ועדת האתיקה המכללתית

לתקנון ועדת האתיקה

ועדת אתיקה
  • פרופ' עידו יצחקי - יו"ר 
  • ד"ר עינת ליכטינגר - נציגת הפקולטה לחינוך
  • פרופ' ארנון מדזיני - נציג הפקולטה למח"ר
  • ד"ר שרה פאר - נציגת הפקולטה ללימודים מתקדמים
  • שולה נחמיאס - נציגת הסגל המינהלי

טרם הגשת התלונה ניתן להתייעץ עם חבר/ת ועדת האתיקה.
נא לפנות בדוא"ל:  ethics@oranim.ac.il ולציין עם מי מחברי הועדה מבקש/ת להתייעץ וכיצד ניתן ליצור עמו/ה קשר.   

Footer Mobile