external studies Contact

כתבות ומאמרים  • מאמר מאת דר' סיגל אחיטוב ראש התכנית לתואר שני בחינוך בגיל הרך באורנים על התהליך שעברו מנהלות המעונות של החברה למתנסים שהשתתפו בשנת הפיילוט הראשונה ב"בינוי קהילה".
המאמר נכתב במסגרת תכנית פוסט דוקטורט במכון מופת
כתיבה ויעוץ פדגוגי :איילת להב, אורנית יחזקאל- אגמון, נעה שחר-פיצר, וצוות בית הספר למקצועות הגיל הרך במכללת אורנים

Footer Mobile