Contact Form

רשימת מקבצים ברב תחומי

​שם​​ ​המקבץ ​מרכז המקבץ ​במסגרת החוג
​הש​​פה​​​​ הערבית​ד''ר גבעוני יוסי​הוראת השפה הערבית
​התנ"ך מרחבי תרבותד''ר יעל אברהמי​מקרא
​אדם ו​​סביבה בישראל​ד"ר ארנון מדזיני​גיאוגרפיה ולימודי סביבה
​סיכון והדרה חברתית בחינוך​ד"ר אסנת ניסנוב​חינוך חברתי קהילתי
קהילה וניהול​ד"ר אסנת ניסנובחינוך חברתי קהילתי
​ישראל דמוקרטיה במשבר​ד"ר עופר קצרג'ין​אזרחות ולימודי דמוקרטיה
תולדות האמנות
מר יוחאי אברהמי​אמנות
​אמנות יצירה​מר יוחאי אברהמי ​אמנות
​לימודי נשים ומגדר​ד"ר עופר קצרג'ין​סוציולוגיה
​תקשורת​ד"ר אריאל פרידמן​תקשורת
ישראל במזרח התיכון​ד"ר יאיר בוימל​היסטוריה
​מבע יצירתי​ד"ר איילת שמיר​ספרות דרמה ומבע יצירתי​

Footer Mobile