Contact Form

הוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית

​​​​
תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית​​​​
תערוכת בוגרים
הקומה הרביעית
21.7 - 15.8תואר שני בחינוך - תואר באומנות
מייצרים ידע
בתוכנית הרב-תחומית מייצרים ידע חדש ומשיבים רוח להוראה!
הסמכה קבועה!
חדש!! הסמכה קבועה למסלול תזה מחקרית

מענק ריינשטיין
מענק בסך 2,000 ש"ח יוענק לנרשמים ללימודים בתוכנית
התוכנית הרב-תחומית להוראת מדעי הרוח  והאומנויות שמה במרכז שאלות, בעיות  ונושאים, שכמו החיים עצמם, הם רב-תחומיים. משבר הקורונה מוכיח זאת בצורה ברורה.
משימתם העיקרית של מדעי הרוח אינה מסתכמת בידע תחומי בלבד, בשינון של ידע קודם או בטיפול בסימפטומים, אלא ביכולתם לפתח מבט פרשני וביקורתי על אודות המציאות ולהעניק לה משמעות,  ולשמור על חופש המחשבה והדמיון היוצר.
עלינו מוטלת החובה להשתמש בידע התחומי כדי להאיר תחומים נוספים, ובשיתוף פעולה בין-תחומי לקדם תובנות המכוונות חזרה לחיים. הכלי המרכזי של מדעי הרוח הוא הפרשנות, כזאת שמחוללת פעולה במציאות והוא משמש לה מצפן אתי.
בעידן סוער שכזה, המשתנה במהירות ומציב אתגרים ערכיים ומוסריים, אנו רואים בתרבות את שליחותנו האקדמית והחינוכית. התוכנית הרב-תחומית מהווה גשר למפגש בין-תרבותי לדיאלוג ולדיון בקונפליקטים. ההוראה הדיאלוגית בונה קהילה לומדת ויוצרת מודלים חדשים להוראה ולמידה של מדעי הרוח.


למה ללמוד אצלנו?

•    התוכנית מזמנת שיח מעמיק בשאלות חינוכיות.
•    עבודות הגמר מהוות תרומה יישומית לשדה החינוכי.
•    מסלול התזה בתוכנית פותח שער ללימודי התואר השלישי.
•    המחקר, העיון והיצירה משולבים זה בזה.

​​​​​​​​בתכנית ניתן ללמוד במספר מסלולי לימוד

Footer Mobile