external studies Contact

פיתוח מקצועי למנהלי מרכזים לגיל הרך

קוד תכנית: 28900

עיקרי התוכנית

  • התמודדות עם קהילה הטרוגנית במרכזים לגיל הרך
  • עולמו/ה של מנהל/ת מג"ר
  • סוגיות מחברות לאגף לחינוך קדם יסודי
  • למידה משתפת במערך המג"רים

תכנית המפגשים

שעות

מפגש 1

6/11/19

מפגש 2

11/12/19

מפגש 3

8/1/20

מפגש 4

12/2/20

מפגש 5

22/4/20

9:00    מפגש בוקר ​ ​ ​ ​ ​
9:30 – 11:00

פתיחת הקורס

דבורה מינץ

החזון העתידי לגיל הרך
ד"ר אורית דרור

תהליכי חשיבה ולמידה בגיל הרך, התבוננות עכשווית


ד"ר דינה כהן

 

הגן העתידי – חינוך איכותי לכלל הילדיםנעמי ציפורי

התפתחות המוח בגיל הרך

 


ד"ר נעה אלבלדה

 

11:15 - 12:45

התבוננות רפלקטיבית באמצעות צילום:

צילומי ילדות


ד"ר צביקה תורן

 

התבוננות רפלקטיבית באמצעות צילום:

צילומי משפחה


ד"ר צביקה תורן

 

התבוננות רפלקטיבית באמצעות צילום:

צילומי דיוקן עצמי

ד"ר צביקה תורן

 

התבוננות רפלקטיבית באמצעות צילום:

צילום קבוצתי 


ד"ר צביקה תורן

 

למידת משתפתמנהל/ות המג"רים

13:00 – 14:00

המג"ר בלב הקהילה: הזיקה בין המג"ר לקהילה היישובית הסובבת אותו


ד"ר נירית לורנס קורן

ביחד או לחוד:

אתגרים בבניית שותפויות בקהילה

 

 

ד"ר נירית לורנס קורן

 

המג"ר כקהילה מקצועית: בניית צוות בגישה קהילתית
ד"ר נירית לורנס קורן

המג"ר כקהילה לומדת:

כלי לפיתוח מקצועיד"ר נירית לורנס קורן

למידת משתפת


מנהלי/ות המג"רים


משך התכנית
30 שעות

על המרצים/ות
ד"ר נירית לורנס קורן
ראש תחום פיתוח ידע ומחקר ומנחה לבינוי קהילה שדמות, מרכז למנהיגות בקהילה, מכללת אורנים

ד"ר צביקה תורן
פסיכולוג וצלם
"רק אחרי שאדם צילם דבר מה, הוא יכול לטעון שראה אותו באמת ובתמים, משום שתצלום
מראה פרטים הנעלמים בדרך כלל מתשומת הלב..."

ד"ר אורית דרור
ראשת החוג ותוכנית ההכשרה לגיל הרך, מכללת אורנים

ד"ר דינה כהן
פסיכולוגית התפתחותית מומחית

ד"ר נעה אלבלדה
חוקרת מוח במרכז סגול מוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה

נעמי ציפורי
מדריכה ארצית לנושא שפה והגן העתידי, האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך


Footer Mobile