ועדת האתיקה המכללתית

לתקנון ועדת האתיקה

הרכב ועדת האתיקה החדש יתעדכן בתחילת שנה"ל תשפ"ג

טרם הגשת התלונה ניתן להתייעץ עם חבר/ת ועדת האתיקה.
נא לפנות בדוא"ל:  ethics@oranim.ac.il ולציין עם מי מחברי הועדה מבקש/ת להתייעץ וכיצד ניתן ליצור עמו/ה קשר.   

Footer Mobile