ועדת הוראה מכללתית

תחום פעולה - כללי
1.    ועדת ההוראה המכללתית מהווה פורום אקדמי בכיר הדן במגוון סוגיות הנוגעות להתנהלות ולפיתוח האקדמי של המכללה.
2.    הועדה עוסקת בתכניות הלימודים, ובעקרונות אקדמיים ואתיים המשותפים לכל הבאים בשערי המכללה - בכל הפקולטות ובכל סוגי התארים.
3.    הועדה משמשת לתיאום בין הפקולטות, בינן לבין הפעילות החוץ אקדמית של המכללה ועם אגודת הסטודנטים.
 
מבנה הוועדה
1.    רקטור – יו"ר
2.    דיקנ/ית הפקולטה לחינוך + ראש/ת חוג / תכנית הכשרה להוראה (נציג פקולטה )
3.    דיקנ/ית הפקולטה למדעי החברה והרוח + ראש/ת חוג (נציג פקולטה1)
4.    דיקנ/ית הפקולטה ללימודים מתקדמים + ראש/ת תכנית (נציג הפקולטה)
5.    דיקנ/ית הסטודנטים
6.    מנהל/ת דיקנאט הסטודנטים (משקיפה)
7.    ראש/ת המינהל האקדמי (משקיפה)
8.    נציג/ת אגודת הסטודנטים (משקיף)

תחומי פעולה וסמכויות
אחריות להתנהלות אקדמית כלל-מכללתית
1.    אחריות להתנהלות האקדמית השוטפת
2.    עדכון תקנון הלימודים של הסטודנטים לתואר ראשון
3.    עדכון תקנון הסגל האקדמי

אחריות לתכניות הלימודים האקדמיות
1.    טיפול בתכניות חדשות לתואר הראשון ותעודת ההוראה: הצגה, עדכון ותגובה על טיוטות סופיות של תכניות אקדמיות במסגרת התואר הראשון, לאחר שגובשו בוועדות מקצועיות בפקולטות, עד כדי גיבוש סופי של המלצות, טרם הבאתן לדיון והחלטה בוועדת הקבע האקדמית, ולעתים גם במועצה האקדמית.
2.    על פי קביעת המועצה האקדמית של אורנים, פועלת ועדת ליווי אקדמי המטפלת ישירות בתכניות התואר השני. תכניות התואר השני מועברות לנשיא אורנים ולרקטור, ומועלות בהמשך לדיון ולהחלטה בוועדת הקבע ובמועצה האקדמית.
3.    דיווחים על מגמות בתואר השני ייעשו על ידי נציג בית הספר ללימודי מוסמך בוועדת ההוראה, לבקשת הרקטור.
4.    הדיון על שינויים שוטפים בתקנון התואר השני מתנהל במזכירות התואר השני, ועדכון על שינויים אלו יובא בפני ועדת ההוראה המכללתית.

תיאום מכללתי
1.    תיאום בין הפקולטות והיכרות עם יוזמות וחידושים בתכניות הלימודים, בהוראה ובהתנהלות האקדמית.
2.    תיאום בין עם אגודת הסטודנטים.
3.    תיאום בין הפעילות האקדמית לבין הפעילות החוץ אקדמית בקמ"ה ובביה"ס הבינלאומי.
4.    תיאום עם יחידות המעטפת התומכות בפעילות האקדמית: רשות המחקר, המרכז לקידום הוראה, מערכות מידע, ספריה.

יוזמות
הועדה תשמש במה להעלאת יוזמות ופיתוחים בטווח הקצר והבינוני ותקיים דיונים עקרוניים אודותיהם.

Footer Mobile