external studies Contact

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך

הרשמה לקורסים תש"פ
קוד ​מיקום ומועד
​למידע נוסף והרשמה
קורסים למורה המתחיל
קורסים המיועדים למורים בשנה/שנתיים שלאחר שנת ההתמחות ​ ​ ​ ​
​סמסטר א'
​ילדים ונוער בסיכון סמ א'
​50800 אורנים, ​יום א',  ​15:45-19:00
למידע נוסף והרשמה
מודעות קשובה סמ א'
​51600 אורנים, ​​יום ב',  ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
פסיכודרמה סמסטר א'
​51700 אורנים, ​​​יום ג', ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף במרחב החינוכי
50200 אורנים, ​​​​יום ד',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
 NLP דמיון מודרך-סמ א'
50500 אורנים, ​​​​יום ה',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
גננות: הקשר בין ארגון סביבה והתנהגות סמ א'​ 
​ 51200 ​אורנים, ​​​​​יום ג', ​​ 15:45-19:00 ​​למידע נוסף והרשמה
סמסטר ב'
ילדים ונוער בסיכון סמ ב'
​51500 אורנים, ​יום א',  ​15:45-19:00
למידע נוסף והרשמה
מודעות קשובה סמ ב'
​51400 אורנים, ​​יום ב',  ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
פסיכודרמה סמסטר ב'
​51300 אורנים, ​​​יום ג', ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
 NLP דמיון מודרך-סמ ב'
50100 אורנים, ​​​​יום ה',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
גננות: מהלכה למעשה - משמעויות עדכניות בחינוך בגן הילדים
51000 אורנים, ​​​​​יום ד',  ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
מורים חונכים המלווים
מורים חונכים שנה א' - אורנים/חוף הכרמל
 35500
 35600
אורנים בקריית טבעון - ימי שלישי 15:45-19:00
ביה"ס התיכון המשותף, מעגן מיכאל -  ימי שלישי 14:15-16:00
למידע נוסף והרשמה
הכשרת חונכים ומלווים מורים וגננות שנה ב'
 35510
 35600
אורנים בקריית טבעון - ימי שלישי 15:45-19:00
ביה"ס התיכון המשותף, מעגן מיכאל -  ימי שלישי 14:15-16:00
למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
הכלה ושילוב​ ​ ​ ​ ​
פסיכו-פתולוגיה בראי רפורמת ההכלה קורס ליועצות חינוכיות
 36501 אורנים - ימי רביעי בין השעות 15:30- 18:30
למידע נוסף והרשמה
פרקטיקות מכילות בשדה הקשר החינוכי: תפיסה וכלים להתערבות ביחסים המבוססים מודעות קשובה
 39613 חדרה, בימי רביעי בין 16:00-19:00
למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
פיתוח מנהיגות בתפקיד​ ​ ​
תזונה בריאה - השתלמות למורים וגננות ​ ​
​ 39500  פסג"ה מוצקין, בימי שני בין השעות 16:00-19:00
למידע נוסף והרשמה
הכוון למדריכים ומובילים של חברות הילדים ביישובי המרחב הכפרי
 30502 אורנים, ימי רביעי מהשעה 8:30 – 12:30 ושלושה ימים עד 16:00 למידע נוסף והרשמה
ניתוח התנהגות יישומי – נצרת עלית
 39612
לחצו להרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
פיתוח פדגוגי-דיסציפלינארי​ ​
התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצוינים
30501 באורט כרמים בכרמיאל, יום ב', בשעות 9:15-16:00

למידע נוסף והרשמה
מורי מדעים חוקרים את עבודתם
36600 מכללת אורנים, יום ג' 16:00-19:15

למידע נוסף והרשמה
מורים לפיזיקה בראשית דרכם - השתלמות היברידית
36301 מכללת אורנים, יום ד' 16:00-19:30

למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
בעלי תפקידים​ ​ ​ ​ ​
פיתוח מקצועי - סגני מנהלים
  אורנים - קורסים פיתוח סגני מנהלים שנהא',שנהב', שנה ג' ד' ומעלה
למידע נוסף והרשמה
 הכשרת קציני ביקור סדיר
 26500 אורנים
למידע נוסף והרשמה
התמחות במדידה והערכה חינוכית
  אורנים/כרמיאל
למידע נוסף והרשמה
קהילה מקצועית לרכזי הערכה מכהנים בבתי"ס על-יסודיים
 46400 אורנים , יום ב' 16:30-20:30
למידע נוסף והרשמה
קהילת למידה לרכזי הערכה מכהנים בבית הספר היסודי
 46401 אורנים , יום ג'  16:00-19:15
למידע נוסף והרשמה
פיתוח מקצועי למנהלי מרכזים לגיל הרך
 28900 אורנים , יום ד'  14:00-9:00
למידע נוסף והרשמה
מגמות בניהול בתי הספר בחינוך המיוחד בזיקה לעקרונות פדגוגיה מוטת עתיד
35105 ימי ג' 16:00-19:15 בבתי ספר ברחבי המחוז
למידע נוסף והרשמה
פדגוגיה מוטת עתיד כתפיסה וכדרך חיים בבית-הספר
 35106 פסג"ה נצרת, ימי ד' 14:00-17:15
למידע נוסף והרשמה
התמודדות עם מצבי סיכון ובניית חוסן קהילתי למנהלי יחידות נוער מהמגזר הבדואי
35102 אורנים, יום א' 14:30-17:30
לחצו למידע להרשמה
Footer Mobile