external studies Contact

מורים חונכים שנה א' - אורנים/חוף הכרמל

קורס הכשרה לתפקיד חונכים ומלווים למתמחים ומורים חדשים

קוד תכנית אורנים: 35500
קוד תכנית חוף הכרמל: 35600

תהליך החונכות והליווי על ידי מורים בכירים תורם באופן מובהק לקליטה מיטבית, איכות ההוראה, עיצוב הזהות ולפיתוח המקצועי של המתמחה והמורה החדש במערכת החינוך.
לנוכח חשיבותו של החונך כחוליה משמעותית ועיקרית בקליטה ותמיכה של המתמחה והמורה החדש, כזה המגשר בין האקדמיה ל"שטח", בשנה הקרובה ייפתח קורס ייחודי לחונכים.

מטרות הקורס
  • תפיסת תפקיד חונך/מורה מלווה
  • אסטרטגיות וכלים התומכים בחונכות אישית
  • כישורי הנחיה והדרכה לסיוע ומתן מענה אישי
  • הכשרה להערכת מתמחים וגישור בין המתמחה לבין המערכת
  • סוגיות רלוונטיות ודילמות משמעותיות למתמחה/מורה חדש

תנאים להשתתפות בקורס
  • מוטיבציה, שליחות וחזון
  • תואר ראשון ותעודת הוראה
  • 5 שנות ותק בהוראה לפחות
  • התנסות בליווי ואימון מתמחה/מורה חדש במהלך הקורס
  • הוראה בשעות תקן של משרד החינוך

היקף הקורס
30 שעות לאורך שנת הלימודים תש"ף ב-8 מפגשים מרוכזים.
קורס זה מוכר במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של אופק חדש ועוז לתמורה לצורך צבירת שעות לקידום דרגה. התשלום נכנס כחלק מהמשכורת של המורים.

דמי הרשמה: 65  ₪ בלבד.  (הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך).

מסלול חוף הכרמל
הקורס יתקיים בביה"ס התיכון המשותף – מעגן מיכאל  בימי שלישי משעה  14:00-16:30.

מסלול אורנים
הקורס יתקיים במכללת אורנים בקריית טבעון  בימי שלישי משעה  15:45 – 19:00.
Footer Mobile