ועדה אקדמית עליונה

תחום פעולה - כללי
1.    ועדה אקדמית עליונה היא הגוף הממונה על פי תקנון הלימודים לתואר ראשון ותעודת הוראה, על הכרעה אודות לימודיהם של סטודנטים במקרים ספציפיים.
2.    הועדה משמשת ערכאה עליונה לדיון בהפסקת לימודים לאחר טיפול בפקולטות.
3.    הועדה דנה במקרים חריגים של סטודנטים בכל מקרה שבו נדרשת הכרעה ברמה המכללתית.
 
מבנה הוועדה
1.    רקטור – יו"ר
2.    דיקנ/ית הפקולטה לחינוך
3.    דיקנ/ית הפקולטה למדעי החברה והרוח
4.    דיקנ/ית הפקולטה ללימודים מתקדמים
5.    דיקנ/ית הסטודנטים
6.    ראש/ת המינהל האקדמי
7.    יו"ר אגודת הסטודנטים (משקיף)

תחומי פעולה וסמכויות
1.    הועדה דנה ומחליטה על העברת הסטודנט לחוג ו/או תכנית הכשרה אחר/ת, או על הפסקת לימודים במכללה. הפסקת לימודי החינוך ותעודת הוראה כרוכה בהפסקת לימודים כוללת במכללה. לא ניתן להשלים לימודי תואר בנפרד מלימודי תעודת הוראה.
2.    המקרים מועלים לדיון בועדה האקדמית העליונה מתוך פניות של דיקני הפקולטות לאחר שנידונו וטופלו בועדות הערכה פקולטתיות, בועדת הפרט, או בועדות המשמעת הפקולטתיות.
3.    עניינו של סטודנט יועלה לדיון בועדה האקדמית העליונה בגין: אי-עמידה בדרישות הלימודיות ואי-תקינות בהתנהלות האקדמית; אי-התאמה להוראה; אי עמידה בנהלי תקנון המשמעת והאתיקה.
4.    הועדה מתכנסת לפחות שלוש פעמים בשנה – לפני פתיחת שנה"ל, בחופשת הסימס' ובחופשת הקיץ ובנוסף לפי צורך.
Footer Mobile