external studies Contact

מורים מתחילים - חממה כרמיאל

​ההרשמה נסגרה
קוד תכנית: 35511

חממה כרמיאל - הקורס למתמחים ומורים חדשים
*מיועד רק למורים המתחילים השייכים לתוכנית החממה בכרמיאל- הקורס לא פתוח לכלל המורים המתחילים.

מנחה ורכזת: אורלי פרנקל
orly10f@gmail.com


מטרות הקורס

  • לפתח יכולת ראייה מורכבת של המציאות הבית ספרית. 
  • להכיר גישות ומיומנויות שונות להתנהלות יעילה ומקצועית עם תלמידים.
  • ללמוד מיומנויות תקשורת לעבודה עם הורים.
  • לעבוד בצורה יעילה ומדויקת עם עמיתים והצוות החינוכי.
  • לפתח קהילת למידה יישובית בה מתקיימת חקירה מקצועית -רפלקטיבית המושתתת על דיאלוג בין כל הגורמים,תוך התאמה ליעדי אזור העבודה.

 

התכנים בסדנא, יתבססו על דילמות ולצרכים שיועלו ע"י המשתתפים בה וייגעו ביחסי מורה-מנהל, מורה-מורה, מורה-תלמיד, מורה-הורה, וכמו כן יושם דגש על המאפיינים הישוביים הקשורים לתפקידו של המורה בכלל ובהקשר היישובי. תינתן גם הדרכה על שלבי העשייה הנדרשים בשנת ההתמחות אל מול צוות ביה"ס ומשה"ח


מועדי המפגשים
המפגשים יתקיימו בימי שלישי מהשעה 16:00-19:00
הקורס היברידי (סינכורני וא-סינכרוני) מפגשים בבתי הספר במידת האפשר.
הקורס הינו סדנא תומכת בהוראה ההתחלתית בשדה החינוכי. במסגרת הסדנא נעסוק ראשית בפיתוח זהות תפקיד המורה בפועל וחיזוק חוסנו הנפשי להתמודדות עם אירועי היומיום במסגרת החינוכית. בנוסף, תעסוק הסדנא ביצירת קשר של מורה המתחיל עם גורמי ההנהלה בבית הספר, קולגות, התלמיד והוריו. מטרתה המרכזית של הסדנא היא לסייע למורה בראשית דרכו להבין את המציאות הבית ספרית.

מטרות הקורס
  • לפתח יכולת ראייה מורכבת של המציאות הבית ספרית.  
  • להכיר גישות ומיומנויות שונות להתנהלות יעילה ומקצועית עם תלמידים.
  • ללמוד מיומנויות תקשורת לעבודה עם הורים.
  • לעבוד בצורה יעילה ומדויקת עם עמיתים והצוות החינוכי.
  • לפתח קהילת למידה יישובית בה מתקיימת חקירה מקצועית -רפלקטיבית המושתתת על דיאלוג בין כל הגורמים,תוך התאמה ליעדי אזור העבודה.

התכנים בסדנא, יתבססו על דילמות ולצרכים שיועלו ע"י המשתתפים בה וייגעו ביחסי מורה-מנהל, מורה-מורה, מורה-תלמיד, מורה-הורה, וכמו כן יושם דגש על המאפיינים הישוביים הקשורים לתפקידו של המורה בכלל ובהקשר היישובי. תינתן גם הדרכה על שלבי העשייה הנדרשים בשנת ההתמחות אל מול צוות ביה"ס ומשה"ח.

Footer Mobile