אמנויות וטכנולוגיות ואף לצרכים משתנים של הוראה ולמידה. כמו כן עשוי המחקר להציע תרומה משמעותית לבחינתם של תהליכי פיתוח ויישום של תכניות לימוד ותכניות התערבות פרטניות וכלליות ברמות שונות של המערכת החינוכית, כמו גם להציע פיתוח תכניות כאלה על בסיס מחקר יצירה ותהליכי יצירה.
עבודת הגמר המחקרית מבוססת יצירה אמנותית (ABR), באה לקדם את מקצועיותו והתמחותו של המורה לאמנות, כיוצר/ת וחוקר/ת הומניסטי/ת, תוך אינטגרציה בין מחקר, יצירה, חינוך והוראה. העבודה עצמה תהווה נדבך מרכזי במערך השיטתי הקיים של לימודי ה-M.Ed., היוצר זיקות בין מחקר ותאוריה לפרקטיקה מושכלת ומנומקת.

הדגשים של מחקר מבוסס יצירה אמנויות בגישה רב-תחומית
זהותו של החוקר במחקר זה הוגדרה זה מכבר תחת הכינויA/r/t ograph , שמשמעותו "אמן, חוקר ומורה", ובעקבותיה נכתבו במחלקות לחינוך באוניברסיטאות שונות בעולם, מחקרים פורצי דרך לתארים מקדמים בחינוך לאמנות (Springgay, Irwin & Wilson Kind, 2005).
תחת השם הכולל של "אמנות מבוססת מחקר" (Art Based Research - ABR)  מכונסות  שיטות מגוונות של פרקטיקות יצירה ומחקר המבקשות  להתייחס לתהליך האמנותי כמרחב של  חקירה. האמנות, על תחומיה ומגמותיה  נתפסת  כדרך/מרחב לאיסוף  וניתוח "נתונים", ולהמרתם בתהליכי יצירה לכדי גיבוש  של  ידע חדש (Leavy, 2009).  ABRהוא אכן תחום יחסית חדש, שהחל להתפתח בשנת 1970 המאוחרות דרך העבודה של חוקרים מתחום החינוך והחינוך לאמנות - אליוט אייזנר ושרה לורנס-לייטפוט (Eisner & Lawrence-Lightfoot), שהחלו לשלב מחקר איכותני עם מהלכים אסתטיים, רפלקטיביים, עיוניים ופרשניים. התפקיד  של היצירות/עבודות אמנות  במחקר מסוגABR  דורש הבנה כי הוא שונה מההנאה האסתטית בלבד או מהזיקות המובנות למצב חברתי או פוליטי. במחקר מסוג ABR, ליצירת האמנות יש תפקיד ביצירת ידע חדש. עם זאת, "יצירת  האמנות לא מסבירה עצמה: היא דורשת תיאור לשוני המתייחס לתהליך הפיתוח של הרעיון ולשאלת המחקר המגולמת בו. הטקסט מתאר את החדשנות הגלומה ביצירה, אבל לא יכול להיות מובן במלואו ללא התייחסות וללא התבוננות ביצירה" (Candy, 2006). בנוסף וכהמשך לכל מה שנאמר לעיל, טמונה במחקר מסוג זה תרומה נוספת וייחודית בחקר סוגיות תרבותיות, חברתיות וערכיות הגלויות ומובלעות בתחומי הדעת השונים, ונבחנת באופן ביקורתי הרלוונטיות והאקטואליות של סוגיות אלה לחיי היומיום במערכת החינוך ומחוצה לה.

חלקי העבודה והנחייתה 
שיטת המחקר כלולה בהגדרה של מחקר פעולה ומחקר עצמי, העוסקים בעולמו או בפועלו של נחקר, שהוא החוקר עצמו. כאמן-מורה, העולם המקצועי של החוקר/ת כולל שלושה מרכיבים עיקרים המגולמים בתכניות הלימוד השונות של מקצוע האמנות בבתי הספר על גווניהם השונים: יצירה ותצוגה (PRAXIS),  עיון (איקונוגרפיה, איקונולוגיה, תולדות האמנות ותרבות חזותית) ופרשנות (EXEGIS). מרכיבים אלה יהיו אבני יסוד לעבודת מחקר רב-תחומית מבוססת אמנות. החיבור ייתן ביטוי לשלושת המרכיבים האלה ולזיקתם להוראת אמנות. גוף היצירה האמנותית יתועד במלואו בצורה חזותית בהתאם למדיום ויהווה חלק אינטגרלי מהחיבור. מנחה עבודת התזה יהיה מרצה בכיר (ומעלה) בתחום האמנות/התרבות החזותית/החינוך לאמנות. במהלך הכנת גוף היצירה ילווה הסטודנט על-ידי אמן-יוצר, שהנושא נמצא בתחום התמחותו.
מושגי יסוד  וכלים ייחודים  למחקר מבוסס אמנות 
  • סטודיו: מרחב העבודה בו מתקיימים תהליכי יצירה, הכוללים גם את המעגל הרפלקסיבי מסדר ראשון (יצירה – התבוננות – רפלקסיה – יצירה – התבוננות – רפלקסיה...).
  • יצירה: עבודות אמנות במדיה (מדיום) שונים, שנוצרות במהלך תהליכי היצירה המשמשים כתהליכי מחקר. גוף היצירה שיוצג בתערוכה מהווה את תוצר המחקר ויהיה מותאם בהיקפו למדיה/מדיום נבחר.
  • יומן פעולה: בו מתועדים שלבי המחקר תוך כדי קיום המהלך והוא כולל סקיצות לעבודות, צילומים של שלבי ההכנה של היצירות,  ותיעוד טקסטואלי.
  • שיח קבוצתי:  שיח עמיתים המתקיים  לאורך תקופת המחקר נוכח תצוגת תהליכי העבודה בסטודיו.
  • תערוכה: תצוגה מסכמת וביקורת של גוף היצירה. אירוע הערכה פנימי בנוכחות אמנים מנחים.  האירוע מתקיים בתום השנה השנייה ללימודים. 

 ​
Footer Mobile