external studies Contact

במה אנחנו מאמינים

המרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
Science Technology Engineering & Mathematics

 במה אנחנו מאמינים

נעסוק בנושאים הבאים בהתאם למיקוד בתהליכי הפיתוח המקצועי:
פיתוח מקצועי - מרכז לפיתוח מקצועי בתחומי STEM
​במסמך מסגרת הלמידה 2030 של ה  OECD, הציבו שאלות משמעותיות הרלוונטית לכל מסגרת לומדת ובפרט לחברה במאה ה- 21 מושתת יישומים טכנולוגיים מבוססי חשיבה מדעית והנדסית.
השאלות המנחות הן:
 • אילו מיומנויות, ידע, גישות וערכים דרושים לתלמידים כבר היום כדי לשגשג ולעצב את עולמם?
 • כיצד יכולות מערכות הלמידה לפתח את המיומנויות, הידע, הגישות והערכים הללו באופן אפקטיבי?
 • כיצד אנשים צעירים יכולים לנווט בעולם מורכב ומשתנה?
 • כיצד נעודד תלמידים לשאת באחריות, לקחת חלק, ובכך להשפיע לטובה על אנשים, על אירועים ועל נסיבות?

באילו דרכים נעורר את המסוגלות לתת מענה לסוגיות אלה אצל מורי  STEM בשדה?

מרכז stem
​בנוסף, נזהה שלושה רבדים בתהליכי טיפול בידע במהלך הפיתוח המקצועי:
 • כישורי רכישת ידע - הכישורים הקשורים בהתמקדות באיתור מקורות ידע ובהערכת אמינותם, הרלוונטיים לנושא העיון.
 • כישורי יצירת ידע -  הכישורים הקשורים לעיבוד מקורי ובעל משמעות אישית של מקורות הידע. תוצר זה הוא תוצר של דו - שיח רפלקטיבי  ויצירתי בין הלומד ובין  מקורות הידע השונים.
 • כישורי הפצת ידע – הכישורים הנדרשים, לשם ארגון הידע באופן המאפשר את הצגתו והפצתו.

תהליכים אלו יילמדו על בסיס ידע תוכן במקצועות ה-STEM במטרה שהלומדים יהיו מסוגלים:
 • לחוות את עולם המדע- טכנולוגיה- הנדסה – מתמטיקה, בתחום הנלמד ולהבינו
 • להשתמש בתהליכים ובעקרונות לשם קבלת החלטות אישיות, לנקוט עמדה מושכלת לגבי סוגיות חברתיות בעלות נגיעה מדעית-טכנולוגית- הנדסית
 • ליטול חלק בפיתוח המדינה במישורים השונים.
Footer Mobile