היחידה להערכת איכות אקדמית

היחידה להערכת איכות אקדמית
מכללת אורנים הקימה את היחידה להערכת איכות הוראה אקדמית במשרד הרקטור בשנת 2016, בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה לממש תהליכי הערכת האיכות במכללות לחינוך.

מטרות תהליכי הערכת האיכות כפי שמוגדרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה הם:
 • קידום תרבות של שיפור מתמיד במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל על כל ממדיה והבאת המוסדות להשכלה גבוהה להכרה בחשיבות הנושא.
 • הנעת המוסדות לפתח מנגנונים פנימיים שיעריכו באופן מתמיד את איכות ההוראה האקדמית.
 • מתן מענה לצורכי המערכת להשכלה גבוהה.
 • הנחלה והתאמת סטנדרטים בינלאומיים במערכת הערכת איכות.
 • ייצור והפצת הנתונים והמידע בנוגע לאיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לציבור הרחב.

תהליך הערכת איכות הוראה עצמית (Self Evaluation) מבקש להאיר זרקור ליחידה אקדמית קונקרטית מתוך מטרה לאתר נקודות חוזקה שראוי לשמר ולהעצים ונקודות חולשה שראוי לתקן ולשפר בתכנית הלימודים, עיון מחודש ביעדים היסטוריים, עדכונם ותכנון עתידי תוך החדרת אלמנט הביקורת והערכה עצמית למערכת באופן עקבי ומתוכנן. תהליך הערכת האיכות העצמית מבוצע באופן שיטתי בהובלת ראש היחידה העומדת להערכה, בשיתוף אנשי הסגל האקדמי והמנהלי. דו"ח המסכם את תהליך ההערכה העצמית של כל יחידה מועבר לוועדת הערכה בינלאומית, המתמנה ע"י המל"ג לכל תחום מוערך, המורכבת מחברי סגל אקדמי בעלי מוניטין באותו תחום.

דו"ח הערכת איכות המוגש למל"ג בוחן מספר היבטים:
1. המוסד האקדמי – תיאור כללי של המסגרת המוסדית. פרק אינפורמטיבי המתאר את  הרציונאל והחזון של המוסד של המוסד בו פועלות תוכניות הלימודים המוערכות.
2. "יחידת האם" - התמקדות במבנה הארגוני של הפקולטה שבמסגרתה פועלת תכנית הלימודים המוערכת, ברציונאל שלה וביעדיה.
3. תוכניות הלימודים המוערכות – מבנה, היקף ותוכן:
א. הוראה ולמידה: תיאור המנגנון המוסדי האחראי על נושא איכות ההוראה. סקרי ההוראה, שיטות ההוראה, תוצרי למידה, דרכי הערכת הישגים.
ב. סטודנטים: תנאי קבלה, אחוזי נשירה, מנגנוני יעוץ, תמיכה כלכלית והיענות לצרכים מיוחדים, מנגנון תלונות סטודנטים ואופן הטיפול בהן, בוגרי החוג והקשר עימם.
ג. משאבי אנוש: סגל ההוראה האקדמי והרכבו, גיוסו וקליטתו. סגל מנהלי הנותן שירות לתכנית הלימודים המוערכת.
ד. תשתיות – תמיכה טכנית ותשתיות העומדות לרשות תכנית הלימודים המוערכת. כיתות לימוד, מעבדות, כיתות מחשבים והציוד בהן. תשתית ספרייתית. נגישות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים.
4. מחקר - תחומי מחקר ופעילות מחקרית של חברי סגל ההוראה. הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים.
5. תהליך הערכת האיכות העצמית, סיכום ומסקנות – תיאור הקיים במוסד וביחידה האקדמית והתייחסות לתהליך ההערכה הנוכחי. סיכום הפעילות להערכת איכות עצמית שנעשתה, ופירוט העוצמות והחולשות של היחידה האקדמית ושל תוכניות הלימודים, כולל הסקת מסקנות.
6. נספחים – ידיעונים, תקנונים ונהלים, סילבוסים, קורות חיים.

לאחר קבלת הדו"ח חברי הועדה מגיעים למכללה למפגש עם בעלי התפקידים, חברי סגל אקדמי, סטודנטים ובוגרים מתוך מטרה להתרשם באופן בלתי אמצעי מפעילות היחידה המוערכת. בעקבות קריאת דו"ח ההערכה העצמית והביקור, מגישה הועדה דו"ח מקיף למל"ג המתייחס לנקודות לשיפור ולשימור בתכנית הלימודים הנבדקת וכן המלצות ליישום. בנוסף, נכתב דו"ח כללי המתייחס לנעשה בתחום, ברמת כלל המכללות לחינוך בארץ. האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג שולח למכללה דו"ח, הכולל בתוכו חלק של המלצות רוחביות המבוססות על מבט בין-מוסדי וחלק של המלצות קונקרטיות לכל אחד מהמוסדות בנפרד. היחידה המוערכת מתבקשת להגיב להמלצות אלו ולציין אלו המלצות מאמצת ומיישמת והנמקות עבור אלו שלא.  

תפקידי היחידה
 • הובלת תהליך הערכה עצמית של האיכות האקדמית ביחידות האקדמיות ע"פ הנחיות המל"ג;
 • מתן ייעוץ מתודולוגי ליחידות האקדמיות והדרכתן לביצוע הערכה עצמית של איכות אקדמית;
 • ניהול ואיסוף נתונים ברמה המכללתית;
 • הנחיית תכנון וביצוע של סקרים (בקרב סטודנטים/בוגרים) בהסתמך על "דמות הבוגר" (מטען הידע והכלים אותו אמור לרכוש בוגר תוכנית הלימודים ביחידה האקדמית), עיבוד סטטיסטי של נתוני הסקרים, הגדרות וחישובים של מדדים, הסקת מסקנות;
 • עריכה והפקה של דו"חות ההערכה המסכמים להגשה למל"ג ולוועדות ההערכה.
 • סיוע בתכנון ובהוצאה לפועל של ביקורי הוועדות המעריכות בקמפוס;
 • פעילות מול מל"ג – קיום קשר בין המכללה והיחידות האקדמיות לבין אגף הערכת איכות והבטחתה במל"ג.

צוות היחידה
ד"ר ניר מיכאלי, רקטור – ראש היחידה
דוא"ל – nir.michaeli@oranim.ac.il

רינה רונא – רכזת היחידה
דוא"ל -  rina_bi@oranim.ac.il

ד"ר חיותה יינון  – הנחיה אקדמית
דוא"ל -   hayutay@gmail.com
Footer Mobile