external studies Contact

בית הספר למקצועות הגיל הרך

בית הספר למקצועות הגיל הרך במכללת אורנים- כי חינוך מתחיל מלידה

מי אנחנו
בית הספר למקצועות הגיל הרך "נולד" מתוך מפגש בין ידע וניסיון בתחום הגיל הרך אשר נצברו לאורך עשרות שנים במכללת אורנים, לבין צורך לאומי בשיפור איכות החינוך בגיל הרך. בית הספר פועל לקדם את מעמדו של החינוך לגיל הרך ולמקמו במרכז הדיון הציבורי בישראל, ובליבה של האקדמיה, מתוך הבנה של חשיבותו לאדם ולחברה.
בית הספר מהווה מסגרת להכשרה, קידום, תמיכה, ליווי וייעוץ עבור כלל אנשי המקצוע המחנכים ומטפלים בילדים רכים. הוא מאגד סגל מומחה אשר אמון על בניית התכניות והוראתן, ועל יצירת ממשק מעצים ומפרה בין השדה החינוכי לבין האקדמיה.

הצורך הלאומי
קיימת הסכמה גורפת בדבר חשיבות איכותו של החינוך-טיפול(Edu-Care) הניתן בגילאים הצעירים, להתפתחות הילד. מדובר על שנים קריטיות - המשמעותיות ביותר להתפתחות השפה, לדפוסי למידה, ליכולות חברתיות, ולאפשרויות הוויסות.
מה שיתרחש בגילאים הרכים, יהיה בעל השלכות מרחיקות לכת להמשך חייו של הילד הבוגר והחברה. כאן למעשה טמונה האפשרות הכמעט בלעדית לצמצם פערים, ולטפח התנהגות חברתית חיובית, כדי לבנות תשתית לחברה בריאה.

למדינית ישראל מספר מאפיינים ייחודיים ביחס למדינות המפותחות: ילודה גבוהה, שעות ארוכות במיוחד של תעסוקת הורים ופערים חברתיים גבוהים.
למצער, העדר השקעה מספקת של מדינת ישראל בגיל הרך באה לידי ביטוי בכך שהילדים, הנמצאים למן ינקותם למשך שעות רבות במערכות הגיל הרך, סובלים מצפיפות ויחס גבוה בין מבוגרים לילדים. יתרה מכך- הם מוקפים במבוגרים שמרביתם הגדול לא קיבלו הכשרה מספקת או לא קיבלו הכשרה כלל למילוי תפקידם החשוב. העדר ההשקעה בהכשרה יוצר מעגל סגור בו קבוצת המקצועות של החינוך לגיל הרך סובלת מתנאים קשים: שכר זעום, דימוי נמוך, העדר פיתוח מקצועי ותנאי עבודה שוחקים.

מטרת בית הספר למקצועות הגיל הרך מקבלת משנה תוקף בימים אלו סביב הצורך הלאומי הבוער בשיפור איכות החינוך בגיל הרך, המפעפע מהשטח ויוצר רוחות של שינוי גם במוסדות המדינה. בנקודת זמן קריטית זו, יש צורך בקול מקצועי וברור המוביל את התוויית המדיניות, יצירת סטנדרטים מקצועיים ומסגרות הכשרה מקצועיות ואיכותיות.

מטרות בית הספר
  • הכשרה: הגדרה, פיתוח ויצירת סטנדרט מקצועי גבוה של תכניות לימודים למקצועות הגיל הרך. בניית תכניות המאפשרות מסלולי קידום מקצועי, התמחויות ולימודי המשך ממוקדי גיל רך היוצרים ממשק בין מסלולי ההכשרה לתכניות האקדמיות הקיימות במכללה.
  • מיצובם מחדש של מקצועות גיל רך כעיסוקים מקצועיים ובעלי יוקרה בקרב קובעות וקובעי מדיניות ובקרב הציבור באמצעות גיבוש מסמכי עמדה, השתתפות בפורומים ארציים, והשפעה על השיח הציבורי.
  • פיתוח ידע חדש, חיבור של האקדמיה הישראלית לשדה החינוכי ולזירה הבינ"ל.
  • ליווי, קידום והדרכה של מערכות גיל רך: ילדים, צוות, הורים וקהילה.
Footer Mobile