external studies Contact

הכשרת מאבחנים דידקטיים בערבית

רכזי הקורס:
שלומית פרג' shlomit.farag@gmail.com
ד"ר אליף פרנאש: aleef.f@gmail.com

סמל התכנית: 10402
שעות לימוד אקדמיות 240

מבוא
אבחון הינו נדבך מרכזי בתחום ליקויי למידה. ידע בתחום האבחון מסייע למורה להבין את צרכי התלמיד ודרכי העבודה המומלצות עבורו, ובכך מהווה את המפתח להצלחתו!
התכנית הייחודית להכשרה למאבחנים דידקטיים בשפה הערבית באורנים פותחה יחד עם אגודת ניצן שהינה הארגון הגדול בארץ לטיפול בילדים ובבוגרים עם ליקויי למידה.
תכני קורס האבחון מתעדכנים מדי שנה בהתאם להתפתחות שדה המחקר בתחום, ומשלבים ידע תיאורטי ויישומי עדכני כבסיס לניתוח הממצאים, קביעת האבחנה, בניית תכנית העבודה מותאמת וההכוונה לגורמי טיפול מתאימים.
כלי האבחון הנלמדים במסגרת הקורס, ובראשם ערכת אבחון א'-ת' להערכת תפקודי קריאה וכתיבה אשר פותחה באגודת ניצן, הינם כלים מתוקננים הכוללים נורמות מדויקות תואמות גיל וכיתה.

נושאי הלימוד
 • מודלים עכשוויים המנחים את תהליך האבחון
 • התחומים הנבדקים באבחון והכלים להערכתם
 • ניתוח ממצאי מבחנים- כמותי ואיכותני
 • סיכום אינטגרטיבי של הממצאים
 • כתיבה מונחית של דוחות אבחון
 • שילוב ידע פרקטי ותיאורטי לצורך קביעת אבחנה
 • התאמות בדרכי למידה והבחנות בהתאם לממצאי אבחון

תנאי קבלה
 • בוגרי התכנית להוראה מתקנת בערבית באורנים או במוסדות אחרים
 • בוגרי תואר שני בחינוך מיוחד ולקויות למידה
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם תלמידים עם ליקויי למידה.
 • המועמדים נדרשים לראיון קבלה.


בוגרי התכנית להוראה מתקנת ידרשו לעשות שני קורסי השלמה בסך של 30 שעות כל אחד (מבוא לאבחון דידקטי 1+2).  הקורסים יחלו במקביל לתכנית להכשרת המאבחנים.
מבוא לאבחון דידקטי 1 אושר כגמול השתלמות במשרד החינוך והוא ללא עלות,  ומבוא לאבחון דידקטי 2 נמצא בתהליך הכרה. במידה ולא יאושר אחד או שני הקורסים עלות ההשלמות תהיה 1,800 ₪.


הכנה לאבחון דידקטי בערבית שלב 1 ​
לפרטים


מועד הלימודים
 אוקטובר תש"פ, ימי רביעי 15:45-19:45

תעודה
עמידה בהצלחה בדרישות הלימודיות בשנה זו תזכה את הסטודנטים בסיום השנה בתעודת מאבחן/נת דידקטי/ית מוסמך/כת. מטעם מכללת אורנים ואגודת ניצן.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן
הנחיות בנושא קורסים המאושרים לעו"ה במסלול אישי -לחצו לצפייה

שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה

Footer Mobile