ועדת האתיקה המכללתית

לתקנון ועדת האתיקה

חברי ועדת האתיקה המכללתית בשנה"ל תשפ"א
  • יו"ר – פרופ' מירה קרניאלי
  • נציגת הפקולטה לחינוך – פרופ' אורה אביעזר
  • נציגת הפקולטה ללימודים מתקדמים – ד"ר שרה פאר
  • נציג הפקולטה למדעי החברה והרוח – ד"ר זאב קיין
  • נציגת הסגל המינהלי – ענת רווה

טרם הגשת התלונה ניתן להתייעץ עם חבר/ת ועדת האתיקה. נא לפנות בדוא"ל:  ethics@oranim.ac.il  ולציין עם מי מחברי הועדה מבקש/ת להתייעץ וכיצד ניתן ליצור עמו/ה קשר.

Footer Mobile