אנגלית כשפה זרה

ריכוז לימודי אנגלית כשפה זרה:
ד"ר לאוניד שטרמל
leonid.shtramel@oranim.ac.il

הסבר ופירוט על התכנית

לימודי האנגלית כשפה זרה משקפים את המקום המרכזי של שפת האנגלית בעולם, הן כשפה בינלאומית והן כשפה של מחקר. מטרת קורסי האנגלית היא להכשיר את הסטודנט לאוריינות אקדמית באנגלית. אוריינות זו נדרשת בקורסים מתקדמים בלימודי התואר, בעיקר במסגרת עבודות עיוניות ומחקריות. כדי לסיים את דרישות הלימודים לתואר ראשון, כל סטודנט חייב להגיע לרמת הפטור באנגלית, רמת ידע המבטיחה שמוש יעיל במיומנויות הקריאה ובאוצר המילים כתנאי הכרחי להבנה אוטונומית מקיפה של טקסטים אקדמיים.  

סוגי הקורסים המוצעים
החידה ללימודי אנגלית מציעה שלושה פורמטים של קורסים:
א. קורסים פרונטלים: למידה בקורסים הללו מתבצעת בכיתה. רוב המטלות (כגון בחנים של אוצר מילים או בחנים עם שאלות על מאמרים שנלמדים) גם הם מתבצעות במסגרת הכיתה.

ב. קורסים משולבים: זה הוא פורמט חדש המשקף את הנטיה הנוכחית בעולם האקדמי. קורסים משולבים מסתמכים על שילוב של הוראה פרונטלית בעזרת המרצה עם למידה מרחוק(למידה מקוונת). סטודנטים לומדים מחצית מהזמן המוקצב ללימוד השבועי בכיתה עם מרצה ואת המחצית השניה בצורה מקוונת. במסגרת ההוראה המקוונת, סטודנטים מבצעים מספר מטלות להגשה (כשלוש מטלות חובה במהלך הקורס, תלוי ברמת הקורס).

ג. קורסים מקוונים: הלמידה נעשית באופן מקוון בלבד. כל סטודנט רוכש מיומנויות קריאה וניתוח טקסטים אקדמיים באמצעות יחידות הוראה המיועדות ללימוד עצמי אינטנסיבי. בסיום כל יחידת לימוד עצמי סטודנטים מגישים מטלה שבוחנת את התקדמותם בנושא הנלמד (חמש מטלות הגשה לפחות).

שיבוץ לרמות
1.    לימודי אנגלית לרמת פטור הם לימודי חובה לכל סטודנט. לא ניתן להתחיל את הלימודים באורנים מבלי להתמיין לרמת האנגלית הנדרשת. דרישה זו תקפה גם לסטודנטים להשלמת תואר B.Ed..
2.    קורסי האנגלית מחולקים לרמות המפורטות בטבלה. סטודנט ישובץ לרמה המתאימה על-פי מבחן אמי"ר, אמיר"ם או פסיכומטרי.
3.    סטודנט נדרש להגיע לציון ברמה של 85 ומעלה בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או במבחן אמיר"ם, או ציון של 185 במבחן אמי"ר על מנת להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית.
סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלו בעת הקבלה למכללת אורנים יוכל להתקבל ללימודים, ובלבד שילמד את הקורסים המקצועיים במקביל ללימודי האנגלית. על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית (סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי) עד תום שנה א', שאם לא כן, לא יורשה להמשיך לימודיו בשנה ב'.
4.    סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים על-מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור. מעבר בין הרמות לא יתאפשר באמצע הסמסטר.
5.    פטור מלימודי אנגלית יינתן מציון 134 ומעלה בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי ובמבחן אמיר"ם, מציון של 234 ומעלה במבחן האמי"ר, או עם סיום רמת מתקדמים ב' בלבד. לא יינתן פטור מחובות האנגלית ללא עמידה בבחינות המתאימות.
חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה
שם הרמה ציון אמי"ר ציון פסיכומטרי / אמיר"ם
פטור 234+ 134+
מתקדמים ב' 233-220 133-120
מתקדמים א' 219-200 119-100
בסיסי 199-185 99-85
טרום בסיסי ב' 184-170 84-70
טרום בסיסי א' 169-150 69-50
הערה: סטודנט המסווג לרמת טרום בסיסי יחויב ללמוד בשנת לימודיו הראשונה סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על פי ציונו במבחן המיון החיצוני, וקורס קיץ ברמת בסיסי, וברצף סמסטרים, כך שיוכל לסיים את חובותיו באנגלית עד תום השנה השנייה ויעמוד בהצלחה ברמת מתקדמים ב'.

6.    כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית החל בסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד. לא יוצעו קורסים מתחת לרמת 'בסיסי'.
7.    סטודנט שלא למד ברצף סמסטרים בתקופה של שנתיים ומעלה - יחויב במבחן מיון חיצוני חוזר, לשם שיבוץ מחדש ברמה המתאימה.

דרישות, ציונים ופטור מלימודי אנגלית
1.    כל רמה (קורס) תילמד בהיקף של 4 שש"ס (שעות שבועיות סמסטריאליות) במשך סמסטר אחד.
2.    ציון 'עובר' במבחן הסופי בכל הרמות הוא 60. לפיכך, רק סטודנט שציונו הסופי בקורס הוא 60 ומעלה ושעומד בדרישות הקורס יוכל לעבור לרמה הבאה (פרטים נוספים יוצגו בסילבוס הקורס).
3.    סטודנט יסיים את לימודי האנגלית רק לאחר שעבר בהצלחה את הקורס ברמת מתקדמים ב' או השיג רמת פטור במבחנים החיצוניים אמי"ר, פסיכומטרי או אמיר"ם.
4.    על כל סטודנט לסיים חובותיו באנגלית (רמת פטור) בשנתיים הראשונות ללימודיו. לא ניתן להתחיל לימודי שנה שלישית ולהירשם לסמינריונים בתואר עד להשלמת חובותיו באנגלית.
5.    סטודנט בעל לקות למידה זכאי לסיוע בלימודי אנגלית כשפה זרה. פירוט על כך מופיע בפרק יח'5.

לימודי אנגלית כשפה זרה במסגרת השלמת תואר ראשון
1.    כל סטודנט מחויב במבחן מיון חיצוני לשם שיבוצו ברמה המתאימה באנגלית.
2.    השיבוץ לקורסי אנגלית מתקיים לפני תחילת השנה הראשונה ללימודים, ויש ללמוד קורסים באנגלית  ברצף סמסטרים.
3.    מכללת אורנים שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פטור מלימודי אנגלית למי שקיבלו פטור במוסדות אחרים.

קורסי אנגלית בחופשת הקיץ
1.    קורס הקיץ יתקיים בחודשים יולי-אוגוסט, וכרוך בתשלום שכר לימוד נפרד.
2.    ההרשמה לקורס הקיץ נערכת בחודשים יוני ויולי באמצעות פורטל הסטודנט.
3.    פתיחת קורסי הקיץ מותנית במספר הנרשמים.

Footer Mobile