לשון למטרות הוראה

ריכוז לימודי לשון למסלולי הוראה:
ד"ר אושרי זיגלבוים
oshriyaffe@gmail.com

לימודי אוריינות לשונית לסטודנטים סדירים

"יעד מרכזי של תוכנית הכשרת מורים ראויה להיות מורה שעצם אוריינותו מהווה גורם מחנך ישיר ועקיף בחינוך ההומניסטי הכולל" (אלוני, 2005: 279)

לימודי האוריינות הלשונית לסטודנטים המתכשרים להוראה נועדו להקנות לסטודנטים כלים לכתיבה תקנית וקוהרנטית, לקריאה רהוטה ולדיבור ייצוגי בציבור.

לשון למטרות הוראה
לימודי לשון הם חובה לכל סטודנט המתכשר להוראה (בציון סופי 'עבר' – 70), והם משולבים במסגרת לימודי תעודת ההוראה. הסטודנטים יסווגו לשתי רמות, על פי הרכיב הלשוני של המבחנים הפסיכומטריים או על פי ציון במקצוע לשון עברית בתעודת הבגרות כמפורט להלן:

סיווג על פי הרכיב המילולי־לשוני של המבחן הפסיכומטרי
1. רמה א: מתחת לציון 100 – 6 ש"ש
2. רמה ב: מציון 100 ומעלה – 4 ש"ש

לנבחנים חסרי מבחן פסיכומטרי – הסיווג לרמות יחושב על פי ממוצע ציוני הבגרות בלשון עברית
1. רמה א: מתחת לציון 80 – 6 ש"ש
2. רמה ב: מציון 80 ומעלה – 4 ש"ש

 • שכר הלימוד השנתי כולל 4 ש"ש של לימודי לשון. סטודנטים הנדרשים ל־6 ש"ש על סמך סיווג רמתם, יחויבו עבור 2 ש"ש בנפרד.
 • ניתן לשפר את סיווג הלשון על ידי היבחנות בבחינה פסיכומטרית ושיפור המרכיב המילולי בבחינה, או על-ידי שיפור ציון בחינת הבגרות בלשון עברית.
 • סטודנטים ששפת אימם היא ערבית, ילמדו קורסים בהיקף של 8 ש"ש, ללא קשר לסיווג רמתם ויהיו חייבים בקורס אוריינות אקדמית כשפה שנייה במהלך השנה הראשונה ללימודים. קורס זה הוא קורס יסוד. על פי התקנון, הסטודנטים יחויבו בגינו על פי המצוין לעיל (בעלי ציון יע"ל של 130 ומעלה יזומנו לריאיון עם ראשת תחום לימודי לשון למטרות הוראה ושיבוצם ייקבע בהתאם).
 • קורסי לשון ללקויי למידה – ניתן לפנות למרכז קשת בבקשה ללמוד בקבוצה קטנה המיועדת ללקויי למידה בקורס כתיבה אקדמית ובקורס לשון ואוריינות א. הזכאות לקורסים מותאמים תיקבע לאחר הצגת אבחון. התשלום על כיתת לקויי למידה הוא 100 ₪.

טבלת קורסי התוכנית
אוכלוסייהרמהשם הקורסשנה וסמסטר
דוברי עברית ​ ​ ​ ​ ​ ​רמה א (6 ש"ש) ​ ​ ​לימודי היסוד בלשוןשנה א, שנתי
כתיבה אקדמיתשנה א, סמסטר א
לשון ואוריינות אשנה א, סמסטר ב
לשון ואוריינות ב לפי מסלוליםשנה ב, שנתי
רמה ב (4 ש"ש) ​ ​כתיבה אקדמיתשנה א, סמסטר א
לשון ואוריינות אשנה א, סמסטר ב
לשון ואוריינות ב לפי מסלוליםשנה ב, שנתי
דוברי ערבית ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​אוריינות אקדמיתשנה א, שנתי
כתיבה אקדמית לדוברי ערביתשנה א, שנתי
לשון ואוריינות א לדוברי ערביתשנה א, שנתי
לשון ואוריינות ב לדוברי ערביתשנה ב, שנתי
 
פירוט קורסי התוכנית
לימודי יסוד בלשון
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש (שנתי)
אוכלוסיית יעד: רמה א, שנתון א (ראו פירוט לעיל)
תקציר: קורס זה יעניק תגבור לקורס כתיבה אקדמית ולקורס לשון ואוריינות א'. במסגרת הקורס יוקנו לסטודנטים כלים ואסטרטגיות להתמודדות עם מיומנויות המיזוג והטיעון ולפיתוח קריאה ביקורתית בטקסטים אקדמיים. הקורס ילווה בסמסטר א את התכנים של קורס החובה "כתיבה אקדמית" ובסמסטר ב את התכנים של קורס החובה "לשון ואוריינות א".

לשון ואוריינות א'
היקף: קורס סמסטריאלי – 1 ש"ש (סמסטר ב)
אוכלוסיית יעד: רמה א' וב', שנתון א (ראו פירוט לעיל)
תקציר: הקורס עוסק בארגומנטציה (יכולת טיעון) ומתמקד בגישה הדיאלוגית הרואה בטיעון צורת תקשורת התלויה בהקשר חברתי ותרבותי, ומתבוננת במידת יעילותם של טיעונים שמטרתם לשכנע את הנמענים כתלות בתחום התוכן, בתרבות ובחברה. במהלך הקורס הסטודנטים יפתחו יכולת להביע את טיעוניהם בכתב ובעל פה למטרות אמיתיות ולשם שכנוע.


לשון ואוריינות ב – לפי מסלולים

היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: רמה א' וב', שנתון ב (ראו פירוט לעיל)
תקציר: בקורס נקנה לסטודנטים מיומנויות לקריאה רהוטה ולדיבור בציבור. מיומנויות אלו יילמדו בהתבסס על סוגיות דקדוקיות נבחרות בתפיסה רוחבית (השם והפועל יילמדו כמקשה אחת), ובאמצעות אימון שוטף בקריאת טקסטים בלתי מנוקדים בעלי זיקה למסלולי ההכשרה השונים – הגיל הרך, יסודי, חנ"מ ועל־יסודי, וטקסטים מנוקדים מתוך ספרות הילדים לגיל הרך ומתוך המקרא למתכשרים להוראה ביסודי. כמו כן יכירו הסטודנטים את כללי הכתיב התקני ואת כללי שם המספר.

בסוף סמסטר א ייבחנו הסטודנטים בהכתבה:
1.    הכתבה היא בחינה בכתיבה ללא שגיאות כתיב במסגרת מילוי החובות בקורסי לשון בתוכנית להכשרה לבית הספר היסודי, לגיל הרך (גילאי לידה–שש), לחינוך מיוחד ובתוכנית ההכשרה להוראה בבית הספר העל־יסודי.
2.    ציון ההכתבה יהיה חלק מציון הקורס "לשון ואוריינות ב".
3.    חובה על כל סטודנט המתכשר להוראה להיבחן בהכתבה בסוף סמסטר א בקורס לשון ואוריינות ב (מועד א). אם ייכשל בה, עליו להיבחן פעם נוספת (מועד ב). אם ייכשל גם במועד ב, יהיה עליו להיבחן שוב (מועד ג).
4.    הנכשלים בשלוש ההכתבות יחויבו ללמוד קורס הכנה מרוכז. הקורס יתקיים במהלך שלושה ימים מרוכזים במהלך סמסטר ב או בחופשת הקיץ. בתום הקורס, בשיעור האחרון, תיערך הכתבה (מועד ד). מועד זה הוא הזדמנות אחרונה להשלים את חובת ההכתבה.
5.    סטודנט שייכשל בארבע הכתבות או שלא השיג ציון עובר בהכתבה (88 ומעלה, 80 ומעלה לבעלי התאמות), יובא בפני ועדת חריגים פקולטתית במסגרת ועדות הפרט של הפקולטה לחינוך.

קורסים ייעודיים לדוברי ערבית כשפת אם
אוריינות אקדמית
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: כל הסטודנטים הערבים המתכשרים להוראה, שנתון א'
תקציר: קורס זה יקנה לסטודנטים אסטרטגיות לקריאת טקסטים אקדמיים שונים ולהבנתם. כמו כן יינתנו לסטודנטים כלים להבעת עמדה בעל־פה ובכתב ביחס לסוגיות הרלוונטיות לסטודנטים הערבים בשנתם הראשונה באקדמיה. לאורך הקורס ישולבו סוגיות לשוניות שיתרמו להעשרת אוצר המילים של הסטודנטים בשפה העברית.

לשון ואוריינות א לדוברי ערבית
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: כל הסטודנטים הערבים המתכשרים להוראה, שנתון א'
תקציר: הקורס נועד להקנות כלים להשוואה בין העברית לבין הערבית, לצד כלים לניצול ידע שפת האם לרכישת שפה נוספת. במהלך הקורס יילמדו סוגיות לשוניות שונות הקשורות לתקינות הלשונית – הפונולוגית, המורפולוגית והאוריינית, תוך ניצול סוגיות אלה לקריאה רהוטה ולהבעה טובה יותר – בכתב ובעל פה.

לשון ואוריינות ב לדוברי ערבית
היקף: קורס שנתי – 2 ש"ש
אוכלוסיית יעד: כל הסטודנטים הערבים המתכשרים להוראה, שנתון ב'
תקציר: במהלך הקורס יפתחו הסטודנטים מודעות לחשיבות הדיבור התקין, לקריאה תקנית ומדויקת ולהבנת הנקרא. לשם כך הם יעסקו בסוגיות מורפולוגיות ותחביריות בעברית בת זמננו; יכירו את המבנים העיקריים של הלשון העברית ואת החוקיות המכתיבה את התנהגותם; יזהו את סימני הפיסוק ויבינו את תרומתם להבנת טקסטים. כמו כן ילמדו הסטודנטים כיצד להתבטא בצורה ההולמת את נסיבות השיח.

כתיבה אקדמית
לימודי הכתיבה האקדמית נועדו להקנות לסטודנטים אסטרטגיות קריאה של טקסטים מדעיים־אקדמיים ומתן כלים לכתיבה אקדמית הכוללים בחירת נושא, ניסוח שאלת מחקר, איתור מקורות, חלוקה לראשי פרקים, שמירה על כללי הציטוט והרישום, כתיבה במעבד תמלילים, מיזוג מקורות מידע שונים והבעת עמדה כלפיהם.
 • קורס כתיבה אקדמית הוא קורס תשתית חובה לכל סטודנט (בציון סופי 'עבר' – 70). הקורס יילמד בסמסטר א של שנת הלימודים הראשונה, משום שהוא מקנה את מיומנויות התשתית ההכרחיות לצורך כתיבת עבודות אקדמיות.
 • הסטודנטים הערבים ילמדו כתיבה אקדמית כקורס שנתי במהלך שנה א כדי לתת מענה להיותם דוברי עברית כשפה שנייה.
 • הסטודנטים בחוג לאנגלית ילמדו בקורס ייעודי במסגרת החוג.
 • מעבר בהצלחה של קורס כתיבה אקדמית הוא תנאי לשיבוץ בקורסי הסמינריון.
 • ניתן לקבל פטור מקורס כתיבה אקדמית, אם כבר נלמד קורס זהה במסגרת לימודים אקדמיים במוסד אחר (ולא במסגרת של מכינה קדם אקדמית). הפטור יינתן על ידי ראשת תחום לימודי לשון למטרות הוראה.

  שימו לב
  כי במקרה של כישלון בשני מועדים במבחן המסכם באחד מהקורסים שהוצגו לעיל, זכאי הסטודנט למועד מיוחד.​

Footer Mobile