סקרי הוראה

מבוא
סקרי ההוראה משמשים להערכה מעצבת של הקורסים ולקראת תכנון עתידי של ההוראה בהם, כחלק מתרבות ההערכה במכללה. עם זאת, אין הם אמצעי בלעדי לכך; אנו ממליצים למרצים לנקוט אמצעים נוספים כגון: שיחות משוב עם הסטודנטים, העברת שאלונים ייחודיים לקורס והערכת עמיתים. לאור המודעות לתועלת שבסקר ההוראה, חשוב לנו לקיימו בדרך הוגנת ובמלוא שיתוף הפעולה, הן מהסגל והן מהסטודנטים.
סקר ההוראה נערך באחריות המרכז לקידום ההוראה, בשיתוף עם משרד הרקטור ומינהל סטודנטים, היחידה למערכות מידע ואגודת הסטודנטים.
 
אופן התנהלות סקר ההוראה
הודעה מקדימה לסגל: לשם תיאום ציפיות, אנו נוהגים לשלוח אל המרצים מכתב מקדים מפורט לפני תקופת הסקרים, הכולל הסבר על אופן התנהלות הסקר ובקשה לעודד סטודנטים להשיב על השאלונים.
 
הסברה לסטודנטים: אנו עורכים הסברה מפורטת גם בקרב הסטודנטים, בפרט בנוגע לסוגיית האנונימיות, שעלולה להיות לחלקם גורם מעכב.

ההסברה למרצים ולסטודנטים מתבצעת על ידי הודעה אישית בדוא"ל לקראת תקופת הסקרים.

השאלונים הינם אנונימים לחלוטין, וקיימת הפרדה מוחלטת בין פרטי המשיבים לבין קובץ התשובות.


אופן ניתוח הנתונים

נתוני השאלות הסגורות מנותחים באמצעות סטטיסטיקה תיאורית, ומוצגים בטבלה מסכמת (ממוצע, סטיית תקן, אחוז משיבים). דף הסיכום כולל גם את ממוצע הקטגוריה שאליה משתייך כל קורס. כל התשובות הפתוחות מסוכמות בנפרד. דפי הדיווח שמקבל כל מרצה לגבי כל קורס כוללים הן את סיכום סקר הסטודנטים והן את סיכום הדיווח של המרצה על הקורס ועל קבוצת הסטודנטים הלומדים בו (כמותי ומילולי).
 
מה נעשה עם סיכומי הסקרים?
סיכומי התוצאות של הסקרים (כמותיים ואיכותניים) מועלים לפורטל המרצה (במידה ששיעור ההיענות למשוב היה מעבר ל-30%). בעלי תפקידים (רקטור, דיקנים וראשי חוגים/תכניות) מקבלים את תוצאות הסקרים של הקורסים הנמצאים תחת אחריותם. במידת הצורך מתקיים המשך טיפול פדגוגי בונה לקראת שיפור ההוראה בקורסים המתאימים בסיוע המרכז לקידום ההוראה. כמו כן נשלחים מכתבי שבח מתאימים על ידי הרקטור ודיקני הפקולטות.


Footer Mobile