external studies Contact

הכשרת קציני ביקור סדיר

קוד תכנית: 26500

120 שעות
מנחת התכנית: לילי ישראל

רקע ומטרות
במערכת החינוך בישראל לומדים כ- 30% תלמידים המוגדרים כילדים בהדרה ובסיכון. על-פי רוב מדובר בתלמידים תת-משיגים, שאינם מקבלים סמכות, מרבים להיעדר ומתקשים להתמודד עם כללי המסגרת. באופן פרדוכסאלי, נתפסים מאמציה של מערכת החינוך להשיב את בני הנוער הללו אל תוכה כפעולה שיטורית, אף שביסודם מונחת מחויבותה של המדינה למימוש זכויותיהם של כל נער ונערה בישראל. במערכה כפולת פנים זו, תפקיד הקב"ס הוא תפקיד מכריע. הקב"סים הם המוסמכים ליצור את הקשרים והגשרים בין כלל הגורמים העשויים להיות רלוונטיים לטיפול בנער/ה הנמצא/ת בסכנת נשירה ממערכת החינוך. הנחיות הפעולה הרשמיות מכוונות את הקב"ס ליצור את הקשר בין בית הספר, המשפחה, גורמי הרווחה והטיפול בקהילה.

עבודת הקב"ס מחייבת התמודדות מתמדת עם משברים, חוסר גבולות, תחושות כשלון ותופעות תסכול. אלה משליכים באופן טבעי על תחושות הקב"ס כעובד/ת, על עמדות ותחושות ביחס לתפקיד, לשותפי התפקיד – אנשי המערכות, הנערים והמשפחות.

ההכשרה המוצעת נערכת בגישה קהילתית פסיכו-חברתית, מתוך קבלה והבנה לקשיים – הן הקשיים של בני הנוער הנתונים בסיכון והן של הצוות החינוכי והטיפולי. תכליתה העצמת הקב"ס העובד/ת בשטח על-ידי מתן כלים תבוניים רלוונטיים, הכוללים עקרונות מארבע דיסציפלינות שונות: המשפט – הצגת תפקידו וסמכויותיו של  הקב"ס בתוך מערכת החינוך בישראל; סוציולוגיה - מרכיבי החברה בישראל; פסיכולוגיה התפתחותית – מאפייני בני נוער בסיכון והדרה ופסיכולוגיה ארגונית – מאפייני מערכות העובדות עם אוכלוסיית מצוקה והובלת תהליכי שינוי.
ימי ה' בין השעות 8:30-14:00


סדר יום :

8:30-10:00- הרצאה

10:00-10:15- הפסקה

10:15-11:45 סדנה וסימולציות

11:45-12:15- הפסקה

12:15-14:00- סדנה


כל מפגש 6 שעות, סה"כ 20 מפגשים = 120 שעות

מפגשתאריךנושאים נלמדיםמרצה
131.10

פתיחה היכרות, סילבוס הקורס. תאום וציפיות הקורס.

תפיסת התפקיד של הקבס -התפיסה הפסיכוחברתית.

הדרה חברתית ואי שוויון. תפיסה של מריטוקרטיה וסגרגציה בחינוך. התפקיד המפצה של מערכת החינוך.

לילי ישראל
214.11

התיידדות עם כאב כמנוף להצלחה בעבודה עם הדרה.

טיפולוגיה של נערים בסיכון. סוגיות והתמודדות עם נשירה גלויה וסמויה במערכת החינוך.

לילי ישראל
328.11משימת הקבס וזיהוי דפוסים ארגוניים ופדגוגיים מכשילים בעבודה של בתי הספר עם אוכלוסיות בסיכון.לילי ישראל
45.12נוער בסיכון : הגורמים הסוציולוגיים העלולים להוביל נער להתנהגות מסוכנת, ובכללם: משפחה, הגירה, עוני והתעללות ד"ר שרון טויס
512.12פרקטיקות מקצועיות : חיזור, יישוג, החזקה, לא נוטשים, זיהוי ודחייה של הדרה.לילי ישראל
6

26.12

מקוון

פיתוח חוסן ועמידות הקב"ס, ניהול הקשר עם התלמיד והמערכות  השונות (חינוך, רווחה)  לילי ישראל
72.1הכרות רב ממדית עם תלמיד, הקשבה מגדלת. דיאלוג מצמיחלילי ישראל
816.1סוגיות של סמכות וסמכות מגדלת  לילי ישראל
930.1

1.מערכת החינוך בישראל מן ההיבט המשפטי – הכרות עם חוקי חינוך בישראל

2.המקורות המסדירים את עבודת הקב"ס

ד"ר ניבי גל אריאלי

 

 

106.2היבטים משפטיים בעבודת הקב"ס הלכה למעשה. התייחסות לחוזרי מנכ"ל.ד"ר ניבי גל אריאלי
1120.2מצוקת הצוות החינוכי, זיהוי אין אונים, אשמה, מציאות מדומה ותמיכת הקב"ס לילי ישראל
1227.2Reframe- פרקטיקה לעבודה עם תלמידים בסיכוןלילי ישראל
135.3סוגיות של ליקויי למידה, הפרעות קשב וריכוז והקשר לסיכון ומצוקהפזית לוי
1419.3עבודה עם הורים של תלמידים בסיכון, טיפולוגיה של הורות.                  לילי ישראל
152.4זהות מקצועית : חתירה להתפתחות אישית לצורך שיפור דרכי התמודדות עם מצבים קשים בעבודה. הקבס כחלק מצוות הטיפוללילי ישראל
1616.4ויסות עצמי, ויסות רגשי וחברתי, ניהול תפקודים עם מתבגרים בסיכוןלילי ישראל
1730.4ביקור בפנימייה או בית ספר מכיל 
187.5אמפטיה ועוותי תפיסהלילי ישראל
1921.5ניהול העולם הרגשי של הקבס בעבודתולילי ישראל
204.6סכום משוב והערכהלילי ישראל


דמי הרשמה: 260 ש"ח

Footer Mobile