ABR - מחקר מבוסס יצירה

תערוכת הגמר של המחזור השלישי במסלול "אומן-מורה" מזמנת מפגש עם גופי יצירה שנוצרו כ"יצירות חוקרות" במסגרת גישתABR  (Art practice as research/Art based Research  - מחקר מבוסס יצירה / אומנות כפרקטיקה מחקרית).  גישה זו משלבת בצורה מתודית הליכים מחקריים ואומנותיים ומאפשרת להמשיג ולקדם את היצירה במקביל וגם לסירוגין בערוצים שונים ומצטלבים. הסטודיו - מרחב היצירה, נמצא בלב התוכנית ועל רצף דינמי של  תנועות ופניות לעבר עיון ופרשנות, המשגה וכתיבה, שחוזרים ומזינים את היצירה החוקרת בהקשרים רב-תחומיים וחינוכיים. למחקר מבוסס יצירה אופי ספירלי ורב-מעגלי.

המחקר מתפתח תוך כדי הפעולה בסטודיו, וכזה מגיב באופן דינמי לנושאים ושינויים בכל הרמות של הפרקטיקה. שאלות המחקר זוכות להידוק ודיוק ואף עשויות להשתנות ולצמוח מתוך הפרקטיקה האומנותית, הרפלקסיה וההתבוננות הפנומנולוגית-פרשנית. התהליך מגיע לסגירה בתצוגה ובחיבור נלווה.  

ד"ר יעל גילעת
ראשת התוכנית להוראת מדעי הרוח והאומנויות בגישה רב-תחומית
Footer Mobile