עבודת גמר ​ ​

עבודת גמר מחקרית היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני - .M.Ed העבודה צריכה להציג נושא בר-חקירה הלקוח מעולמו המקצועי של הסטודנט ונמצא בזיקה לתכני התכנית בה הוא לומד; על העבודה לבחון את הספרות המקצועית והמחקרית בנושא זה באופן ביקורתי; להציב בעיה או שאלה שעדיין לא זכו לכיסוי מחקרי מקיף, או להציג בעיה מוכרת מזווית חדשה. העבודה תעיד על יכולת לתכנן מחקר על כל שלביו ולבצעו בשיטה וכלים שיתנו מענה להנחה/ות, לשאלה/ות או להשערה/ות של המחקר.

העבודה תציג את ממצאי המחקר בצורה בהירה וממצה, תבהיר בדיון כיצד ממצאים אלה מאירים את הנושא שנחקר, מעשירים את הידע התאורטי והמעשי בתחום, כמו גם את התובנות המקצועיות של הסטודנט.
העבודה תכתב בהנחית מרצה במסגרת קורס לכתיבת עבודות גמר. משקל עבודת הגמר המחקרית בציון הסופי הוא 25%.
Footer Mobile