external studies Contact

פיתוח מקצועי לעובדי תכנית היל"ה

​תכנית היל"ה פועלת במסגרת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך ומאפשרת לבני נוער שנשרו מהמסגרות הפורמליות לרכוש השכלה ולקבל ליווי אישי, חינוכי וטיפולי.
התוכנית מבוססת על העיקרון של הקניית יכולות והשלמת פערים לבני הנוער, על מנת להגביר את השתלבותם החברתית והתעסוקתית בעתיד.

התוכנית מופעלת ב-205 יחידות לקידום נוער ברחבי הארץ וכן במוסדות חסות הנוער, בבתי כלא ובבתי מעצר. מורי התוכנית שייכים לקהילה מקצועית המתמחה בחינוך והוראה לבני נוער בסיכון ובנשירה.
החל מתשע"ט מופעלת התוכנית על ידי החברה למתנ"סים.

מכללת אורנים, בשיתוף החברה למתנ"סים, אחראית על תהליכי הפיתוח המקצועי של מאות מורים ועובדי חינוך-טיפול בתוכנית היל"ה.
פדגוגיה - פיתוח מקצועי לעובדי תכנית היל"ה  
פדגוגיה
לכל תכניות הלימוד >>
חינוך טיפול - פיתוח מקצועי לעובדי תכנית היל"ה  
חינוך - טיפול
לכל תכניות הלימוד >>
Footer Mobile