external studies Contact

מידענות, ספרנות וניהול ידע

ההרשמה נסגרה
הרשמה מקוונת תשפ"א
התכנית מוכרת ע"י משרד התרבות והספורט – המחלקה לספריות ציבוריות

רכזת התכנית:
ד"ר חני חץ
סמל התכנית: 31000
תכנית דו-שנתית
24 ש"ש (672 שעות אקדמיות)
*בנוסף כוללת התכנית ימי סיורים ושעות פרקטיקום
מטרות הלימודים
 • רכישת השכלה מקצועית-אקדמית בתחום המידע למעוניינים להכיר אפשרות של קריירה כמידענים
  וכספרנים בסביבות עתירות טכנולוגיה כגון: מוסדות חינוך ותרבות, מוסדות ממשל  וציבור ועוד.
  הלימודים מעניקים ידע עיוני ומעשי רחב באשר לתפקידיה החברתיים והתרבותיים של הספרייה
  לקהלי יעד שונים.
 • הלומדים רוכשים מיומנויות לניהול ולארגון מרכזי מידע וספריות, כלים להפעלת שירותים טכניים
  במרכזי מידע ובספריות , הכרה רחבה של משאבי מידע,  מיומנויות לדליית מידע  ולניהול ידע.

קהל היעד
 • עובדי הוראה, מורים בשבתון ואקדמאים
 • בעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית

תנאי קבלה
 • אקדמאים (יידרשו ללימודים המקצועיים בלבד)
 • בעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית  - יידרשו ללמוד לימודי העשרה

היקף ומועד הלימודים
יום א'  8:15 -15:30 + שיעורים מקוונים ללא חובת נוכחות: 24 ש"ש + התנסות וסיורים
לבעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית: יידרשו בנוסף 10 ש"ש שיעורי השלמה
 
נושאי הלימוד
 • שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לארגון מידע,  איתור מידע והערכת מידע
 • הכרה ויישום של תיאוריות לתכנון, הקמה, הערכה וניהול של שירותי ספריה ומרכזי מידע
 • עקרונות שימוש במידע בחברה דמוקרטית: גישה חופשית למידע, חופש ביטוי, כיבוד זכויות
  היוצרים והזכות לפרטיות

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
לימודי השלמה: טרם נקבע
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה
 
חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות ומבחנים לקבלת ציונים
 • השתתפות בסיורים ובימים מרוכזים

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודת ספרן מורשה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
מידענות, ספרנות וניהול ידע מטעם מכללת אורנים והמחלקה לספריות במשרד התרבות והספורט.

אקרדיטציה
התכנית מקנה אקרדיטציה בהיקף של עד 10 ש"ש בלימודי התואר הראשון באורנים, בכפוף לתנאי הקבלה והאקרדיטציה באורנים.
Footer Mobile